miercuri, 24 decembrie 2008

Basescu sesizeaza CCR in problema caselor nationalizate

Basescu sesizeaza CCR in problema caselor nationalizate. Sunt curios ce o sa faca majoritatea PDL-PSD in problema modificarii legii 10. Cel mai probabil, vor face ce-a facut si FSN-ul.
Iata mai jos textul integral al sesizarii:

"Domnului prof.univ.dr. Ioan Vida
Preşedintele Curţii Constituţionale

În conformitate cu prevederile art. 146 lit. a) din Constituţia României şi ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, formulez următoarea

SESIZARE DE NECONSTITUŢIONALITATE
a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989


Potrivit dispoziţiilor art. 77 din Constituţia României, înainte de promulgare Preşedintele României poate solicita verificarea constituţionalităţii legii. Am luat la cunoştinţă că prin Decizia nr. 1351 din 10 decembrie 2008 a Curţii Constituţionale, pronunţată în cadrul controlului anterior de constituţionalitate au fost respinse, cu opinia separată, sesizările formulate de către deputaţii aparţinând Partidului Democrat-Liberal şi Partidului Naţional Liberal, dar motivele pentru care formulez prezenta sesizare sunt diferite de cele expuse deja în sesizarea anterioară.

Astfel, motivele de neconstituţionalitate sunt următoarele:

I. Aspecte de ordin procedural
1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 fost adoptată cu încălcarea normelor constituţionale referitoare la procedura de legiferare, şi anume a principiului constituţional al bicameralismului consacrat de art. 61 alin. (2) din Constituţie, precum şi a competenţelor stabilite pentru cele două Camere, potrivit art. 75 alin. (1) Constituţie.
Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat propunerea legislativă, însă cu un conţinut diferit faţă de conţinutul legii respinse în prima Cameră.

Propunerea legislativă avea ca obiect completarea dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 10/2001 prin introducerea a trei noi alineate ce vizau măsuri protecţioniste prin asigurarea urgentă a fondului de locuinţe pentru chiriaşii de bună-credinţă evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, ale căror contracte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995 au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în vederea realizării echităţii sociale.

În raport de forma legii trimisă spre promulgare, varianta legii adoptată de Camera decizională se îndepărtează în mod substanţial atât de la textul propunerii legislative cât şi de la obiectul avut în vedere de iniţiatori.

II. Aspecte de fond
Legea, în forma trimisă spre promulgare, conţine prevederi ce nu corespund exigenţelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului privind accesibilitatea şi previzibilitatea normei juridice. Legea nu respectă principiul preeminenţei dreptului şi al separaţiei puterilor în stat, care presupune ca legiuitorul să nu intervină pe parcursul derulării unor proceduri administrative sau judiciare prin măsuri care să avantajeze una dintre părţi în detrimentul celeilalte, ori care să ducă la modificarea procedurilor juridice pe parcursul derulării proceselor existente în faţa judecătorului.

La 9 decembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza Viaşu vs România, a identificat o disfuncţionalitate a legislaţiei române şi o practică administrativă care a afectat, şi poate încă afecta, şi pe viitor, un număr mare de oameni. Cadrul legal, stabilit de autorităţi pentru o categorie specifică de cetăţeni, respectiv beneficiarii măsurilor de restituire a bunurilor naţionalizate sau confiscate de statul comunist este apreciat ca inadecvat, iar modificările aduse nu sunt de natură să asigurare un just echilibru între diferitele interese incidente şi să determine realizarea efectivă şi rapidă a dreptului la restituire, în conformitate cu principiile preeminenţei dreptului şi al legalităţii. Or, prin ratificarea Convenţiei, Statul român şi-a asumat obligaţia de a stabili un cadru juridic intern compatibil cu aceasta.

1. Modificarea de la art. I pct. 10 din Lege a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie care prevede că legea se aplică numai pentru viitor. Prevederea legală modifică, pentru trecut, condiţiile de existenţă a sancţiunii nulităţii, restrângându-i sfera de aplicare, cu scopul de a valida înstrăinările unor imobile preluate fără titlu făcute în baza Legii nr. 112/1995. Nulitatea actului de înstrăinare a unor imobile preluate fără titlu valabil se poate pronunţa numai dacă acestea „sunt considerate astfel anterior intrării în vigoare Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare”. Textul, aşa cum este redactat nu respectă precizia şi previzibilitatea cerute de noţiunea de "legalitate", în sensul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, deoarece nu se precizează care este sensul noţiunii de „imobile preluate fără titlu valabil” înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 213/1998, din moment ce aşa cum a remarcat în repetate rânduri şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Cauza Păduraru c. României) noţiunile de „titlu valabil” şi „titlu nevalabil” în cazul imobilelor preluate de către stat au fost şi sunt controversate în jurisprudenţă generând şi amplificând insecuritatea juridică. Prin modificarea propusă, această insecuritate în loc să fie înlăturată este agravată, deoarece nici din legislaţia anterioară Legii nr. 213/1998, şi nici din jurisprudenţă nu rezultă univoc ce se înţelege prin imobile preluate fără titlu valabil, prima accepţiune legală fiind dată de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 şi apoi – dar fragmentar – de art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 10/2001, dar la care acum se renunţă, fără nicio fundamentare juridică.
De asemenea, se restrâng actele juridice de înstrăinare considerate nule şi, implicit, se exclude controlul judecătoresc pentru o serie de contracte de vânzare-cumpărare, dar fără a se stabili ce se întâmplă cu hotărârile judecătoreşti pronunţate anterior.

Prin această reglementare se aduce şi o gravă atingere securităţii juridice şi stabilităţii raporturilor juridice. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că, în virtutea principiului separaţiei puterilor în stat, Parlamentul nu are dreptul să intervină în procesul de realizare a justiţiei neputând împiedica instanţele judecătoreşti de a-şi exercita atribuţiile prevăzute de art. 124 din Constituţie, de realizare a justiţiei. (Decizia nr. 6 din 11 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993).

2. Completarea de la art. I pct. 11 din legea trimisă spre promulgare, conform căreia ,,Contractele de vânzare - cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sunt acte autentice şi constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora” conţine dispoziţii retroactive deoarece reglementarea vizează situaţii trecute şi nu în curs de derulare sau care se vor naşte în viitor. Mai mult, norma este echivocă şi imprecisă, ceea ce contravine principiului preeminenţei dreptului şi principiului securităţii juridice, întrucât face imposibilă interpretarea şi aplicarea ei unitară, de vreme ce nu rezultă dacă un contract de vânzare-cumpărare încheiat, în temeiul art. 9 Legii nr. 112/1995, dar având ca obiect un imobil preluat fără titlu valabil, constituie sau nu un titlu valabil şi „opozabil” adevăratului proprietar. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit în jurisprudenţa sa în mod explicit şi constant că Legea nr. 112/1995 nu reglementează decât imobilele preluate cu titlu valabil, iar nu şi cele preluate fără titlu, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în acelaşi sens (Cauza Păduraru c. României) că „Legea nr. 112/1995 nu se aplică decât în cazul situaţiei bunurilor faţă de care statul deţinea un titlu de proprietate (paragrafele 26-30) şi că nicio altă dispoziţie internă nu acorda statului dreptul de a vinde un bun care se găsea de facto în patrimoniul său şi pentru care nu avea aşadar un titlu.”

3. Completarea de la art. I pct. 5 din legea trimisă la promulgare este neconstituţională, deoarece exclude de la restituirea în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995 şi preluate de stat fără titlu valabil, fiind contrară dispoziţiilor art. 15 şi art. 16 din Constituţia României. În forma actuală a legii nu a fost reglementat regimul juridic al acestor bunuri, astfel că au putut fi restituite în natură.

4. Prin art. I pct. 2 se abrogă alin. (2) al art. 2 din forma anterioară a Legii nr. 10/2001, iar din acest moment, persoanelor cărora le-au fost preluate imobile fără titlu valabil li se neagă, implicit, calitatea de proprietar ce, anterior, le fusese în mod explicit recunoscută, cu toate efectele ce decurgeau din acest articol, deşi, în cazul preluărilor de facto nu au fost lipsite de prerogativa dispoziţiei. În ceea ce priveşte obiectul de reglementare al Legii nr. 10/2001, în jurisprudenţa sa Curtea a stabilit că imobilele preluate de stat fără titlu valabil, nu au făcut obiect al dreptului de proprietate al statului acesta exercitând doar atributele posesiei şi folosinţei. De aceea „ măsurile cuprinse în lege nu sunt aplicabile acelor locuinţe cu privire la care statul nu a dobândit, legal, dreptul de proprietate. ” (Decizia Curţii Constituţionale nr. 482/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 4 februarie 2004). Şi anterior în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că imobilele preluate de stat fără titlu nu pot face obiect al dreptului de proprietate al acestuia. (Decizia Curţii Constituţionale nr. 73 din 19 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995).

5. La art. I pct. 13, s-a dispus completarea art. 46 cu alineatul (4), conform căruia „persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma calea prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia în vigoare” şi că „prevederile prezentei legi se aplică cu prioritate”. Prevederea adoptată din dorinţa de a consacra in terminis caracterul special al Legii nr. 10/2001 şi aplicarea cu prioritate a procedurilor administrative şi judiciare reglementate prin această lege este susceptibilă de interpretări diverse, încălcând principiul legalităţii stabilit în sensul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, întrucât nu se arată care sunt condiţiile şi limitele de aplicare „prioritară” a Legii nr. 10/2001, iar pe de altă parte, dispoziţia se află în contradicţie cu dispoziţiile art. 21 din Constituţie care garantează accesul liber la justiţie, deoarece persoana îndreptăţită, care nu a fost lipsită decât de atributele posesiei şi folosinţei, păstrând prerogativa dispoziţiei, putea uza de calea dreptului comun pentru readucerea în patrimoniu a bunului aflat în posesia unui neproprietar. Neconstituţionalitatea apare ca fiind şi mai evidentă în contextul abrogării art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001.

Consacrarea bunei-credinţe ca o cauză de asanare a nulităţii absolute a actelor de înstrăinare a imobilelor preluate fără titlu valabil nu poate avea semnificaţia juridică a unui fine de neprimire a cererii în revendicare a proprietarului iniţial deoarece „ar însemna a lipsi de eficienţă art. 2 alin. (2) din lege, încălcându-se astfel un principiu fundamental de interpretare, "actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat", potrivit căruia un act juridic trebuie interpretat în sensul producerii de efecte juridice şi nu în acela al lipsirii lui de orice efect.” (Decizia nr. 69 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003).

Astfel, în cadrul aceleiaşi categorii de persoane există două situaţii diferite, respectiv, până în prezent unele persoane au obţinut hotărâri definitive şi irevocabile, prin care s-a constatat că nu au pierdut calitatea de proprietar, iar cele ale căror litigii sunt în curs de judecată nu vor mai putea obţine această recunoaştere, ceea ce contravine şi dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie. Mai mult, legea nu reglementează situaţia juridică a acestei categorii de persoane, respectiv modalitatea concretă în care acestea vor beneficia de măsuri reparatorii.

