miercuri, 24 decembrie 2008

Basescu sesizeaza CCR in problema caselor nationalizate

Basescu sesizeaza CCR in problema caselor nationalizate. Sunt curios ce o sa faca majoritatea PDL-PSD in problema modificarii legii 10. Cel mai probabil, vor face ce-a facut si FSN-ul.
Iata mai jos textul integral al sesizarii:

"Domnului prof.univ.dr. Ioan Vida
Preşedintele Curţii Constituţionale

În conformitate cu prevederile art. 146 lit. a) din Constituţia României şi ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, formulez următoarea

SESIZARE DE NECONSTITUŢIONALITATE
a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989


Potrivit dispoziţiilor art. 77 din Constituţia României, înainte de promulgare Preşedintele României poate solicita verificarea constituţionalităţii legii. Am luat la cunoştinţă că prin Decizia nr. 1351 din 10 decembrie 2008 a Curţii Constituţionale, pronunţată în cadrul controlului anterior de constituţionalitate au fost respinse, cu opinia separată, sesizările formulate de către deputaţii aparţinând Partidului Democrat-Liberal şi Partidului Naţional Liberal, dar motivele pentru care formulez prezenta sesizare sunt diferite de cele expuse deja în sesizarea anterioară.

Astfel, motivele de neconstituţionalitate sunt următoarele:

I. Aspecte de ordin procedural
1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 fost adoptată cu încălcarea normelor constituţionale referitoare la procedura de legiferare, şi anume a principiului constituţional al bicameralismului consacrat de art. 61 alin. (2) din Constituţie, precum şi a competenţelor stabilite pentru cele două Camere, potrivit art. 75 alin. (1) Constituţie.
Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat propunerea legislativă, însă cu un conţinut diferit faţă de conţinutul legii respinse în prima Cameră.

Propunerea legislativă avea ca obiect completarea dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 10/2001 prin introducerea a trei noi alineate ce vizau măsuri protecţioniste prin asigurarea urgentă a fondului de locuinţe pentru chiriaşii de bună-credinţă evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, ale căror contracte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995 au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în vederea realizării echităţii sociale.

În raport de forma legii trimisă spre promulgare, varianta legii adoptată de Camera decizională se îndepărtează în mod substanţial atât de la textul propunerii legislative cât şi de la obiectul avut în vedere de iniţiatori.

II. Aspecte de fond
Legea, în forma trimisă spre promulgare, conţine prevederi ce nu corespund exigenţelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului privind accesibilitatea şi previzibilitatea normei juridice. Legea nu respectă principiul preeminenţei dreptului şi al separaţiei puterilor în stat, care presupune ca legiuitorul să nu intervină pe parcursul derulării unor proceduri administrative sau judiciare prin măsuri care să avantajeze una dintre părţi în detrimentul celeilalte, ori care să ducă la modificarea procedurilor juridice pe parcursul derulării proceselor existente în faţa judecătorului.

La 9 decembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza Viaşu vs România, a identificat o disfuncţionalitate a legislaţiei române şi o practică administrativă care a afectat, şi poate încă afecta, şi pe viitor, un număr mare de oameni. Cadrul legal, stabilit de autorităţi pentru o categorie specifică de cetăţeni, respectiv beneficiarii măsurilor de restituire a bunurilor naţionalizate sau confiscate de statul comunist este apreciat ca inadecvat, iar modificările aduse nu sunt de natură să asigurare un just echilibru între diferitele interese incidente şi să determine realizarea efectivă şi rapidă a dreptului la restituire, în conformitate cu principiile preeminenţei dreptului şi al legalităţii. Or, prin ratificarea Convenţiei, Statul român şi-a asumat obligaţia de a stabili un cadru juridic intern compatibil cu aceasta.

