joi, 31 iulie 2008

Luna amara

In luna iulie 2008, luna care se termina astazi, Primaria Municipiului Bucuresti nu a emis nici macar o dispozitie in temeiul Legii 10, nici de restituire, nici de respingere a cererii de restituire.
Turul doi al alegerilor a avut loc in 15 iunie, Oprescu a fost instalat primar in 19 iunie, iar din 9 iulie George Iorgovan este noul presedinte al Comisiei de Aplicare a Legii 10. Ultima dispozitie emisa in temeiul Legii 10 a fost emisa de Videanu pe 16 iunie 2008.


Avem o lege. Si ce daca?! Oare membrii Comisiei de Aplicare a Legii 10 din PMB au primit sporul de dificultate de 50% pentru luna iulie? La drept vorbind, nu cred ca poate fi ceva mai stresant decat sa stai o luna fara sa faci nimic.

Decizia 79/2007 cu privire la recursul in interesul legii

DECIZIE Nr. LXXIX (79) din 5 noiembrie 2007
EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 29 iulie 2008

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
- SECŢIILE UNITE -

DECIZIA Nr. LXXIX (79)
din 5 noiembrie 2007

Dosar nr. 50/2007
Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, referitor la posibilitatea valorificării, pe calea executării silite, a imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol.
Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenţi 75 de judecători din totalul de 114 aflaţi în funcţie.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut recursul în interesul legii, punând concluzii de admitere a acestuia în sensul de a se stabili că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995, imobilele dobândite în temeiul prevederilor acestui articol nu pot fi valorificate pe calea executării silite.