Domnule Preşedinte al Curţii Constituţionale,
Distinşi membri ai Plenului Curţii Constituţionale,

În considerarea argumentelor expuse mai sus vă solicit să admiteţi sesizarea de neconstituţionalitate şi să constataţi că prevederile Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 sunt neconstituţionale, fiind contrare dispoziţiilor art. 1, art. 15, art. 16, art. 20, art. 21, art. 44, art. 61 şi art. 75 din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
"

sâmbătă, 13 decembrie 2008

Taxa de prima inmatriculare este pura hotie

Taxa de prima inmatriculare este o hotie. Masurile protectioniste sunt departe de a-si atinge scopurile de protejare a unor industrii neperformante sau de protejare a mediului inconjurator. Principalul efect palpabil este migrarea inmatricularilor catre Bulgaria si Ungaria, cu tot cortegiul de taxe care vor migra si ele catre zari mai blande.
In plus alba-neagra cu uite taxa nu e taxa, masura fiscala luata de azi pe maine in dispretul Codului Fiscal, bataia de joc fata de contribuabili sunt tot atatea magarii pe care ar fi fost mai bine ca Tariceanu sa se abtina sa le faca pe final de mandat.
Dar ce sa-i faci, pana la urma Dacia a cazut in capcana propriei incompetente, iar cu Comisia Europeana va discuta viitorul guvern. Are si Stolojan sansa sa ia o masura si buna si populara la inceput de mandat. Desi cu Sulfina la mediu, riscam sa avem o taxa si mai mare!

vineri, 12 decembrie 2008

Legea 10 pentru Oprescu

Din aceeasi discutie cu cititorii hotnews.ro:


Întrebarea nr. 29 Toma
Deblocaţi Legea 10! Daţi drumul la dosare!

Sorin Oprescu
Privitor la legea 10, lucrurile au inceput sa functioneze de la sfarsitul lui august 2008.


Vorba lui Basescu: hă, hă, hă!

joi, 11 decembrie 2008

Oprescu promite pe hotnews.ro

Sorin Oprescu a discutat cu cititorii hotnews.ro si a promis ca rezolva situatia pana la sfarsitul anului:

Întrebarea nr. 1 Oprescu si legea
De ce nu executa Primaria Municipiului Bucuresti sentinta civila nr. 5998/25.10.2004 pronuntata de catre Judecatoria Sect. 5, prin care Primaria Municipiului Bucuresti era obligata sa raspunda la notificarea nr. 5011/12.11.2001 comunicata de catre BEJ "Boambes, Raileanu si Badea" prin care Petroff Stefan Octavian, impreuna cu alte persoane interesate, solicitau restituirea in natura a imobilului situat in Bucuresti, Str. 11 Iunie nr. 18, Sect. 4?


Sorin Oprescu
la legea 10 am gasit in Primarie 250 de hotarari jud definitive si irevocabile,am emis dispozitii de punere in posesie sau de acordare de despagubiri pe 193. Pana la sfarsitul anului se incheieie toate hotararile si apoi isi urmeaza cusul normal restul cererilor


Oare se va tine de cuvant?

miercuri, 10 decembrie 2008

Modificarile Legii 10 sunt constitutionale

Curtea Constitutionala a decis in sedinta de ieri ca modificarile aduse Legii 10 sunt constitutionale. Se vede ca PSD se pregateste sa intre la guvernare...

duminică, 7 decembrie 2008

Despre morti numai de bine

... spuneau latinii. Dar de ce trupul neinsufletit al lui Paul Niculescu-Mizil a fost depus la Ministerul de Finante? Urmand aceeasi logica stramba, Ceausescu de ce nu o fi fost depus la Cotroceni sau la CC?!

sâmbătă, 6 decembrie 2008

Udriste la DNA, nu in parlament

Gheorghe Udriste, fostul director al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice din Primaria Bucuresti din mandatul lui Videanu, a vrut in parlament. N-a intrat in parlament, a ajuns la DNA. Nevinovati pana la proba contrarie, si el, si DNA-ul.

vineri, 5 decembrie 2008

De ce merita Videanu sa fie ministru de Finante

Nu, nu ca puna borduri la TVA. Ne spune Catavencu cum umflau consilierii generali ai Bucurestiului impreuna cu Videanu contractele de lucrari. Va dati seama daca ar castiga anvergura nationala cat de tare ar fi?

Ziarista lui Oprescu

Iata ce scrie Romania Libera intr-un articol de prima pagina:

"Aceasta este doar una dintre lucrarile intarziate mostenite de primarul Oprescu de la predecesorul sau si pe care nu a reusit sa le incheie."

Depinde cum citesti aceasta fraza. La prima vedere se pare ca vina ii revine lui Videanu, desi nu e foarte clar. Insa tot articolul prezinta doar punctul de vedere al primariei, nu si pe cel al celorlalti: constructori, proprietari, locuitori din zona. Audiatur et altera pars nu prinde la ziarista. Cum, care ziarista? Trompeta.

Sa radem cu Oprescu!

Mai prin august, cand bucuresteanul era plecat in concediu, Oprescu facea vizite duminicale si lovea cu promisiunile in stanga si in dreapta:

"Vreau în septembrie la sfârşit să putem să terminăm cu asta, cred că şi dumneavoatră vreţi. (...) Deci nu mai avem alte şedinţe pentru că pierdem timpul", a spus Oprescu.

De astăzi, lucrările la pasajul de la Piaţa Universităţii intră în faza de finalizare.


Suntem decembrie, vin sarbatorile si... ati ghicit, Pasajul Universitatii este inca in finalizare. Probabil ca se referea la septembrie 2009.

Reflexele securistice ale lui Oprescu

Oprescu vrea sa angajeze un corp de pensionari, foste cadre militare pentru a-i raporta direct "ce se-intampla pe strazi", aflam dintr-un articol din Cotidianul.
Daca facea lucrul asta precum a facut-o Vantu la FNI, era chiar problema lui cum isi gestioneaza banii. Cum insa doctorul Oprescu face acest lucru pe banii nostri, ai bucurestenilor, aceste reflexe securistice sunt problema noastra.
Trei critici suporta aceasta initiativa:
- de ce inspectie paralela in conditiile in care exista o ditamai Directie de Inspectie si Control General
- de ce pensionari
- de ce cadre militare

Sa le analizam pe rand.
- de ce inspectie paralela in conditiile in care exista o ditamai Directie de Inspectie si Control General
"Motivul înfiinţării acestei direcţii este că “primarul general vrea să ştie ce se întâmplă în Bucureşti înainte de a fi informat oficial de subalterni”, ne-au explicat sursele."
Sa intelegem ca acesti pensionari nu-i vor fi subalterni, ci sefi sau sa intelegem ca il vor informa neoficial? Pentru ca, altfel, nu exista chiar nicio diferenta intre inspectia existenta si acesti "soimi ai cozilor" trimisi de doctor in cautare de cai verzi pe pereti.
- de ce pensionari
Nu neg calitatile persoanelor varstnice. Nici faptul ca experienta lor este de apreciat si respectat. Insa mi-e greu sa cred ca un inspector pensionar ar fi mai bun decat unul aflat inca la varsta activa.
- de ce cadre militare
Aici doar mentalitatea lui Oprescu poate justifica o asemenea aberatie. Eu propun sa zica din prima fosti securisti ca sa stim o treaba. Calitati aveau: spirit de observatie, bagare de seama, feed-back rapid, samd.

joi, 4 decembrie 2008

Ce a stricat legea 10

Am aflat de ce a blocat Oprescu restituirile pe legea 10. O spune deschis intr-un interviu in Gazeta Sporturilor:


"- GSP: Au dispărut cluburile şcolare, ce putem face pentru a le reînfiinţa?
- Oprescu: Asta s-a întîmplat din cauza legii retrocedărilor, Legea 10. Şi mai mult ca sigur au dispărut pentru că aveau în jurul lor multă verdeaţă. Încerc şi eu să văd ce a mai rămas şi vreau să facem un plan coerent de reabilitare a cluburilor şcolare sportive."

Ca ar lasa chiriasi pe strada, am mai auzit-o. Dar ca aplicarea legii 10 a desfiintat cluburile scolare, asta e prea de tot. Macar asa am aflat ce are Oprescu cu Legea 10.

Trompeta loveste din nou

Trompeta de la Romania Libera, Cristina Boiangiu, loveste azi de doua ori. Comparati comunicatul primariei de aici, cu acest articol. Sunt de acord ca "ziarista" a uitat sa scrie corect Guinness. Sau cititi acest "articol". Unde o avea cartea de munca Cristina Boiangiu, la ziar sau la primarie?!

Trompeta din Romania Libera

Spuneam intr-un post anterior despre nesimtirea functionarilor primariei care in loc sa restituie casele nationalizate le folosesc pe post de locuinte sociale temporare. Iata ca se gaseste o trompeta in Romania Libera care preia fara nicio urma critica declaratiile functionarilor primariei. Bineinteles ca ziarista Cristina Boiangiu nu-si pune nicio clipa problema ca legea 10 este din 2001, asa ca cei sapte ani de (non)aplicare a legii au fost suficienti pentru "rezolvarea situatiei juridice". Ce sa-i faci, asa e cand esti trompeta!

Un primar de basm

Oprescu a rezolvat restul probelemelor si vrea sa intre in Guinness Book cu cei mai multi mosi de Craciun simultan, cel mai lung carnat si cel mai mare tort. Cel putin a obtinut banii de la sponsori, motiv pentru care merita felicitat.

miercuri, 3 decembrie 2008

In noiembrie Comisia de Aplicare a Legii 10 a dat in branci

In noiembrie 2008, Comisia de Aplicare a Legii 10 a dat in branci si a emis 69 de dispozitii. Este cea mai fructoasa luna din mandatul lui Oprescu in ceea ce priveste legea 10. In ritmul asta, in 38 de ani se termina aplicarea legii.

Prezenta la vot in functie de studii

Turambar, "anonimul" director al CCSB cunoscut de toata lumea, are un post in care se arata prezenta la vot in functie de studii.
Iata si graficul:Se poate observa in partea de jos a graficului ca cei cu studii superioare au avut o prezenta la vot de 50%, superioara si mediei de participare si prezentei celor cu studii primare sau medii. Astfel, ideea acreditata aici si preluata aici e o greseala de interpretare, nicidecum nu se justifica ideea ca absolventii cu studii superioare nu ar veni la vot si, in consecinta, nu ar fi interesati de modul de guvernare a tarii.

Pa, Ingrid!