1. Modificarea de la art. I pct. 10 din Lege a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie care prevede că legea se aplică numai pentru viitor. Prevederea legală modifică, pentru trecut, condiţiile de existenţă a sancţiunii nulităţii, restrângându-i sfera de aplicare, cu scopul de a valida înstrăinările unor imobile preluate fără titlu făcute în baza Legii nr. 112/1995. Nulitatea actului de înstrăinare a unor imobile preluate fără titlu valabil se poate pronunţa numai dacă acestea „sunt considerate astfel anterior intrării în vigoare Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare”. Textul, aşa cum este redactat nu respectă precizia şi previzibilitatea cerute de noţiunea de "legalitate", în sensul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, deoarece nu se precizează care este sensul noţiunii de „imobile preluate fără titlu valabil” înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 213/1998, din moment ce aşa cum a remarcat în repetate rânduri şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Cauza Păduraru c. României) noţiunile de „titlu valabil” şi „titlu nevalabil” în cazul imobilelor preluate de către stat au fost şi sunt controversate în jurisprudenţă generând şi amplificând insecuritatea juridică. Prin modificarea propusă, această insecuritate în loc să fie înlăturată este agravată, deoarece nici din legislaţia anterioară Legii nr. 213/1998, şi nici din jurisprudenţă nu rezultă univoc ce se înţelege prin imobile preluate fără titlu valabil, prima accepţiune legală fiind dată de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 şi apoi – dar fragmentar – de art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 10/2001, dar la care acum se renunţă, fără nicio fundamentare juridică.
De asemenea, se restrâng actele juridice de înstrăinare considerate nule şi, implicit, se exclude controlul judecătoresc pentru o serie de contracte de vânzare-cumpărare, dar fără a se stabili ce se întâmplă cu hotărârile judecătoreşti pronunţate anterior.

Prin această reglementare se aduce şi o gravă atingere securităţii juridice şi stabilităţii raporturilor juridice. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că, în virtutea principiului separaţiei puterilor în stat, Parlamentul nu are dreptul să intervină în procesul de realizare a justiţiei neputând împiedica instanţele judecătoreşti de a-şi exercita atribuţiile prevăzute de art. 124 din Constituţie, de realizare a justiţiei. (Decizia nr. 6 din 11 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993).

2. Completarea de la art. I pct. 11 din legea trimisă spre promulgare, conform căreia ,,Contractele de vânzare - cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sunt acte autentice şi constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora” conţine dispoziţii retroactive deoarece reglementarea vizează situaţii trecute şi nu în curs de derulare sau care se vor naşte în viitor. Mai mult, norma este echivocă şi imprecisă, ceea ce contravine principiului preeminenţei dreptului şi principiului securităţii juridice, întrucât face imposibilă interpretarea şi aplicarea ei unitară, de vreme ce nu rezultă dacă un contract de vânzare-cumpărare încheiat, în temeiul art. 9 Legii nr. 112/1995, dar având ca obiect un imobil preluat fără titlu valabil, constituie sau nu un titlu valabil şi „opozabil” adevăratului proprietar. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit în jurisprudenţa sa în mod explicit şi constant că Legea nr. 112/1995 nu reglementează decât imobilele preluate cu titlu valabil, iar nu şi cele preluate fără titlu, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în acelaşi sens (Cauza Păduraru c. României) că „Legea nr. 112/1995 nu se aplică decât în cazul situaţiei bunurilor faţă de care statul deţinea un titlu de proprietate (paragrafele 26-30) şi că nicio altă dispoziţie internă nu acorda statului dreptul de a vinde un bun care se găsea de facto în patrimoniul său şi pentru care nu avea aşadar un titlu.”

3. Completarea de la art. I pct. 5 din legea trimisă la promulgare este neconstituţională, deoarece exclude de la restituirea în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995 şi preluate de stat fără titlu valabil, fiind contrară dispoziţiilor art. 15 şi art. 16 din Constituţia României. În forma actuală a legii nu a fost reglementat regimul juridic al acestor bunuri, astfel că au putut fi restituite în natură.

4. Prin art. I pct. 2 se abrogă alin. (2) al art. 2 din forma anterioară a Legii nr. 10/2001, iar din acest moment, persoanelor cărora le-au fost preluate imobile fără titlu valabil li se neagă, implicit, calitatea de proprietar ce, anterior, le fusese în mod explicit recunoscută, cu toate efectele ce decurgeau din acest articol, deşi, în cazul preluărilor de facto nu au fost lipsite de prerogativa dispoziţiei. În ceea ce priveşte obiectul de reglementare al Legii nr. 10/2001, în jurisprudenţa sa Curtea a stabilit că imobilele preluate de stat fără titlu valabil, nu au făcut obiect al dreptului de proprietate al statului acesta exercitând doar atributele posesiei şi folosinţei. De aceea „ măsurile cuprinse în lege nu sunt aplicabile acelor locuinţe cu privire la care statul nu a dobândit, legal, dreptul de proprietate. ” (Decizia Curţii Constituţionale nr. 482/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 4 februarie 2004). Şi anterior în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că imobilele preluate de stat fără titlu nu pot face obiect al dreptului de proprietate al acestuia. (Decizia Curţii Constituţionale nr. 73 din 19 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995).