SECŢIILE UNITE,
În aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, referitor la posibilitatea valorificării pe cale silită a imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol, instanţele judecătoreşti nu au un punct de vedere unitar, adoptând soluţii diferite cu privire la înstrăinarea acestora în cazul procedurii executării silite.
Astfel, unele instanţe au considerat că interdicţia instrăinării prevăzută în art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 se extinde şi asupra vânzării pe calea executării silite.
S-a relevat în acest sens că instituirea interdicţiei s-a făcut în considerarea bunului (intuitu rei), ceea ce ar include şi cazul vânzării lui în cadrul procedurii executării silite.
S-a motivat că imobilul este inalienabil temporar, astfel că asupra lui nu se pot realiza acte de dispoziţie şi nici chiar acte de executare silită, subliniindu-se că ultimul gen de acte ar reprezenta o modalitate indirectă de eludare a dispoziţiilor legale care scot temporar din circuitul civil această categorie de bunuri.
S-a mai argumentat că legiuitorul foloseşte termenul generic de "înstrăinare", ceea ce înseamnă că intenţia sa a fost aceea de a exclude orice formă de transfer al dreptului de proprietate, atât cu titlu oneros, cât şi cu titlu gratuit, neexistând nicio deosebire între înstrăinarea voluntară a imobilului dobândit în baza Legii nr. 112/1995, până la împlinirea termenului de 10 ani, şi înstrăinarea în cadrul executării silite, care nu implică manifestarea de voinţă a debitorului.
Alte instanţe, dimpotrivă, au considerat că dispoziţiile art. 9 ultimul alineat din lege prevăd o indisponibilizare temporară a imobilelor cumpărate în baza acestui act normativ, fără să le declare neurmăribile, astfel că acestea pot fi valorificate pe calea executării silite.
S-a mai susţinut că noţiunea de "înstrăinare", prevăzută în art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995, presupune o manifestare de voinţă în acest sens, respectiv intenţia de a înstrăina, concretizată în cadrul unui act juridic voluntar translativ de proprietate, cum sunt contractele de vânzare-cumpărare, de donaţie, de schimb etc.
Examinându-se punctele de vedere menţionate în raport cu dispoziţiile legale aplicabile se constată următoarele:
Potrivit art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, "chiriaşii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului prevăzut la art. 14, pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a preţului".
În alin. 8 al aceluiaşi articol se mai prevede că "apartamentele dobândite în condiţiile alin. 1 nu pot fi înstrăinate 10 ani de la data cumpărării".
Aşadar, nerespectarea acestei ultime dispoziţii legale imperative este sancţionată de lege cu nulitatea absolută a actului de înstrăinare, nulitate ce poate fi invocată în orice stare a procesului de orice parte interesată şi chiar din oficiu.
Sub acest aspect trebuie observat că, instituind o atare interdicţie, legiuitorul face referire la "înstrăinare" în sensul de act juridic voluntar, prin care se transferă dreptul de proprietate asupra imobilului (vânzare-cumpărare, donaţie, schimb etc.).
Or, în înţelesul noţiunii de "înstrăinare" nu poate fi cuprinsă şi executarea silită, care presupune un transfer forţat al dreptului de proprietate din patrimoniul debitorului urmărit către terţe persoane, în scopul obţinerii sumelor de bani necesare îndestulării creditorului urmăritor.
În această privinţă trebuie avut în vedere că în materia executării silite este aplicabil principiul instituit în art. 1718 din Codul civil, în conformitate cu care debitorul este ţinut să răspundă pentru obligaţiile sale cu toate bunurile mobile şi imobile, evident cu excepţiile prevăzute de lege.
Or, această interdicţie de înstrăinare nu echivalează cu scoaterea din circuitul civil a acestor imobile, ci se referă exclusiv la actele de dispoziţie voluntară ale creditorului, nefiind vizată persoana debitorului care s-ar vedea eliberat astfel de plata unei creanţe cu o valoare substanţială.
Ca atare, apartamentele dobândite de chiriaşi în condiţiile prevăzute în art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, inalienabile timp de 10 ani de la data cumpărării, chiar dacă nu pot fi înstrăinate prin acte de voinţă ale beneficiarilor acestei dispoziţii, sunt supuse totuşi regimului executării silite, a cărei natură juridică diferă de aceea a oricărui contract de înstrăinare încheiat cu consimţământul celui care a devenit proprietar al bunului.
Dacă, în accepţiunea elementului consimţământ, esenţial în orice act de înstrăinare încheiat de proprietarul bunului, se înţelege libera exprimare a voinţei acestuia justificată de o cauză concretizată în voinţa de a achiziţiona un obiect ce poate constitui echivalentul cel puţin la fel de avantajos pentru el ca şi bunul pe care îl cedează, este evident că în cazul executării silite bunul nu mai iese din patrimoniul său cu liberul lui consimţământ integru.
De aceea, ori de câte ori se dispune între vii cu privire la dreptul de proprietate asupra unui imobil din categoria celor la care se referă art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, ne aflăm neîndoielnic într-un caz de înstrăinare pentru care există restricţie timp de 10 ani de la data cumpărării.
Dar, în raport cu finalitatea legii, care urmăreşte să restricţioneze între vii eventualele tendinţe speculative cu asemenea imobile achiziţionate în condiţii speciale, de regulă avantajoase pentru dobânditori, în cazul transmiterii dreptului de proprietate moştenitorilor, ca urmare a decesului, sau în cadrul procedurii publice a executării silite, desfăşurată în favoarea creditorului care nu a fost îndestulat în termenii contractului, nu se mai poate pretinde că asemenea modalităţi de dobândire a imobilului ar mai putea fi expuse aceluiaşi interes speculativ.
Acest punct de vedere a fost însuşit de altfel de autorii Legii nr. 10/2001, în care s-a nuanţat o astfel de restricţie, prevăzându-se, la art. 43 alin. 1, că "chiriaşii cărora, în temeiul prevederilor art. 9 alin. 1 - 4 din Legea nr. 112/1995, li s-au vândut, cu respectarea prevederilor acestei legi, apartamentele în care locuiau au dreptul să le înstrăineze sub orice formă înainte de împlinirea termenului de 10 ani de la data cumpărării numai persoanei îndreptăţite, fost proprietar al acelei locuinţe".
Rezultă deci că, în raport cu natura ei juridică, restricţia înstrăinării imobilului reglementată în alin. 8 al art. 9 din Legea nr. 112/1995 nu poate împiedica şi desfăşurarea procedurii executării silite asupra aceluiaşi imobil.
Aşadar, intervenţia procedurii asigurate de executorul judecătoresc în transferul dreptului de proprietate, care înlătură orice presupunere că chiriaşul dobânditor al imobilului ar putea determina înstrăinarea imobilului cumpărat în scopuri speculative, scoate un asemenea caz din câmpul de acţiune al restricţiei menţionate.
Ca urmare, chiar dacă vânzarea la licitaţie publică în cadrul urmăririi silite asupra bunurilor imobile, reglementată în art. 488 - 571 din Codul de procedură civilă, este susceptibilă de a fi privită ca o modalitate de realizare a unei convenţii de vindere - cumpărare în sensul prevederilor art. 1294 şi 1388 - 1390 din Codul civil, totuşi modalitatea total diferită de dobândire a dreptului de proprietate pe calea acesteia impune exceptarea ei din formele de înstrăinare la care se referă art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum şi ale art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii şi a se decide că dispoziţiile art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, se interpretează în sensul că imobilele dobândite în temeiul prevederilor acestui articol pot constitui obiect al executării silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE
în numele legii
DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Dispoziţiile art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, se interpretează în sensul că imobilele dobândite în temeiul prevederilor acestui articol pot constitui obiect al executării silite.
Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 noiembrie 2007.