Ingrid Zaarour nu intra in parlament. Si probabil ca risca si o plecare de la ANRP. Sa-i spunem "Pa!" lui Ingrid!

marți, 2 decembrie 2008

Voiculescu, chiriasul PSD-ului

Din pacate, Voiculescu, unul dintre autorii proiectului de modificare al Legii 10, a reusit intrarea in parlament. Partidele mici au adoptat diverse strategii, insa doar conservatorii au reusit sa intre in parlament. Si PNTCD-ul si-a trimis un om in parlament, pe Mircea Irimescu la Suceava.
Intr-un post anterior anticipam ca PC-ul va avea probleme in a-si face intrati candidatii in parlament. Conservatorii au un senator, pe Voiculescu si patru deputati, pe Ciuca la Galati si pe Daniela Popa, Sergiu Andon si Damian Florea in Bucuresti. Despre acesta din urma, eram gata sa pariez ca nu va intra in parlament. Insa o plasare favorabila si ceva sansa l-au propulsat pe penultima pozitie castigatoare intre candidatii PSD.
Chiar daca m-am inselat cu privire la Damian Florea, per total efectul uninominalului asupra aliantei PC cu PSD a fost devastator. Fata de 10 senatori si 19 deputati alesi pe liste comune, pasul inapoi facut de chiriasii PSD-ului este evident. Cele cinci voturi in parlament ii fac pe ciracii lui Voiculescu sa nu mai reprezinte nici macar o potentiala solutie imorala. PUR si simplu, nu conteaza!

Mincinosul lasa bideul in curte

Iata ca are si Orban meritele lui: a lasat bideul in curte, pe din-afara parlamentului!

luni, 1 decembrie 2008

Grija pe lenea ta si pe banii altuia

Oprescu a fost instiintat de catre AFI ca 900 de spatii de locuit ar putea fi folosite temporar ca locuinte sociale. Primaria a fost notificata pentru retrocedarea acestor imobile, insa bineinteles ca nu e nicio graba cu restituirea. Explicatia oferita de Primarie e elocventa in prostia ei:

"Foştii proprietari ai respectivelor imobile ori spaţii au notificat deja PMB cu privire la retrocedarea lor, dar procedura nu a fost dusă mai departe."

Mai departe, adica la CEDO, probabil. Pentru ca altfel primaria nu are niciun gand sa restituie respectivele imobile. Are insa de gand sa le dea pe post de locuinte sociale evacuatilor pe legea 10. Care evacuati pe legea 10, asta numai Oprescu si cu AFI stiu, pentru ca la actualul ritm de retrocedari evacuatii sunt specie rara. Dar, nu-i asa, ar fi pacat ca cei care isi primesc inapoi casele sa nu le primeasca la pachet cu ceva chiriasi. Pentru primarie e mai usor sa fie generoasa pe banii altora, cand ar fi mai logic sa-si invinga lenea si propria incompetenta si sa restituie odata casele.

Efectul Videanu

Cum, necum, Videanu loveste din nou. PD-L, partidul in care Adriean Videanu ocupa functia de prim-vicepresedinte, a pierdut prima pozitie la alegeri. Iar acum sansa de a intra din nou la guvernare ar fi sa bata palma cu un Tariceanu pe cai mari sau sa inghita in sec si sa se inteleaga cu PSD-istii. Asta in timp ce tine degetele in crucis ca sa nu se inteleaga ceilalti doi intre ei. Dupa ce a spulberat sansele lui Blaga la primaria capitalei, efectul Videanu se face simtit si la scara nationala.
Intrebat de reporteri aseara daca pedelistii au primit felicitari de la Basescu, Videanu s-a intrebat retoric: "Meritam oare felicitari?!"

Oprescu si legea: de ce

Scopul acestui blog este sa determine primarul general al Municipiului Bucuresti, Sorin Oprescu, sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Este vorba de sentinta civila nr. 5998/25.10.2004 pronuntata de catre Judecatoria Sect. 5, prin care Primaria Municipiului Bucuresti era obligata sa raspunda la notificarea nr. 5011/12.11.2001 comunicata de catre BEJ "Boambes, Raileanu si Badea" prin care Petroff Stefan Octavian, impreuna cu alte persoane interesate, solicitau restituirea in natura a imobilului situat in Bucuresti, Str. 11 Iunie nr. 18, Sect. 4.

Videanu n-a catadicsit sa puna in aplicare aceasta hotarare judecatoreasca. Ii revine lui Sorin Oprescu obligatia de a o pune in executare. Ori de cate ori Primaria Bucuresti o va lua pe aratura cu privire la legea 10 si nu numai, va primi un vot de blam. Iar la luat pe aratura, Primaria Bucuresti este plina de campioni.

miercuri, 12 noiembrie 2008

Azi Curtea Constitutionala dezbate constitutionalitatea modificarilor la Legea 10

Azi Curtea Constitutionala dezbate contestatia PD-L la proiectul de modificare a Legii 10. Bineinteles ca Antena 1 are o stire despre protestul unor "chiriasi" in fata sediului PD-L. Si tot bineinteles ca stirea nu e de gasit pe site-ul antenelor. La ce ecouri a avut pseudoprotestul, nici nu e de mirare.

vineri, 7 noiembrie 2008

Azi e ziua de nastere a lui Oprescu

Azi, 7 noiembrie, e ziua de nastere a lui Sorin Oprescu. De cati ani tot astept sa puna Primaria in aplicare o hotarare judecatoreasca, mie si frica sa spun "La Multi Ani!".

duminică, 2 noiembrie 2008

Oprescu e in tatonari cu PNL

Cotidianul anunta ca Oprescu este intens curtat de PNL. Venita pe fondul deselor intalniri Tariceanu-Oprescu si pe o colaborare cel putin declarativa intre executiv si primarul capitalei, stirea are parfum de credibilitate. Orbane, fii barbat, nu plange! Macar e Oprescu, nu vine Videanu!

sâmbătă, 1 noiembrie 2008

Ne-am dispecerizat

Incepand de astazi au fost reunite intr-un singur loc serviciile de urgenta ale tuturor furnizorilor de servicii publice comunitare: Apa Nova, Administratia Strazilor, Electrica, RADET, Distrigaz, Luxten, Romtelecom. Numarul unic de telefon este 0800 800 882. Astept cu interes un numar unic la care sa se raspunda solicitantilor pe Legea 10. Ce sa li se raspunda? Biiip!

Inca o luna de nemunca

In luna octombrie 2008 papagalii din Comisia de Aplicare a Legii 10 au emis 10 dispozitii dintre care in doua cazuri sunt emise cate doua dispozitii pentru un dosar. Astfel doar 7 imobile au primit dispozitie, iar din cele 7 imobile doua solutii sunt de respingere a cererii de restituire. Oprescu, inchide dom'le Comisia ca toaca banii de pomana!

Oprescu si legea: de ce

Scopul acestui blog este sa determine primarul general al Municipiului Bucuresti, Sorin Oprescu, sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Este vorba de sentinta civila nr. 5998/25.10.2004 pronuntata de catre Judecatoria Sect. 5, prin care Primaria Municipiului Bucuresti era obligata sa raspunda la notificarea nr. 5011/12.11.2001 comunicata de catre BEJ "Boambes, Raileanu si Badea" prin care Petroff Stefan Octavian, impreuna cu alte persoane interesate, solicitau restituirea in natura a imobilului situat in Bucuresti, Str. 11 Iunie nr. 18, Sect. 4.

Videanu n-a catadicsit sa puna in aplicare aceasta hotarare judecatoreasca. Ii revine lui Sorin Oprescu obligatia de a o pune in executare. Ori de cate ori Primaria Bucuresti o va lua pe aratura cu privire la legea 10 si nu numai, va primi un vot de blam. Iar la luat pe aratura, Primaria Bucuresti este plina de campioni.

duminică, 26 octombrie 2008

Morega ?!

Poate imi explica si mie cineva de ce Morega este candidat. Are probleme cu dosare penale, a ocupat locul trei in lupta cu ceilalti penali la presedentia consiliului judetean Gorj. Merita sa defilezi cu un asa un dinozaur in conditiile in care are bube in cap si este si perdant?!

marți, 21 octombrie 2008

Oprescu e mai tare decat viceprimarul Ionescu

E mai tare de cap, vreau sa spun. Oprescu ne prezinta planurile autostrazii suspendate, cea "paralela cu inelul median". Mai jos, harta publicata de Realitatea TV. Mai multe povesti stiintifico-fantastice, in Cotidianul.

Initiativa (b)ovina

Viceprimarul Ionescu are o initiativa descrisa perfect de catre Chinezu. Daca tot a dat ecologia in viceprimari, nu mai bine ar pune ADP-urile sa planteze copaci? Ar fi mai eficient, mai ieftin, mai normal, decat sa puna oamenii pe drumuri rezultand trafic suplimentar, aglomeratie, noxe, complicatie birocratica si o gramada de alte neajunsuri. Plus ca acei bucuresteni care nu au sapat o groapa in viata lor ar fi mai eficienti in orice alta activitate decat la sapat gropi, categoria incepatori.

luni, 20 octombrie 2008

Lasati-o pe Ingrid sa se ocupe de altceva, nu de legi!

Din februarie 2005, Ingrid Zaarour a ocupat functii in diferite comitete si comitii legate de legea 10: presedintele "autoritatii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii 10/2001", presedintele "autoritatii nationale pentru restituirea proprietatilor", membru in comisia de supraveghere a Fondului Proprietatea. Cat de bine si de unitar este aplicata Legea 10, stim cu totii.
Acum Ingrid Zaarour candideaza la Camera Deputatilor. Pe surse se pare ca va candida in Bucuresti, in colegiul 4. Lasati-o pe Ingrid sa se ocupe de altceva, nu de legi. Daca ati interactionat macar odata cu o autoritate legata de restituiri si v-a placut modul de "lucru", votati-o pe Ingrid! Daca nu v-a placut, haideti sa o trimitem in alta parte, nu in parlament!

Interviu cu Oprescu

Inca un interviu cu Oprescu in Jurnalul National, de data aceasta cu Marius Tuca.

duminică, 19 octombrie 2008

De ce intarzie listele de candidati?

Ca sa nu aiba timp Coalitia pentru un Parlament Curat sa le intocmeasca CV-ul tuturor patatilor si traseistilor care ne cersesc votul...

Vlad Petreanu despre legea caselor nationalizate

Vlad Petreanu are o analiza a problemei caselor nationalizate. Identifica adevaratul vinovat, desi statul suntem tot noi. Sau, altfel spus, avem intotdeauna statul pe care il meritam.

Si Piedone lucreaza in week-end

Alt primar care nu are stare in week-end este Piedone. Ieri a demis conducerea Politiei Comunitare Sector 4 pentru o pretinsa neregula la gestionarea parcului auto.

sâmbătă, 18 octombrie 2008

Nationalizari, nationalizari

Stolojan promite ca nu mai nationalizeaza valuta. In ceea ce priveste nationalizarea caselor probabil ca Stolojan inca mai suspina dupa candidatura lui Iliescu din 1996. Declaratia lui Iliescu de la Satu Mare privitoare la casele nationalizate se pare ca inca ii mai da lui Stolo fiori de emotie...
Geoana ar nationaliza, daca ar putea. El spune ca ar nationaliza, "daca ar fi nevoie". Nu e nevoie, Mircea, nici de nationalizari, nici de politicieni ca tine...