5. La art. I pct. 13, s-a dispus completarea art. 46 cu alineatul (4), conform căruia „persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma calea prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia în vigoare” şi că „prevederile prezentei legi se aplică cu prioritate”. Prevederea adoptată din dorinţa de a consacra in terminis caracterul special al Legii nr. 10/2001 şi aplicarea cu prioritate a procedurilor administrative şi judiciare reglementate prin această lege este susceptibilă de interpretări diverse, încălcând principiul legalităţii stabilit în sensul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, întrucât nu se arată care sunt condiţiile şi limitele de aplicare „prioritară” a Legii nr. 10/2001, iar pe de altă parte, dispoziţia se află în contradicţie cu dispoziţiile art. 21 din Constituţie care garantează accesul liber la justiţie, deoarece persoana îndreptăţită, care nu a fost lipsită decât de atributele posesiei şi folosinţei, păstrând prerogativa dispoziţiei, putea uza de calea dreptului comun pentru readucerea în patrimoniu a bunului aflat în posesia unui neproprietar. Neconstituţionalitatea apare ca fiind şi mai evidentă în contextul abrogării art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001.

Consacrarea bunei-credinţe ca o cauză de asanare a nulităţii absolute a actelor de înstrăinare a imobilelor preluate fără titlu valabil nu poate avea semnificaţia juridică a unui fine de neprimire a cererii în revendicare a proprietarului iniţial deoarece „ar însemna a lipsi de eficienţă art. 2 alin. (2) din lege, încălcându-se astfel un principiu fundamental de interpretare, "actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat", potrivit căruia un act juridic trebuie interpretat în sensul producerii de efecte juridice şi nu în acela al lipsirii lui de orice efect.” (Decizia nr. 69 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003).

Astfel, în cadrul aceleiaşi categorii de persoane există două situaţii diferite, respectiv, până în prezent unele persoane au obţinut hotărâri definitive şi irevocabile, prin care s-a constatat că nu au pierdut calitatea de proprietar, iar cele ale căror litigii sunt în curs de judecată nu vor mai putea obţine această recunoaştere, ceea ce contravine şi dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie. Mai mult, legea nu reglementează situaţia juridică a acestei categorii de persoane, respectiv modalitatea concretă în care acestea vor beneficia de măsuri reparatorii.

Domnule Preşedinte al Curţii Constituţionale,
Distinşi membri ai Plenului Curţii Constituţionale,

În considerarea argumentelor expuse mai sus vă solicit să admiteţi sesizarea de neconstituţionalitate şi să constataţi că prevederile Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 sunt neconstituţionale, fiind contrare dispoziţiilor art. 1, art. 15, art. 16, art. 20, art. 21, art. 44, art. 61 şi art. 75 din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
"

sâmbătă, 13 decembrie 2008

Taxa de prima inmatriculare este pura hotie

Taxa de prima inmatriculare este o hotie. Masurile protectioniste sunt departe de a-si atinge scopurile de protejare a unor industrii neperformante sau de protejare a mediului inconjurator. Principalul efect palpabil este migrarea inmatricularilor catre Bulgaria si Ungaria, cu tot cortegiul de taxe care vor migra si ele catre zari mai blande.
In plus alba-neagra cu uite taxa nu e taxa, masura fiscala luata de azi pe maine in dispretul Codului Fiscal, bataia de joc fata de contribuabili sunt tot atatea magarii pe care ar fi fost mai bine ca Tariceanu sa se abtina sa le faca pe final de mandat.
Dar ce sa-i faci, pana la urma Dacia a cazut in capcana propriei incompetente, iar cu Comisia Europeana va discuta viitorul guvern. Are si Stolojan sansa sa ia o masura si buna si populara la inceput de mandat. Desi cu Sulfina la mediu, riscam sa avem o taxa si mai mare!

vineri, 12 decembrie 2008

Legea 10 pentru Oprescu

Din aceeasi discutie cu cititorii hotnews.ro:


Întrebarea nr. 29 Toma
Deblocaţi Legea 10! Daţi drumul la dosare!

Sorin Oprescu
Privitor la legea 10, lucrurile au inceput sa functioneze de la sfarsitul lui august 2008.