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei

Imobilele cumparate in baza Legii 112/1995 pot fi executate silit

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii si a statuat ca imobilele dobandite in baza Legii 112/1995 pot fi executate silit.

Teoria şi practica pragului alternativ


Am făcut afirmaţia în acest post că PNŢ-CD şi PRM ar putea intra în parlament prin trecerea pragului alternativ. PNŢ-CD în alianţă cu FDGR, iar PRM singur.

Doc m-a lăudat pentru idee şi m-a contrat pe fond. Doc susţine că în nicio circumscripţie PNG-CD sau PRM nu depăşesc cele trei partide mari. Am câteva contraargumente teoretice cu privire la pragul alternativ:

1. oricât de mult ar căuta notorietate, în mod inevitabil cele mai multe colegii se vor disputa între "neica nimeni" în luptă cu "cine-i ăsta" şi cu "steaua fără nume".
2. voturile pentru colegiile uninominale sunt voturi pentru persoane, cel puţin la fel de mult ca voturi pentru partide.
3. există colegii uninominale unde deja PRM sau PNŢ-CD au câştigat poziţii în primele trei locuri.

Să le analizăm pe rând.

1. oricât de mult ar căuta notorietate, în mod inevitabil cele mai multe colegii se vor disputa între "neica nimeni" în luptă cu "cine-i ăsta" şi cu "steaua fără nume".

Există 469 de colegii uninominale potrivit lui Ioska. Oricât de mult s-ar stresa, oricâţi fotbalişti, manelişti, filozofi, politicieni, rude, prieteni si amante s-ar aduna pe liste, mai mult de 100 de candidaţi cu oarecare notorietate nu vor găsi cele trei partide mari. De exemplu, la locale la Bucureşti au fost cinci candidaţi la primăria generală cu oarecare notorietate. La consilieri municipali în afară de cei dintre cei cinci care se regăseau pe listele de consilieri, încă vreo cinci-şase nume mai spuneau ceva şi asta cu multă indulgenţă. La sectoare, ca să citez din Turambarr, în afară de primarii care fuseseră în funcţie şi în afară de Murgeanu, Piedone, Bodu, Darabonţ, Mihalache - adică încă cinci candidaţi - "despre ceilalţi, nu ştie nici mătuşa lor proprie despre ei".

Şi vorbim de Bucureşti, crème de la crème. Mă rog, să nu exagerez, dar putem admite că Bucureştiul beneficiază de cea mai mare expunere media la alegerile locale. Morala? În cele mai multe dintre colegii bătălia se va da între iluştrii necunoscuţi. "Neica nimeni" se va bate cu "cine-i ăsta" şi cu "steaua fără nume". Oricât s-ar stresa vreun analist, blogger sau membru de partid, nimeni nu poate reţine peste patru sute de nume. De acord, un votant nu este interesat decât de candidaţii din colegiul său, însă cel mai probabil, într-un colegiu uninominal obişnuit, candidaţii vor avea notorietăţi tinzând asimptotic spre zero.

2. voturile pentru colegiile uninominale sunt voturi pentru persoane, cel puţin la fel de mult ca voturi pentru partide.