Audientele lui Oprescu - culmea ipocriziei

Pentru ca e week-end, Oprescu are azi audiente cu multe G-uri. Adica are audiente 3G. Ma-ntreb ce face in timpul saptamanii de are timp de audiente si vizite doar in week-end.
Pe site-ul PMB este publicat un comunicat de presa legat de audiente:

"Exemple petiţii rezolvate:
Au fost deblocate dosare la Legea 10, arhivate de mai mulţi ani (Vasile Marin, Oroş Şerban Ionică), s-a dispus desfiinţarea unor construcţii aflate pe domeniul public, s-a aplicat amendă contravenţională şi a început procesul de punere în aplicare a unei sentinţe civile din anul 2000 (Pamparău Lucreţia).
"

Dosare pe legea 10 blocate de mai multi ani sunt nu mai putin de 30 000. Nu e nevoie de nicio audienta ca sa realizezi ca 30 000 de dosare zac nerezolvate, desi au termen de solutionare legala de 60 de zile.
La fel, a sustine ca punerea in aplicare a unei sentinte civile din anul 2000 e o petitie rezolvata, un mare succes, este doar inca o dovada de ipocrizie.
Audientele cu privire la dosare de legea 10 sunt culmea ipocriziei. Si mai ciudat este ca sunt ziare ca Ziua care preiau cu punct si virgula propaganda primariei si o vand pe post de stiri.

Procurorii si Piturca

Sa spunem ca procurorii aveau acoperire procedurala pentru a-l astepta pe Piturca la avion. De cate ori au mai aplicat procurorii aceasta procedura in 2008? Aaa, niciodata?! Si-atunci nu cumva e numai circ televizat?

vineri, 17 octombrie 2008

"PD-L tine cu tine"

Noul slogan al partidului democrat-liberal este "PD-L tine cu tine". Poate cu tine o tine PD-L, citititorule, pentru ca sigur cu mine nu tine. Nici Basescu, nici Videanu nu au facut nimic pentru mine atat timp cat au fost in fruntea Primariei Municipiului Bucuresti. Ba dimpotriva si unul si altul au nesocotit hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, refuzand sa le puna in aplicare.

Audienta pe Legea 10

Preluare de pe hotnews.ro:

Batjocura si amenintari in Primaria Capitalei

"Apelez la acest forum deoarece consider ca trebuie sa spun public ceea ce mi s-a intamplat in Primaria Capitalei, iar asemenea canale sunt, cred, singurele locuri in Romania de azi unde mai pot fi perceputa ca o fiinta cu nevoile si necazurile sale. Nu un loc in care sa fiu amenintata ca ma vor da gardienii afara din Primarie pentru ca expun o problema de proprietate, de birocratie si de atitudine batjocoritoare la adresa cetatenilor din partea unor functionari publici care vor mariri salariale.

Joi, in zi de lucru si de audiente cu publicul, in conditiile in care m-am prezentat si am vorbit civilizat pentru a intreba de un dosar, am fost amenintata de un functionar al Primariei, enervat de insistenta mea, ca voi fi data afara de gardieni. Este apogeul unei istorii care incepe acum mai bine de sase ani, in februarie 2002, cand persoana varstnica pe care o reprezint - acum are 84 de ani - a depus un dosar cu toate actele si dovezile legale cerute prin Legea 10, la Prefectura Capitalei, asa cum era regula in acea perioada.

In octombrie 2002, acest dosar a fost trimis la Primaria Capitalei, conform acelorasi reguli. De atunci a zacut prin diferite birouri si sertare, functionarii primariei considerand ca rezolvarea sa poate fi amanata la nesfarsit, ca de!, mai moare unul, mai renunta altul si oricum oboseala era prea mare atunci cand munca lor nu era stimulata cu nimic.

Nu va pot spune cata obraznicie si umilinta am suportat atat eu, cat si persoana varstnica pe care o reprezint. Greu, foarte greu, cu multa rabdare si tenacitate, actele au fost semnate, parafate, finalizate la mijlocul lunii august 2008. Mai trebuia sa fie trimise la Prefectura.

Dupa aproape o luna, in septembrie 2008, am fost sa intreb daca dosarul a fost trimis la prefectura, conform legii, dar unul din functionarii de la Primaria Capitalei mi-a spus ca dosarul trebuie sa mai stea la Primarie in eventualitatea unor contestatii. Dupa alte cateva saptamani, am revenit la acelasi birou - camera 64, parterul Primariei - dar mi s-a comunicat ca nici de aceasta data dosarul nu a fost trimis mai departe, pentru ca in aceasta vara, in Primarie, nu au functionat copiatoarele deoarece li s-a oprit curentul electric. Iar functionarul care mi-a spus acest lucru, pentru a fi si mai convingator, mi-a spus ca functionara Prefecturii responsabila cu asemenea dosare nu a vrut sa ia de la ei dosarele finalizate.

A mai trecut o saptamana, in care dosarul a ramas trantit pe un raft. Joi, 16 octombrie, am revenit la aceeasi camera 64, in zi de audienta, la ore de audienta. Am intrebat de dosar, o doamna functionara s-a uitat prin hartii si mi-a spus ca nu a fost trimis la prefectura deoarece omul care trebuia sa il duca e in concediu medical.

Ultragiata, am intrebat, pe un ton civilizat, cum pot sa nu-l fi trimis din astfel de motive si mi-am exprimat uimirea fata de faptul ca functionarii publici vor salarii mai mari, in conditiile in care unii, ca cei despre care vorbesc, nu isi fac treaba. Moment in care unul dintre ei m-a amenintat ca va chema gardienii sa ma dea afara din primarie - desi eram acolo in zi de audienta, la ora de audienta, intr-un spatiu public si m-am comportat foarte decent.

Mai mult, mi-au zis ca pot spune ce mi s-a intamplat la toate ziarele si toate televiziunile, ca pot sa-i spun inclusiv primarului general, "pentru ca nu ne intereseaza".

Ulterior, am sunat la un telefon al Primariei de contact cu publicul, pentru a-mi spune problema. Mi s-a raspuns ca trebuie sa fiu si eu mai ingaduitoare, ca functionarii primariei muncesc mult si sunt stresati.
"

joi, 16 octombrie 2008

Ev Mediu Intunecat: religie versus calculator

Religia este studiata in fiecare an scolar pana in clasa a douasprezecea. Astfel un absolvent de opt clase studiaza opt ani religia, unul de douasprezece clase studiaza doisprezece ani. Intr-adevar este materie optionala, dar lucrurile sunt in asa fel facute, incat marea majoritatea a elevilor aleg sa frecventeze aceasta materie.
Pana in clasa a opta, nu exista ore de informatica in programa scolara. Nici macar ca optionale. Unele scoli angajeaza profesori de informatica si organizeaza cluburi de informatica sau, in anumite cazuri, cursuri care sunt evaluate ca optionale. Iar aceste cursuri sunt platite de parinti, pentru ca in scolile generale nu sunt prevazute posturi pentru profesori de informatica. Bineinteles ca in situatia in care parintii nu au bani, adica exact in cazurile in care copiii ar avea mai multa nevoie de cursuri, nu se tin niciun fel de cursuri.
Probabil ca nu am fost destul de explicit. In Romania anului 2008, mileniul III, un absolvent de opt clase nu are nicio ora de informatica in programa scolara. Are in schimb opt ani de studiu al religiei.
Si iata cum in vremuri in care cunoasterea lucrului cu calculatorul este similara cu alfabetizarea, sistemul scolar romanesc produce absolventi care nu au nicio interactiune cu informatica in mediul scolar. Practic, un fel de semianalfabeti. Ce sanse au acesti oameni de a se descurca in societate? Niciuna. Sau probabil ca vor inalta o ruga la Cel de Sus care se va milostivi in mare mila Lui, dupa atatia ani de pierdut vremea studiind religia...

miercuri, 15 octombrie 2008

Manuale de religie in clasa I

Iata ce prezinta manualele de religie din clasa I. Analiza este preluata de pe site-ul Ligii Pro Europa, fiind pastrate doar datele legate de manualele pentru clasa I.

"Manualele de religie între mesajul pozitiv si mesajul violent"

Daca majoritatea preceptelor religioase tratate în cadrul manualelor pentru ciclul primar, la toate confesiunile, se fac în cheie pozitiva, exisa totusi exceptii semnificative. În centrul mesajului crestin al manualelor se afla iubirea aproapelui, respectarea divinitatii, sinceritatea, dreptatea, bunatatea.

Unele manuale însa prezinta pacatul, si consecinta acestuia, pedeapsa, într-o cheie excesiv de cruda si morbida pentru vîrsta copiilor carora li se adreseaza.
Manualul de Religie.Cultul ortodox.Clasa I, Editura Sf. Mina Iasi, autori Camelia Muha, Maria Orzetic, Elena Mocanu, aprobat de MEC cu Ordinul nr. 4177/02.07.2004, la paginile 50-51, sub titlul Faptele rele – încalcarea voii lui Dumnezeu, prezinta pentru copii imagini cu fapte considerate de autoare ca „fapte rele”: „sa nu-ti faci cruce trecînd în fata unei biserici, sa te urci în copaci, sa dormi duminica pîna la ora zece dimineata, sa te joci cu mingea în clasa sau pe strada” – fapta a carei urmare este pedeapsa divina – „te calca masina” (!). [...]
Autorii manualelor de religie din ciclul primar merg chiar mai departe, promovînd violenta fizica asupra copiilor, atît pe cea de sorginte divina, cît si pe cea a parintilor. Divinitatea este prezentata ca o entitate necrutatoare si capabila de razbunari îngrozitoare. Le sînt oferite copiilor exemple cu orori ca argument pentru a nu cadea în pacat si a evita astfel pedeapsa divina. Sînt incriminate si pedepsite violent fapte banale, dar considerate ca fiind încalcari grave ale poruncilor divine. Abunda îndemnurile la violenta si sînt legitimate lapidarea si uciderea celor care calca în vreun fel poruncile divine. Morala este construita fie ca un comert cu divinitatea de genul „ma rog ca sa obtin un avantaj de la divinitate”, fie fundamentata pe frica de pedeapsa divina sau parinteasca.

În acelasi manual de Religie.Cultul ortodox.Clasa I, de la Editura Sf. Mina, Iasi, li se spune copiilor explicit ca daca fac vreun lucru gresit vor fi pedepsiti: „Neascultarea se pedepseste!”. Iar pedepsele sînt violente. Manualul contine imagini cu copii pedepsiti violent, pentru fapte însa benigne. La pagina 23, vedem într-o poza o fetita jucîndu-se, iar apoi în imaginea imediat urmatoare este prezentata consecinta nefasta a acestui lucru, fetita este la pat, sub observatia medicului. Morala indusa copiilor este una întemeiata pe frica de pedeapsa violenta. La pagina 49 a aceluiasi manual, o alta imagine violenta prezentata de o poezie îndoielnica semnata de M. Popescu: „Alina, a mea colega, / E-n spital de-o saptamîna,/ Jucîndu-se fara grija,/ Ea, cazînd, si-a rupt o mîna. (...)”. Obsesia autoarelor acestui manual pare a fi o constanta asociere dintre joaca si consecinte nefaste ale acesteia. [...]