Vorba lui Basescu: hă, hă, hă!

joi, 11 decembrie 2008

Oprescu promite pe hotnews.ro

Sorin Oprescu a discutat cu cititorii hotnews.ro si a promis ca rezolva situatia pana la sfarsitul anului:

Întrebarea nr. 1 Oprescu si legea
De ce nu executa Primaria Municipiului Bucuresti sentinta civila nr. 5998/25.10.2004 pronuntata de catre Judecatoria Sect. 5, prin care Primaria Municipiului Bucuresti era obligata sa raspunda la notificarea nr. 5011/12.11.2001 comunicata de catre BEJ "Boambes, Raileanu si Badea" prin care Petroff Stefan Octavian, impreuna cu alte persoane interesate, solicitau restituirea in natura a imobilului situat in Bucuresti, Str. 11 Iunie nr. 18, Sect. 4?


Sorin Oprescu
la legea 10 am gasit in Primarie 250 de hotarari jud definitive si irevocabile,am emis dispozitii de punere in posesie sau de acordare de despagubiri pe 193. Pana la sfarsitul anului se incheieie toate hotararile si apoi isi urmeaza cusul normal restul cererilor


Oare se va tine de cuvant?

miercuri, 10 decembrie 2008

Modificarile Legii 10 sunt constitutionale

Curtea Constitutionala a decis in sedinta de ieri ca modificarile aduse Legii 10 sunt constitutionale. Se vede ca PSD se pregateste sa intre la guvernare...

duminică, 7 decembrie 2008

Despre morti numai de bine

... spuneau latinii. Dar de ce trupul neinsufletit al lui Paul Niculescu-Mizil a fost depus la Ministerul de Finante? Urmand aceeasi logica stramba, Ceausescu de ce nu o fi fost depus la Cotroceni sau la CC?!

sâmbătă, 6 decembrie 2008

Udriste la DNA, nu in parlament

Gheorghe Udriste, fostul director al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice din Primaria Bucuresti din mandatul lui Videanu, a vrut in parlament. N-a intrat in parlament, a ajuns la DNA. Nevinovati pana la proba contrarie, si el, si DNA-ul.

vineri, 5 decembrie 2008

De ce merita Videanu sa fie ministru de Finante

Nu, nu ca puna borduri la TVA. Ne spune Catavencu cum umflau consilierii generali ai Bucurestiului impreuna cu Videanu contractele de lucrari. Va dati seama daca ar castiga anvergura nationala cat de tare ar fi?

Ziarista lui Oprescu

Iata ce scrie Romania Libera intr-un articol de prima pagina:

"Aceasta este doar una dintre lucrarile intarziate mostenite de primarul Oprescu de la predecesorul sau si pe care nu a reusit sa le incheie."

Depinde cum citesti aceasta fraza. La prima vedere se pare ca vina ii revine lui Videanu, desi nu e foarte clar. Insa tot articolul prezinta doar punctul de vedere al primariei, nu si pe cel al celorlalti: constructori, proprietari, locuitori din zona. Audiatur et altera pars nu prinde la ziarista. Cum, care ziarista? Trompeta.

Sa radem cu Oprescu!

Mai prin august, cand bucuresteanul era plecat in concediu, Oprescu facea vizite duminicale si lovea cu promisiunile in stanga si in dreapta:

"Vreau în septembrie la sfârşit să putem să terminăm cu asta, cred că şi dumneavoatră vreţi. (...) Deci nu mai avem alte şedinţe pentru că pierdem timpul", a spus Oprescu.

De astăzi, lucrările la pasajul de la Piaţa Universităţii intră în faza de finalizare.


Suntem decembrie, vin sarbatorile si... ati ghicit, Pasajul Universitatii este inca in finalizare. Probabil ca se referea la septembrie 2009.

Reflexele securistice ale lui Oprescu

Oprescu vrea sa angajeze un corp de pensionari, foste cadre militare pentru a-i raporta direct "ce se-intampla pe strazi", aflam dintr-un articol din Cotidianul.
Daca facea lucrul asta precum a facut-o Vantu la FNI, era chiar problema lui cum isi gestioneaza banii. Cum insa doctorul Oprescu face acest lucru pe banii nostri, ai bucurestenilor, aceste reflexe securistice sunt problema noastra.
Trei critici suporta aceasta initiativa:
- de ce inspectie paralela in conditiile in care exista o ditamai Directie de Inspectie si Control General
- de ce pensionari
- de ce cadre militare