Negativul pedepsei violente este rasplata pentru rugaciune. Astfel la pagina 29 a aceluiasi manual de religie ortodoxa, Clasa I, Editura Sf.Mina, sînt imagini cu o fetita care se roaga sa cîstige un campionat de sah, iar Dumnezeu îi împlineste rugaciunea si o ajuta sa ia locul întîi. Acest lucru sugereaza ca alti competitori nu s-au rugat si ca din acest motiv nu au reusit ei sa ocupe primul loc. În partea de jos a paginii este mentionata învatatura: „Rugaciunea staruitoare si placuta lui Dumnezeu nu ramîne fara raspuns.” Comertul cu divinitatea este afirmat direct si la pagina 37, printr-o alta învatatura de acelasi tip: „Participarea la slujbele de la biserica ne aduce mult folos (s.n.).”

Violenta, inclusiv fata de copii, se întîlneste la tot pasul si este prezentata ca un lucru firesc. De exemplu, într-un alt manual, este oferita copiilor aceeasi imagine agresiva a divinitatii.
În Abecedarul Micului Crestin, Ed. Didactica si Pedagogica, 2002, autor Preot Ioan Sauca, o istorioara cu rol moralizator arata astfel: „Vasilica este un copil rau. El s-a urcat pe o scara sa strice cuibul rîndunelelor. Dar a patit-o! Dumnezeu l-a vazut si i-a tras scara (s.n.) (manualul prezinta si o poza sugestiva cu Vasilica zacînd inconstient cu scara cazuta peste el). Baiatul nu s-a mai putut bucura de vacanta, avînd nevoie de tratament medical. Rîndunelele zboara fericite si îi multumesc lui Dumnezeu ca a avut grija de ele”.
Atitudinile intolerante sînt inculcate uneori, chiar din ciclul primar. Acelasi manual de clasa I, Religie. Cultul ortodox, Ed. Sf.Mina îi învata pe copii: „Cît a trait pe pamînt, Domnul nostru Iisus Hristos a facut numai bine oamenilor. De aceea multi Îl iubeau, Îl urmau si Îl ascultau. Oamenii rai nu credeau ca El este Dumnezeu.” (s.n.) Necredinta sau scepticismul sînt asociate cu rautatea, ceea ce va genera intoleranta fata de necrestini, poate chiar antisemitism, mai ales ca în partea de jos a paginii sînt puse întrebari precum: „De cine a fost judecat si rastignit Domnul nostru Iisus Hristos? De ce?” care se preteaza la raspunsuri cu continut intolerant, antisemit.

Ritualismul religios excesiv este, de asemenea, prezent în manuale, confirmînd încalcarea, prin modelul de educatie religioasa confesionala, caracterului laic al învatamîntului public.
Rugaciunile colective la începutul si sfîrsitul orelor reprezinta o încalcare a libertatii de gândire, constiinta si religie a elevilor. Nu întîmplator, rugaciuni colective de acest fel nu sunt permise în scolile publice din Statele Unite si din democratiile vest europene. Dar manualele de religie ortodoxa aprobate de Ministerul Educatiei le consacra. Un exemplu gasim în Religie. Cultul ortodox. Manual pentru clasa I, Editura Sf. Mina, pag 62:.

„Ce rosteste un elev
Cuminte si educat,
La-nceput de noua zi
Cînd în clasa a intrat?”
În dreapta acestor versuri este o poza cu toti elevii unei clase rugîndu-se. Apoi:
„Ce rosteste un elev,
Când programul s-a sfîrsit
Si spre casa bucuros
Cu pasi repezi a pornit?”
În stînga versurilor este o alta poza cu toti elevii rugîndu-se.

De altfel, în manualele de religie, rugaciunile colective în salile de clasa sunt de asemenea o constanta , ca si pozele cu elevi care trebuie sa îsi faca semnul crucii oriunde ar întîlni o biserica ortodoxa. [...]

În manualul de clasa I, Religie. Cultul ortodox, Ed. Sf. Mina, la pagina 20, li se spune elevilor ca: „Dumnezeu l-a creat pe om dupa chipul Sau: i-a daruit suflet înzestrat cu gîndire, simtire si vointa. Primul om a fost numit Adam. El a fost facut din pamînt. Apoi, Dumnezeu a suflat în fata lui suflare de viata. Prima femeie, Eva, a fost facuta dintr-o coasta a barbatului sau. Dumnezeu i-a pus stapîni peste tot pamîntul. Omul este cea mai frumoasa fiinta de pe pamînt creata de Dumnezeu.” Aceste lucruri sînt prezentate copiilor ca o certitudine stiintifica, cu aerul ca reprezinta o cunoastere obiectiva. Daca acest enunt este legitim într-un catehism predat la biserica, el este cel putin neavenit într-o scoala publica, laica.

Talpes vs Voiculescu

Ev Zilei anunta o posibila confruntare electorala intr-un colegiu din Sectorul 4 intre Talpes din partea PD-L si Voiculescu din partea PSD. Ar mai trebui sa participe Ghise de la PNL si in acel colegiu ar trebui sa se aleaga doar intre fosti oameni cu dosar sau cu acces la dosar.

Curtea de (S)conturi

Vacaroiu a ajuns presedinte la Curtea de conturi. Este o mare victorie a statului roman. In asemenea vremuri de criza financiara, sa convingi o personalitate ca Vacaroiu, acest Hagi al finantelor, sa ocupe o pozitie intr-o institutie de stat este o realizare. Cum s-ar mai fi batut BID sau BRS sa-l angajeze pe Vacaroiu, daca ar mai fi putut...

12 noiembrie - data la care va fi analizata contestatia PD-L

Contestatia PD-L cu privire la neconstitutionalitatea modificarilor aduse Legii 10 va fi analizata de Curtea Constitutionala pe 12 noiembrie 2008, anunta hotnews.ro. A fost depusa o a doua sesizare de neconstutionalitate semnata de catre PNL si cativa deputati UDMR.

marți, 14 octombrie 2008

Dudu, acest Pavelescu de semn contrar

Constantin Dudu Ionescu era un ministru promitator. Venea din PNTCD si facea parte din guvernul CDR. Daca nu ma inseala memoria o vreme s-a ocupat si de operatiunea praf in ochi numita pompos "Operatiunea Luna". A ocupat si functia de secretar general PNTCD. Acum este la PC. Bineinteles, un om de-o asemenea statura morala nu putea decat sa fie un adversar al votului uninominal (audio via dromichaetes). Doar nu s-ar fi asteptat nimeni ca un membru de sub pulpana lui Felix sa se bucure ca trebuie sa dea piept cu alegatorii. Nu de alta, dar purpecistii lui Felix nu au intrat niciodata in parlament pe picioarele lor.
Dudu Ionescu este un Pavelescu de semn contrar. Unul a venit in PNTCD, altul a plecat, nimic nu s-a pierdut, nimic nu s-a castigat.
A, era sa uit legatura cu blogul. Dudu sta intr-o casa nationalizata, potrivit Realitatea TV.

Update: asa cum arata si Doc, acum Dudu combate pentru PD-L.

Forma de promulgare a modificarii Legii 10

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite, se restituie, în natură sau în echivalent, când restituirea în natură nu mai este posibilă, în condiţiile prezentei legi.”
2. Alineatul (2) al articolului 2 se abrogă.
3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor ale căror averi au fost dobândite ilicit, în conformitate cu hotărârile instanţelor judecătoreşti pronunţate până la 6 martie 1945. Atât anexa nr. 1 la prezenta lege, cât şi hotărârile judecătoreşti respective se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice cu atribuţii în domeniul retrocedărilor.”
4. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Nu se restituie în natură, ci doar în echivalent, imobilele care au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea condiţiilor cerute de lege.”
5. După alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
„(5) Nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.”
6. La articolul 18, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor Legii 112/1995, cu modificările ulterioare.”
7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 20. – (1) Persoanele care au primit despăgubiri în condiţiile Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, pot solicita restituirea în natură numai în cazul în care imobilul nu a fost vândut până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi numai după returnarea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu
indicele de inflaţie.
(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, persoana îndreptăţită are dreptul numai la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi construcţii, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.
Dacă persoanele îndreptăţite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, ele au dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare de piaţă a imobilului.”
8. După alineatul (2) al articolului 20 se introduc trei noi alineate, alin. (21) - (23), cu următorul cuprins:
„(21) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, chiriaşii care au cumpărat cu bună-credinţă imobilele în care locuiau şi ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, fie ca urmare a unei acţiuni în anulare, fie ca urmare a unei acţiuni în
revendicare, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinţe din fondurile de locuinţe gestionate de consiliile locale şi/sau de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
(22) Persoanele prevăzute la alin. (21) au dreptul de a locui cu chirie în aceste imobile şi de a le cumpăra, suma pe care au plătit-o pentru cumpărarea imobilului naţionalizat şi care ulterior a fost restituit proprietarului, constituindu-se, prin actualizare la nivelul pieţei, avans la noul imobil.
(23) Până la realizarea acestor locuinţe, chiriaşii evacuaţi pot beneficia de atribuirea cu chirie a unor locuinţe din fondul de imobile disponibil aflat în proprietatea sau în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat». Chiria pentru aceste locuinţe va fi stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu
modificările ulterioare.”
9. Articolul 43 se abrogă.
10. Alineatul (2) al articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, considerate astfel anterior intrării în vigoare a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credinţă.”
11. După alineatul (2) al articolului 45 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) Contractele de vânzare - cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sunt acte autentice şi constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora.”
12. Alineatul (3) al articolului 45 se abrogă.
13. După alineatul (3) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma calea prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia în vigoare.
Prevederile prezentei legi se aplică cu prioritate.”
14. Alineatul (2) al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Indiferent dacă imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau fără titlu, obligaţia despăgubirii prevăzută la alin. (1) revine persoanei îndreptăţite.”
15. Alineatul (3) al articolului 48 se abrogă.
16. După alineatul (2) al articolului 50 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) Cererile sau acţiunile în justiţie având ca obiect restituirea preţului de piaţă al imobilelor, privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, care au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxele de timbru.”
17. Alineatul (3) al articolului 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Restituirea preţului prevăzut la alin. (2) şi (21) se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.”
18. După articolul 50 se introduce un nou articol, art. 501, cu următorul cuprins:
„Art. 501. – (1) Proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au dreptul la restituirea preţului de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare.
(2) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin expertiză.”
Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 3 aprilie 2007.

Legea lui Voiculescu atacata la Curtea Constitutionala

Legea lui Voiculescu cu privire la casele nationalizate a fost atacata la Curtea Constitutionala. PNL a anuntat vineri ca urmeaza sa conteste legea, iar PD-L a atacat ieri aceasta lege.

luni, 13 octombrie 2008

Iliescu, procurorii si minerii

Pentru mineriada din 13-15 iunie, Iliescu are o problema morala. Sa spunem problema morala, sa nu vorbim de vinovatie. Juridic, nu stiu ce probe au avut procurorii si in baza carui probatoriu au decis neinceperea urmaririi penale impotriva lui Iliescu. Nestiind ce exista la dosar, nu ma pot pronunta cu privire la solutia data. Ce pot insa critica este de ce le-au trebuit 18 ani pentru a pronunta un NUP. Si mai pot critica faptul ca e o coincidenta cam mare ca acest NUP este pronuntat si este facut public acum, in precampanie electorala.

duminică, 12 octombrie 2008

Pai nu merita Plesita recunostinta noastra ?!?

Plesita, generalul de securitate care a recunoscut cu nonsalanta cum l-a batut pe Paul Goma, sta intr-o casa nationalizata. Este unul din beneficiarii legii PC, votate cu sprijinul PSD si PRM. Pai nu merita unul ca Plesita recunostinta noastra ?!?
Iata stirea de la Realitatea TV.

Cum a aplicat Oprescu Legea 10 in primele o suta de zile

Oprescu a semnat 14 dispozitii in temeiul Legii 10 in primele o suta de zile. Adica o fabuloasa medie de o dispozitie la ceva mai mult de 7 zile. In ritmul asta, retrocedarea caselor nationalizate se va finaliza in Bucuresti in vreo 21 000 de zile, adica vreo 57 de ani.
Insa tot Oprescu a schimbat de doua ori componenta Comisiei de Aplicare a Legii 10. Odata prin aceasta dispozitie si a doua oara prin aceasta. Probabil ca vechea Comisie de Aplicare a Legii 10 avea un ritm prea rapid de rezolvare a cererilor pentru gustul lui Oprescu sau probabil ca membrii Comisiei au salarii motivante de merita sa emiti doua dispozitii pentru a schimba componenta unei Comisii care nu face (aproape) nimic.

sâmbătă, 11 octombrie 2008

Revista presei pentru primele 100 de zile de mandat Oprescu

Iata ce spune presa despre primele 100 de zile de mandat Oprescu:

- Evenimentul Zilei: aici
- Jurnalul National: aici
- Realitatea TV: aici.

via Metropotam.

"Chiriasul" Vanghelie "esplica" cum e cu votul la Legea 10via Codex Politicus

vineri, 10 octombrie 2008

Adomnitei din ciclul "am fost un dobitoc"

Adomnitei are o declaratie de tip "am fost un dobitoc":

"Ca parlamentar, am votat dintr-un principiu in care cred, respectiv majorarea salariilor, insa, ca ministru, nu sunt de acord cu cuantumul majorarii"

Tradus in limba romana inseamna "arat ca un om, dar totusi sunt un bou"...

Ce-a facut Oprescu in primele 100 de zile la PrimarieDe la Metropotam, via Zoso.

Vanghelie sustine legea Voiculescu

Vanghelie "care este" sustine legea Voiculescu, asa cum este cunoscut proiectul de modificare al Legii 10 adoptat alaltaieri de Camera Deputatilor. Proiectul a fost initiat de catre parlamentari PC si fost sustinut, intre altii, de senatorul bideu Marius Marinescu, Bogdan Ciuca si Daniela Popa.
Vanghelie nu putea sa lipseasca din acest cadru select. Ca un PSD-ist care se respecta, Vanghelie a hartuit doua batrane, proprietarele de drept al apartamentului in care locuieste. Iar tracasarea a fost atat de eficienta, incat pana la urma cele doua proprietare i-au vandut lui Marean apartamentul retrocedat.
O scurta descriere a povestii, puteti gasi aici.

joi, 9 octombrie 2008

Usor cu listele de candidati pe scari!

Acesta pare sa fie refrenul. Suntem in 9 octombrie, daca tribunul sau tribunele nu amana data alegerilor mai sunt 52 de zile pana cand vom alege aproape uninominal un nou parlament. Nou, e un fel de-a spune. Cel putin in parte, vom avea noi parlamentari, vom avea plecari si nou intrati.
In conditiile in care fiecare partid ar trebui sa promoveze 469 de oameni, de ce inca nu sunt publicate listele de candidati? Niciunul dintre partidele mari nu le-a publicat. Nici macar UDMR sau Becali nu si-au publicat listele. Notorietatea unor candidati este si va ramane nula. In aceste conditii nu reusesc sa inteleg si nu sunt singurul, de ce partidele isi tin candidatii la secret.
Ceea ce pare a fi super-strategie sau super-lovitura data adversarilor politici sau cine stie ce combinatii savante numite fotbalistic blat, de fapt denota o lipsa totala de organizare si de inteligenta. Plus jocuri marunte si trocuri la nivel inter si intra partinic.

Becali despre nationalizarea lui Voiculescu

Un post de pe proaspatul blog (glob?) al lui Becali pe care il voi cita cu totul intrucat sunt perfect de acord cu el:

Naţionalizarea lui Felix
Am trăit să o văd şi pe asta: chiriaşii din casele naţionalizate sunt mai tari ca proprietarii, îi salută din mers pe aceştia, iar proprietatea e un moft. „Curat” constituţional este ca un parlamentar să uite că statul garantează proprietatea!!!!!

Ca lider al unui partid de dreapta, creştin-democrat, ca un om de dreapta, am spus şi voi spune întotdeauna că proprietatea este garantată. Cu dreptul de proprietate nu te joci! Şi mă bucur că PDL şi PNL nu au votat legea. Nu poţi să-i iei omului casa care a fost ridicată de el, de părinţi sau bunici şi să-i spui: „Ia de aici cât face, la preţul pieţei şi taci. Fii mulţumit!” Actele de vânzare-cumpărare către chiriaşi, cât timp imobilele au fost luate cu japca de comunişti, sunt nule. Nici Ceauşescu n-a îndrăznit să vândă casele naţionalizate. Le-a închiriat, dar nu le-a vândut. Şi erau şi între comunişti destui oameni cu bani.

Nu mai vorbesc despre sfidarea românilor: statul îi va despăgubi şi pe proprietarul sau urmaşii care nu-şi mai pot cere casa înapoi, dar şi pe, atenţie!, chiriaşul care a cumpărat o casă naţionalizată, dar a pierdut-o ulterior, prin proces, în favoarea proprietarilor de drept. Ambele despăgubiri sunt la valoarea de piaţă. E normal să-i dai proprietarului banii pe casă, la valoarea actualizată. Dar nu-i normal să-i restitui acum chiriaşului care a plătit o sumă ridicol de mică despăgubiri de zeci sau de sute de ori mai mari, ca să-şi poată cumpăra o altă casă, la preţurile de azi. Toate aceste despăgubiri nu le dă PSD, PC sau PRM din buzunarele proprii, ci din bugetul la care contribuim toţi. Aud că sunt peste 200.000 de cereri de restituire şi că specialiştii spun că valoarea totală a despăgubirilor, pentru proprietari şi chiriaşi, ar sări de 200 miliarde de euro. Ceea ce înseamnă PIB-ul pe ani buni. Vi se pare normal ca partidele să mulţumească, astfel, cam un milion de români, în dauna a 20 de milioane? Mie nu. Ce credeţi că am putea face?


P.S. Sună ca dracu! Păcat că nu-mi auziţi intonaţia…

miercuri, 8 octombrie 2008

Triunghiul rosu PSD-PRM-PC ingroapa Legea 10 in Parlament

Prin votul de astazi din Camera Deputatilor a fost respinsa cererea de reexaminare trimisa de Basescu cu privire la proiectul de modificare al Legii 10.
Voturile pentru proiectul de lege au venit de la PSD, PRM si PC. Spre lauda lor PNL si PD-L au votat impotriva, cu exceptia lui Stelian Dutu, vechi traseist. UDMR s-a abtinut, minoritatile au votat impotriva.
Triunghiul rosu si-a impus vointa, iar Legea 10 a fost ingropata. O jumatate de surpriza o reprezinta schimbarea de macaz a PD-L-ului si a PNL-ului. CEDO, venim!

marți, 7 octombrie 2008

Cat de repede se fura case si bani in parlament

Extrem de repede. Proiectul de modificare a legii 10 a fost retrimis Comisiei Juridice pe 29 septembrie (luni). Pe 2 octombrie (joi) se primeste raportul favorabil de la Comisia Juridica. Pe 6 octombrie (luni) proiectul este pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor.
De ce spun ca se fura case si bani?
Pentru ca prin acest proiect de lege se incearca blocarea revendicarii prin comparare de titluri. Este vorba de articolul 46 alin. 3 din Legea 10, punctul 15 din proiectul de lege. Asa se fura case.
Iar banii se fura prin prevederea care dispune restituirea pretului de piata al apartamentelor cumparate de catre chiriasii si ale caror contracte de vanzare-cumparare au fost desfiintate. Sa recapitulam. X, putem spune si Basescu in loc de X, cumpara o casa cu 3,000 dolari. Contractul i se desfiinteaza. X primeste de la stat contravaloarea unui apartament la pretul de piata. Sa spunem 180,000 de dolari. Dar stiti care sunt motivele pentru care poate fi desfiintat un contract de vanzare-cumparare. Frauda la lege sau incalcari ale legislatiei in vigoare sanctionabile cu nulitatea absoluta. De ce ar trebui sa primeasca un chirias care a fraudat legea un apartament in cash?!

luni, 6 octombrie 2008

Cum aplica Oprescu legea 10

"In prezent, noul primar general, Sorin Oprescu, a preluat controlul Comisiei care, practic, si-a incetat activitatea, emiterea de decizii fiind blocata."

via hotnews.ro, despre raportul SAR

Primaria Bucuresti refuza sa puna in aplicare hotararile judecatoresti

"Interesant este faptul ca Primaria Capitalei este imuna la nemultumirile proprietarilor si la valul de procese cu care se confrunta - 30.000. Motivul, de regula, Primaria nu pune in aplicare deciziile judecatoresti definitive."

via hotnews.ro, despre raportul SAR

"Cazul d-lui Tomescu ilustrează de asemenea refuzul de a pune în aplicare decizii judecătoreşti. În dosarul pentru un imobil din str. Dudeşti 92, de exemplu, la şase ani de la depunerea notificării, adică în decembrie 2006, i se comunica de către Primăria Bucureşti ca dosarul se respinge pe motiv ca nu s-au depus „acte care sa ateste calitatea de moştenitor”, deşi aceste acte fuseseră depuse la dosar în câteva rânduri. Decizia de Primar este contestată la Tribunalul Bucureşti, proprietarii au câştig de cauză şi dispoziţia de respingere este anulată. Primăria face recurs la Curtea de Apel, pierde din nou, însă de atunci refuză să pună în aplicarea dipoziţia judecătorească şi să soluţioneze dosarul prin acordarea de despăgubiri"

raportul SAR, pagina 11

duminică, 5 octombrie 2008

Candidati PNL

In colegiul meu, 6 deputati si 3 senatori, Bucuresti, din partea PNL candideaza Dida Dragan la deputati si Adrian Streinu Cercel la senatori. Oricat de tare m-am straduit nu am aflat inca numele canditatilor din partea altor partide. Si cei de la PNL au fost aflati pe surse! Curata legatura cu alegatorii creaza votul uninominal, mon cher!