Sa le analizam pe rand.
- de ce inspectie paralela in conditiile in care exista o ditamai Directie de Inspectie si Control General
"Motivul înfiinţării acestei direcţii este că “primarul general vrea să ştie ce se întâmplă în Bucureşti înainte de a fi informat oficial de subalterni”, ne-au explicat sursele."
Sa intelegem ca acesti pensionari nu-i vor fi subalterni, ci sefi sau sa intelegem ca il vor informa neoficial? Pentru ca, altfel, nu exista chiar nicio diferenta intre inspectia existenta si acesti "soimi ai cozilor" trimisi de doctor in cautare de cai verzi pe pereti.
- de ce pensionari
Nu neg calitatile persoanelor varstnice. Nici faptul ca experienta lor este de apreciat si respectat. Insa mi-e greu sa cred ca un inspector pensionar ar fi mai bun decat unul aflat inca la varsta activa.
- de ce cadre militare
Aici doar mentalitatea lui Oprescu poate justifica o asemenea aberatie. Eu propun sa zica din prima fosti securisti ca sa stim o treaba. Calitati aveau: spirit de observatie, bagare de seama, feed-back rapid, samd.

joi, 4 decembrie 2008

Ce a stricat legea 10

Am aflat de ce a blocat Oprescu restituirile pe legea 10. O spune deschis intr-un interviu in Gazeta Sporturilor:


"- GSP: Au dispărut cluburile şcolare, ce putem face pentru a le reînfiinţa?
- Oprescu: Asta s-a întîmplat din cauza legii retrocedărilor, Legea 10. Şi mai mult ca sigur au dispărut pentru că aveau în jurul lor multă verdeaţă. Încerc şi eu să văd ce a mai rămas şi vreau să facem un plan coerent de reabilitare a cluburilor şcolare sportive."

Ca ar lasa chiriasi pe strada, am mai auzit-o. Dar ca aplicarea legii 10 a desfiintat cluburile scolare, asta e prea de tot. Macar asa am aflat ce are Oprescu cu Legea 10.

Trompeta loveste din nou

Trompeta de la Romania Libera, Cristina Boiangiu, loveste azi de doua ori. Comparati comunicatul primariei de aici, cu acest articol. Sunt de acord ca "ziarista" a uitat sa scrie corect Guinness. Sau cititi acest "articol". Unde o avea cartea de munca Cristina Boiangiu, la ziar sau la primarie?!

Trompeta din Romania Libera

Spuneam intr-un post anterior despre nesimtirea functionarilor primariei care in loc sa restituie casele nationalizate le folosesc pe post de locuinte sociale temporare. Iata ca se gaseste o trompeta in Romania Libera care preia fara nicio urma critica declaratiile functionarilor primariei. Bineinteles ca ziarista Cristina Boiangiu nu-si pune nicio clipa problema ca legea 10 este din 2001, asa ca cei sapte ani de (non)aplicare a legii au fost suficienti pentru "rezolvarea situatiei juridice". Ce sa-i faci, asa e cand esti trompeta!

Un primar de basm

Oprescu a rezolvat restul probelemelor si vrea sa intre in Guinness Book cu cei mai multi mosi de Craciun simultan, cel mai lung carnat si cel mai mare tort. Cel putin a obtinut banii de la sponsori, motiv pentru care merita felicitat.

miercuri, 3 decembrie 2008

In noiembrie Comisia de Aplicare a Legii 10 a dat in branci

In noiembrie 2008, Comisia de Aplicare a Legii 10 a dat in branci si a emis 69 de dispozitii. Este cea mai fructoasa luna din mandatul lui Oprescu in ceea ce priveste legea 10. In ritmul asta, in 38 de ani se termina aplicarea legii.

Prezenta la vot in functie de studii

Turambar, "anonimul" director al CCSB cunoscut de toata lumea, are un post in care se arata prezenta la vot in functie de studii.
Iata si graficul:Se poate observa in partea de jos a graficului ca cei cu studii superioare au avut o prezenta la vot de 50%, superioara si mediei de participare si prezentei celor cu studii primare sau medii. Astfel, ideea acreditata aici si preluata aici e o greseala de interpretare, nicidecum nu se justifica ideea ca absolventii cu studii superioare nu ar veni la vot si, in consecinta, nu ar fi interesati de modul de guvernare a tarii.

Pa, Ingrid!