sâmbătă, 4 octombrie 2008

Raportul SAR despre "Restituirea" Proprietatii

Societatea Academica Romana a publicat un raport preliminar despre problema proprietatii, raport intitulat: "Restituirea proprietatii: de ce a iesit atat de prost in Romania?". Iata introducerea:

"Dincolo de detaliile juridice ale procesului de restituire, două trăsături fac România unică în Europa Centrală şi de Est:
- indecizia privind reparaţiile, în natură sau echivalent, astfel încât legi succesive, întinse pe mai bine de un deceniu, au creat confuzie şi drepturi suprapuse;
- abuzul pe scară largă la nivel central şi local, favorizat de legi cu portiţe şi practica juridică neuniformă, vizibil din discrepanţele inexplicabile ale procentelor de restituire de la un judeţ la altul
"

Efectul Moscova in Primarie

Oprescu a fost la schimb de experienta cu primarul Moscovei, "intr-o vizita de lucru la Moscova". Altceva or fi invatat sau nu de la administratia moscovita, insa la limba de lemn efectul Moscova se simte in Primaria Bucuresti:
"până anul trecut Iurii Lujkov a fost ales Primar al Moscovei prin votul poporului".
Ce ti-e si cu poporul asta domn'e si cu votul lui!

Don't vote!via Cotidianul.

joi, 2 octombrie 2008

O luna, sapte papagali, sase dispozitii

A mai trecut o luna, timp in care cei sapte papagali ai Comisiei de Aplicare a Legii 10 au reusit "performanta" de a emite sase dispozitii. De ce mai primesc acesti papagali salarii si sporuri daca nu sunt in stare sa faca aproape nimic?
Sa le reamintim numele:

PRESEDINTE:
- Marius Bogdan Ilie - Inspector Specialitate, Directia Aparare, Protectie Civila

MEMBRII:
- Andrei Creci - Director Executiv Adjunct al Directiei Juridice, Contencios, Legislativ
- Cecilia Manolescu - Sef Serviciu Directia Juridica, Contencios si Legislatie
- Viviana Falan - Sef Serviciu Directia Juridica, Contencios si Legislatie
- Mihaela Linca - Expert Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala
- Daniela Barbulescu - Consilier Juridic, Directia Juridica, Contencios si Legislatie
- Cristian Constantinescu - Consilier Juridic, Contencios si Legislatie

marți, 30 septembrie 2008

Oprescu si legea: de ce

Scopul acestui blog este sa determine primarul general al Municipiului Bucuresti, Sorin Oprescu, sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Este vorba de sentinta civila nr. 5998/25.10.2004 pronuntata de catre Judecatoria Sect. 5, prin care Primaria Municipiului Bucuresti era obligata sa raspunda la notificarea nr. 5011/12.11.2001 comunicata de catre BEJ "Boambes, Raileanu si Badea" prin care Petroff Stefan Octavian, impreuna cu alte persoane interesate, solicitau restituirea in natura a imobilului situat in Bucuresti, Str. 11 Iunie nr. 18, Sect. 4.

Videanu n-a catadicsit sa puna in aplicare aceasta hotarare judecatoreasca. Ii revine lui Sorin Oprescu obligatia de a o pune in executare. Ori de cate ori Primaria Bucuresti o va lua pe aratura cu privire la legea 10 si nu numai, va primi un vot de blam. Iar la luat pe aratura, Primaria Bucuresti este plina de campioni.

Problema proprietatii in programele principalelor partide politice

Codexpolitic.us a publicat programele de guvernare ale principalelor partide politice.
Programul PD-L descrie cel mai bine problema proprietatii in capitolul 20, Proprietate si Cadastru:


"Situaţia actuală

• Situaţia juridică a multor proprietăţi este incă neclară;
• Existenţa unei practici judiciare neunitare în materie de reconstituire a proprietăţii;
• Înscrierea defectuoasă a unor suprafeţe fără asigurarea corespondenţei dintre înscrisuri şi realitatea din teren;
• În multe cazuri, lucrările de cadastru pentru terenurile agricole din extravilan sunt mai costisitoare decât valoarea în sine a terenurilor;
• Frecvent, cetăţenii sunt puşi in situaţia de a accepta prin documente notariale înscrierea în CF a suprafeţei reale diminuate;
• Publicitate imobiliară greşită in cele mai multe cazuri, in zonele cu carte funciară tradiţională, din cauza dificultăţilor de corelare dintre titlul de proprietate, notaţiile din cartea funciară veche şi realitatea din teren;
• Existenţa unor baze de date cadastrale, într-o situaţie extrem de precară, cu suprapuneri de imobile, localizări eronate ale proprietăţilor, publicitate imobiliară ambiguă, conduce la iritarea continuă a cetăţenilor, neîncrederea investitorilor, litigii permanente;
• Investiţiile sunt aproape inexistente în zonele unde nu au fost emise titluri de proprietate sau situaţia proprietăţii este incertă.

Obiective de guvernare

• Clarificarea regimului proprietăţii;
• Înscrierea corectă a proprietăţii în cartea funciară, sub aspect tehnic şi juridic precum şi în sistemul de publicitate imobiliară, în baza realităţii din teren;
• Stabilirea limitelor unităţilor administrative-teritoriale şi transpunerea în format digital, în sistem naţional de coordonate.
Direcţii de acţiune
• Clarificarea legislaţiei în materia cărţilor funciare;
• Îmbunătăţirea legislaţiei în materie de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
• Clarificarea legislaţiei în materie de urbanism şi amenajarea teritoriului, în sensul predictibilităţii şi stabilităţii planurilor de urbanism de la nivelul localităţilor;
• Finalizarea măsurătorilor cadastrale şi alocarea resurselor necesare;
• Realizarea ortofotoplanului la scară naţională ca metodă rapidă de actualizare a hărţii României şi sursa de informaţii pentru autorităţile centrale şi locale în scopul:
o identificării zonelor inundabile
o identificarea construcţiilor edificate fără autorizaţie de construire
o protecţia mediului şi delimitarea zonelor protejate
o suport pentru infrastructura naţională
o suport pentru exproprieri
o suport pentru planuri de urbanism general
• Achiziţia de tehnologie informatică pentru utilizarea primară a ortofotoplanului în scopul realizării planurilor parcelare şi identificării constructiilor etc.
• Crearea sistemului naţional de date spaţiale în scopul facilitării reacţiei rapide pentru situaţii de urgenţă;
• Unificarea practicii în materie de expropriere întrucât există două acte normative cu acelasi obiect;
• Modificarea Legii 247/2005 privind reforma funciara si a regulamentului de aplicare a acesteia întrucât există mai multe titluri de proprietate eliberate în baza legilor de reconstituire a proprietăţilor, pentru aceleaşi suprafeţe de teren, către beneficiari diferiţi.
"

Problemele sunt identificate corect, masurile sunt bune. Dar parca e imposibil sa uitam ce au facut Basescu si Videanu in Bucuresti pentru "clarificarea proprietatii", pentru a putea crede in bunele intentii ale PDL-ului.

Pentru PSD, problema nu exista. Nici macar marota chiriasilor din casele nationalizate nu exista. Exista un capitol despre educatie, sanatate si justitie in care sunt prezentate trei platitudini, dintre care una este SF pentru cineva cat de cat familiarizat cu actul de justitie in Romania:

"Scurtarea semnificativa a duratei proceselor
Alianta PSD+PC considera ca durata proceselor nu trebuie sa depaseasca mai mult de 6 luni.
Instante aproape de cetateni
Fiecare român trebuie sa aiba acces la servicii publice de justitie în instante aflate la maxim 100 de km de domiciliu.
Asistenta juridica gratuita
Alianta PSD+PC propune acordarea de asistenta juridica gratuita pentru persoanele cu venituri reduse pentru a reduce substantial costurile legate de accesul la justitie.
"

Nici pentru PNL nu exista problema sau probabil se considera ca a fost rezolvata problema. In capitolul 6, Politica agricola este abordat tangential rezultatul restiturii proprietatilor agricole:

"2. Clarificarea statutulul fiscal – social al producatorului agricol si politica de impozitare stimulativa pentru cei care produc pentru piata. Separarea clara a producatorilor care produc total sau partial pentru piata, de cei care produc doar pentru subzistenta. O politica fiscala incurajanta pentru „scoaterea la lumina” a productiei agricole si combaterea productiei si comercializarii „la negru”.
Justificare :
• In urma reconstitutirii dreptului de proprietate pentru terenul agricol, s-a produs
o faramitare masiva a parcelelor si a exploatatiilor agricole.
• Numarul mare al fermelor de subzistenta care produc prioritar pentru autoconsum, duce la dificultati in organizarea pietelor produselor agroalimentare, precum si la aplicarea unei politici de comasare a terenurilor.
• Nediferentierea statutului juridic al producatorilor agricoli care produc pentru piata sau pentru consum propriu, de cei care produc preponderent pentru consum propriu, creaza dificultati atat in fiscalizarea agriculturii cat si in aplicarea coerenta si eficienta a politicilor de sustinere a agriculturii pentru piata.
Instrumente de aplicare :
• Definirea clara, prin act legislativ, a statutului fiscal si a contributiilor sociale ale diferitelor categorii de unitati de productie agricola, inclusiv pentru persoanele fizice.
• Crearea cadrului organizat pentru contributia inclusiv a persoanelor fizice care conduc gospodarii agricole sau ferme care produc preponderent pentru piata, la fondul asigurarilor sociale si asigurarilor medicale.
• Crearea cadrului juridic pentru acordarea de facilitati fiscale si financiare tinerilor care se instaleaza in agricultura si persoanelor fizice care se inregistreaza din punct de vedere fiscal, in primii ani dupa inregistrare, pentru incurajarea acestui proces.
• Orientarea subventiilor si a sprijinului financiar pentru agricultura doar spre fermele si gospodariile care produc preponderent pentru piata.
• Incurajarea cultivarii terenurilor agricole prin politica de taxe, impozite si prin politica de acordare a subventiilor; Elaborarea de legislatie specifica pentru penalizarea terenului nelucrat si subventionarea doar a terenului cultivat.
3. Masuri de stimulare a comasarii funciare (renta viagera, pensionarea timpurie, instalarea tinerilor, politica de impozitare, sustinerea regruparii voluntare a terenurilor, accelerarea realizarii cadastrului agricol).
Justificare :
• In urma retrocedarilor terenurilor agricole, s-a produs o faramitare masiva a parcelelor terenurilor agricole.
• Numarul mare de parcele ingreuneaza atat lucrarile agricole si creste costurile de productie, determinant chiar necultivarea unor suprafete importante, dar ingreuneaza si activitatea administrativa de control a cererilor de subventii pentru plata la hectar.
• Numarul mare al parcelelor si dimensiunea mica a parcelelor ingreuneaza dezvoltarea unor proiecte viabile economic de ferme pentru investitori
Instrumente de aplicare :
• Renta viagera : adaptarea legislatiei pentru a face mai atractiva aceasta masura,
prin revederea conditiilor de acordare, (stimularea comasarii suprafetelor mai mici, cresterea nivelului rentei in anumite conditii).
• Pensionarea timpurie : adaptarea legislatiei pentru inlocuirea rentei viagere cu pensionarea timpurie pentru anumite categorii de persoane, finantarea pensionarii timpurii cu fonduri din Programul National de Dezvoltare Rurala conform reglementarilor comunitare.
• Instalarea tinerilor : facilitati pentru cei care cedeaza terenurile, spre comasare tinerilor care se instaleaza in productia agricola pentru piata, prin adaptarea mecanismului rentei viagere si a pensionarii timpurii, conform experientei europene in acest domeniu.
• Adaptarea politicii de impozitare a terenurilor agricole pentru stimularea regruparii terenurilor (impozitare diferentiata in functie de suprafata parcelelor).
• Elaborarea cadrului juridic si administrativ pentru schimburile de terenuri si regruparea voluntara organizata a terenurilor, la nivelul aceleiasi comune (cf experientei altor state membre ale UE).
• Sustinerea crearii unui credit funciar : credit pe termen lung, pentru achizitia terenului agricol de catre producatori, cu posibilitatea de a garanta creditul cu terenul achizitionat.
• Crearea unei institutii in cadrul ministerului care sa se ocupe de comasarea funciara si de organizarea pietei funciare, inclusiv prin crearea unei baze de date cu terenurile disponibile spre a fi arendate sau vandute si cu preturile in diferite regiuni. Aceasta institutie s-ar putea crea prin reorganizarea ADS.
"