Ingrid Zaarour nu intra in parlament. Si probabil ca risca si o plecare de la ANRP. Sa-i spunem "Pa!" lui Ingrid!

marți, 2 decembrie 2008

Voiculescu, chiriasul PSD-ului

Din pacate, Voiculescu, unul dintre autorii proiectului de modificare al Legii 10, a reusit intrarea in parlament. Partidele mici au adoptat diverse strategii, insa doar conservatorii au reusit sa intre in parlament. Si PNTCD-ul si-a trimis un om in parlament, pe Mircea Irimescu la Suceava.
Intr-un post anterior anticipam ca PC-ul va avea probleme in a-si face intrati candidatii in parlament. Conservatorii au un senator, pe Voiculescu si patru deputati, pe Ciuca la Galati si pe Daniela Popa, Sergiu Andon si Damian Florea in Bucuresti. Despre acesta din urma, eram gata sa pariez ca nu va intra in parlament. Insa o plasare favorabila si ceva sansa l-au propulsat pe penultima pozitie castigatoare intre candidatii PSD.
Chiar daca m-am inselat cu privire la Damian Florea, per total efectul uninominalului asupra aliantei PC cu PSD a fost devastator. Fata de 10 senatori si 19 deputati alesi pe liste comune, pasul inapoi facut de chiriasii PSD-ului este evident. Cele cinci voturi in parlament ii fac pe ciracii lui Voiculescu sa nu mai reprezinte nici macar o potentiala solutie imorala. PUR si simplu, nu conteaza!

Mincinosul lasa bideul in curte

Iata ca are si Orban meritele lui: a lasat bideul in curte, pe din-afara parlamentului!

luni, 1 decembrie 2008

Grija pe lenea ta si pe banii altuia

Oprescu a fost instiintat de catre AFI ca 900 de spatii de locuit ar putea fi folosite temporar ca locuinte sociale. Primaria a fost notificata pentru retrocedarea acestor imobile, insa bineinteles ca nu e nicio graba cu restituirea. Explicatia oferita de Primarie e elocventa in prostia ei:

"Foştii proprietari ai respectivelor imobile ori spaţii au notificat deja PMB cu privire la retrocedarea lor, dar procedura nu a fost dusă mai departe."

Mai departe, adica la CEDO, probabil. Pentru ca altfel primaria nu are niciun gand sa restituie respectivele imobile. Are insa de gand sa le dea pe post de locuinte sociale evacuatilor pe legea 10. Care evacuati pe legea 10, asta numai Oprescu si cu AFI stiu, pentru ca la actualul ritm de retrocedari evacuatii sunt specie rara. Dar, nu-i asa, ar fi pacat ca cei care isi primesc inapoi casele sa nu le primeasca la pachet cu ceva chiriasi. Pentru primarie e mai usor sa fie generoasa pe banii altora, cand ar fi mai logic sa-si invinga lenea si propria incompetenta si sa restituie odata casele.

Efectul Videanu

Cum, necum, Videanu loveste din nou. PD-L, partidul in care Adriean Videanu ocupa functia de prim-vicepresedinte, a pierdut prima pozitie la alegeri. Iar acum sansa de a intra din nou la guvernare ar fi sa bata palma cu un Tariceanu pe cai mari sau sa inghita in sec si sa se inteleaga cu PSD-istii. Asta in timp ce tine degetele in crucis ca sa nu se inteleaga ceilalti doi intre ei. Dupa ce a spulberat sansele lui Blaga la primaria capitalei, efectul Videanu se face simtit si la scara nationala.
Intrebat de reporteri aseara daca pedelistii au primit felicitari de la Basescu, Videanu s-a intrebat retoric: "Meritam oare felicitari?!"

Oprescu si legea: de ce

Scopul acestui blog este sa determine primarul general al Municipiului Bucuresti, Sorin Oprescu, sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Este vorba de sentinta civila nr. 5998/25.10.2004 pronuntata de catre Judecatoria Sect. 5, prin care Primaria Municipiului Bucuresti era obligata sa raspunda la notificarea nr. 5011/12.11.2001 comunicata de catre BEJ "Boambes, Raileanu si Badea" prin care Petroff Stefan Octavian, impreuna cu alte persoane interesate, solicitau restituirea in natura a imobilului situat in Bucuresti, Str. 11 Iunie nr. 18, Sect. 4.

Videanu n-a catadicsit sa puna in aplicare aceasta hotarare judecatoreasca. Ii revine lui Sorin Oprescu obligatia de a o pune in executare. Ori de cate ori Primaria Bucuresti o va lua pe aratura cu privire la legea 10 si nu numai, va primi un vot de blam. Iar la luat pe aratura, Primaria Bucuresti este plina de campioni.