Cam atat despre proprietate in programele principalelor partide politice. In conditiile in care instantele de judecata sunt sufocate sub numarul de procese in materia proprietatii, este extrem de putin ce isi propun programatic PD-L, PSD si PNL.

luni, 29 septembrie 2008

Camera Deputatilor dezbate astazi modificarea Legii 10

Pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor se regaseste astazi proiectul de modificare a Legii 10. Puteti vedea aici rezultatul dezbaterilor din Comisia Juridica.
Viteza cu care a fost dezbatuta cererea de reexaminare a lui Basescu este incredibila. Luni 22 septembrie a fost sedinta Comisiei, raportul a fost depus vineri 26 septembrie, iar proiectul a ajuns pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor in 29 septembrie.
Proiectul, plin de dispozitii neconstitutionale sau in flagranta contradictie cu Conventia Europeana a Drepturilor Omului, este in cea mai mare parte a lui plin de prevederi inutile. Exista si parte profund indreptata impotriva proprietarilor de drept.
Exista cineva care sa se indoiasca de rezultatul votului din Camera?

Update: proiectul de lege a fost retrimis spre Comisia Juridica.

duminică, 28 septembrie 2008

Boc si antichitatile

Boc a declarat ca Tariceanu si Geoana fac parte din muzeul antichitatilor politice. Asta cam asa e, pentru ca niciunul din cei doi nu e tinara speranta sau aparitie proaspata pe scena politica. Dar daca Tariceanu si Geoana sunt antichitati de muzeu, Stolojan ce e? Preistoric? Mult prea vechi ca sa fie expus pana si intr-un muzeu de antichitati? Rade Boc de oala sparta!

sâmbătă, 27 septembrie 2008

O prostie repetata la nesfarsit

"În toate pieţele vor fi comercialízate produse agro-alimentare, la cele mai scăzute preţuri."

Este vorba de pietele volante amenajate in Bucuresti. Iar aceasta prostie e repetata in fiecare saptamana, cu ocazia fiecarui comunicat de presa emis de PMB: aici, aici, aici si aici.
Oamenii astia din Primarie chiar nu au habar cum se formeaza un pret. Pentru ei economia de piata este este o economie ca la piata volanta.
Sa trecem peste absolutismul afirmatiei. Or fi preturile mai mici decat in Giurgiu? Mai mici si decat in Chisinau? Sau poate cele mai scazute din lume?! Poate componenta de cele mai scazute o fi temporala. Cele mai scazute preturi din Bucuresti, nu s-au mai vazut asa ceva nici pe vremea lui Cuza.
Intr-adevar, prin faptul ca Primaria pune la dispozitie utilitatile in mod gratuit se creaza premizele pentru reducerea preturilor de vanzare sau pentru creterea veniturilor vanzatorilor. Hai sa ignoram si faptul ca utilitatile gratuite oferite de primarie sunt platite tot de noi, contribuabilii bucuresteni, ca doar nu da Oprescu apa si curent electric din buzunarul propriu.
Cum insa se garanteaza "cele mai scazute preturi?" Toti vanzatorii vand la acelasi pret?! Daca vine unul care vrea sa vanda cartofi cu 10 bani in plus pe kilogram i se ia toneta? Sunt toate produsele agricole vandute identice pentru a nu exista diferente de pret?
Chiar nu e nimeni in Primarie sa-si dea seama cat de falsa si de stupida e o astfel de afirmatie?

Sase dispozitii, intre care si o compensare

Cele sapte dispozitii pe Legea 10 sunt doar sase, intrucat una dintre ele a fost emisa pe 16 iunie 2008, fiind afisata insa odata cu celelalte.
Dispozitiile sunt de restituire in natura, cu o singura exceptie notabila care este o dispozitie de compensare pentru un teren din Vacaresti.
Asa cum probabil stiti, proprietatile din zona Vacaresti au o poveste aparte. Pe scurt, o magarie facuta din megalomania lui Ceausescu a fost continuata de autoritatile publice locale si centrale de dupa '89 intr-un crunt dispret al drepturilor de proprietate pe care le aveau cei care au detinut o casa sau un teren in zona.
Tare sunt curios sa stiu ce i s-a dat in compensare, dar site-ul PMB are asa o transparenta ca trebuie sa mai astept. Oricum, intrebarea ramane: ce are asa special doamna Ana Socaciu, beneficiara dispozitiei, ca primeste o dispozitie de compensare in timp ce alti solicitanti nu primesc nimic?!

miercuri, 24 septembrie 2008

Legea 10 in parlament

Ieri Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a dezbatut ieri cererea de reexaminare trimisa de Basescu cu privire la propunerile de modificare a Legii 10. Previzibil, au fost adoptate mici modificari ale proiectului, insa esenta a ramas neschimbata.
Iata declaratiile unor membri ai Comisiei Juridice:

"Florin Iordache (PSD), vicepresedinte Comisia juridica: "Am tinut cont de observatiile presedintelui si consideram ca, odata cu adoptarea de catre plen, saptamana viitoare, reparam o serie de inegalitati pe care le are Legea 10, astfel incat chiriasii de buna credinta sa aiba prioritate la repartizarea de locuinte de catre consiilile locale"
Daniel Buda, deputat PD-L: "Sub masca ca au acceptat obiectiile formulate de presedinte, de fapt, nu au modificat nimic. S-a pastrat in continuare prevederea prin care fostii proprietari nu mai pot revendica casele in natura si s-a oprit orice actiune de revendicare pe temeiul dreptului comun"
"

via hotnews.ro

luni, 22 septembrie 2008

EBA - un numar pentru Elena Basescu

Numarul de inmatriculare al masinii Elenei Basescu este EBA. Cunoscatorii de sarba si de bulgara sunt rugati sa scuze lipsa de pudoare...

Abuzuri ale Primariei Caransebes

Si Primaria Caransebes isi bate joc de drepturile propriilor cetateni. Intrati pe acest link pentru mai multe detalii.
via Zoso.

duminică, 21 septembrie 2008

Oprescu a spalat ieri trotuarul?

Potrivit unei dispozitii date recent si indelung comentate, fiecare bucurestean trebuie sa isi spele trotuarul din fata casei. Oprescu si-o fi spalat ieri trotuarul din fata casei? Da, mi-am amintit ca de fapt Oprescu nu sta in Bucuresti. Asa ca nu i se aplica propria dispozitie. Nu-i nimic: o sa spele trotuarul din fata primariei luni, nu-i asa?

miercuri, 17 septembrie 2008

Interviu cu Oprescu in Jurnalul National

Sorin Oprescu a fost intervievat de Monica Andrei Capatos in Jurnalul National de astazi.

Despre legea 10:
"J: De ce consilierul dvs. George Iorgovan nu se mai ocupă de Legea 10/2001?
O: Consilierii mei se retrag încet, încet, pentru a lăsa treaba pe mîna directorilor. Am fost informat că 1.500 de dosare nu se mai găsesc. Eu încerc să dinamizez acest serviciu, dar am cerut să nu se dea hotărîri aberante, cum ar fi retrocedări de grădini publice, parcuri.
"

marți, 16 septembrie 2008

Adevarata faţă a lui Ingrid Zaarour

Adevarata faţă a Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor ne este dezvaluita in Catavencu:Pentru mai multe detalii cititi acest articol.

Intalnire Oprescu Tariceanu

Astazi Oprescu s-a intalnit cu Tariceanu pentru a discuta trecerea unor imobile din administrarea domeniului public al statului în administrarea municipalităţii şi invers, precum si sprijinirea din punct de vedere legislativ pentru finalizarea unor proiecte.
Doua initiative par laudabile:

"- Trecerea unei suprafeţe de teren din faţa Ministerului Transporturilor din administrarea domeniului public al statului în domeniul public al municipalităţii. Edilul Şef doreşte să deblocheze un proiect îndelung tergiversat pentru decongestionarea traficului în zona Gării de Nord prin construirea în subteranul Parcului din faţa Ministerului Transporturilor a unei parcări, şi amenajarea ulterioară a spaţiului suprateran ca parc.

- Transferul unei suprafeţe de aproximativ 5.700 de metri în zona adiacentă DN1 din domeniul public al PMB către domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor. Urgentarea lucrărilor la Pasajul Băneasa (DN1), aflate în gestiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri.
"

Pentru mai multe detalii, vizitati acest link. Ar fi si mai bine daca parcarea de la gara ar fi administrata de o firma privata decat de catre municipalitate, dar e bine si asa. Bineinteles ca prin administrare privata nu ma refer la Dalli!

Cand posteaza Orban pe blog?

Ultimul post al lui Orban dateaza din 14 mai, cand era in plina campanie electorala pentru Primaria Generala. Merge-un pariu ca imediat cum incepe oficial campania electorala, incepe iar Sica sa posteze?