Într-un colegiu votul se dă unui om. Apriori, Doc are dreptate să spună ca partidele medii devin vulnerabile. În fapt, partidele care au candidaţi cu performanţe medii devin vulnerabile. Partidele cu scoruri medii sau chiar mici, dar cu personalităţi puternice, nu sunt dezavantajate. Sau cele cu identitate şi bază regională puternică. Mă gândesc aici la fracţiunea liberală care acum este "-L" din PD-L cu Stolojan, Flutur, Gheorghe Ştefan. Dacă ar fi rămas partid de sine stătător, PLD nu ar fi fost dezavantajat de actualul sistem de vot uninominal.

Tot astfel există candidaţi puternici cu notorietăţi şi chiar nivel de încredere mult peste cele ale partidului din care provin. Sau pe care îl conduc. Evident, vorbesc despre Vadim Tudor şi despre Becali. Ce s-ar întâmpla într-un colegiu din sectorul 6 în care Vadim Tudor ar concura cu Anca Constatinescu (PD-L), Aurelia Vasile (PSD) şi Mircea Ciopraga (PNL)? Sau dacă Becali ar concura în acelaşi colegiu în locul lui Vadim. În cazul în care am fost prea subtil, cei trei sunt deputaţi în funcţie, din circumscripţia electorală Bucureşti.

Morala? În colegii nu se bat doar partide, se bat şi candidaţi uninominali, fiecare cu imaginea şi cu notorietatea proprie. Iar în condiţiile unor contracandidaţi cvasianonimi, Vadim Tudor, Querida sau Irina Loghin au mari şanse să ocupe primul loc.

3. exista colegii uninominale unde deja PRM sau PNG-CD au câştigat poziţii în primele trei locuri.

Aşa cum am mai spus, Doc spune că partidele PRM şi PNG-CD au rareori şanse să ocupe poziţii în primele trei locuri. Să luăm cazul sectoarelor din Bucureşti. Doi candidaţi din partea PNG-CD au ocupat poziţia a treia cu 12% si respectiv 15% din voturi. E vorba de Ionescu la sectorul 2, actualul viceprimar general şi de Becheanu la sectorul 5. Plus, bomboana de pe tort (ca să nu spun colivă), Piedone de la PC e primar la sectorul 4. Oprescu e excepţia excepţiei excepţiei, dar intră mai degrabă la "se poate".
Un sector din Bucureşti nu e o circumscripţie, de acord, însă e cam jumătate dintr-o circumscripţie medie. Sau este chiar mai mare decât o circumscripţie mică precum Sălaj sau Tulcea.
La fel alte partide mici, vezi PNŢ-CD si FDGR, au dominat anumite circumscripţii.

Morala? Un partid mic poate intra in primele trei locuri intr-o circumscripţie. Cu atât mai mult poate câştiga colegii.

Cam asta ar fi teoria pragului alternativ aplicată PRM si PNG-CD. Reveniţi pe acest site, dacă vreţi să aflaţi despre practica pragului alternativ.

miercuri, 30 iulie 2008

Pavelescu vrea in parlament

Potrivit Realitatea TV, Pavelescu vrea in parlament. Pavelescu, care a trecut prin X partide, plange de grija PNT-CD:

"Colaborarea cu PNL dă o şansă PNŢCD de a supravieţui şi a continua procesul de reorganizare pe termen mediu şi lung."

Rau a mai ajuns PNT-CD daca Pavelescu a ajuns sa faca strategiile pe termen mediu si lung. In 2004, Pavelescu a fost ales deputat din partea PD, pe listele aliantei DA. A mai trecut intre timp pe la un partid, inainte sa ajunga la PNT-CD. Nu e trist ca un asemenea personaj vorbeste de strategie?

Ori strategia "castigatoare" pe care o propune "liderul" PNT-CD este aceea de a primi pomana cateva locuri eligibile sub faldurile PNL, intrand astfel in parlament pe poarta din dos. Am explicat aici de ce o astfel de intreprindere are sanse mici de supravietuire. Imi scapa si ce motiv ar avea PNL sa faca o astfel de pomana unor indivizi ca Pavelescu, indivizi care dupa nici sase luni ar putea sprijini orice altceva decat proiectele liberalilor.

Oricum ar fi la gradul de inteligenta strategica a lui Pavelescu si Milut, sunt utopice sansele PNT-CD de a avea parlamentari altfel decat prin racolari sau prin pomeni.

marți, 29 iulie 2008

Declaratia de avere a lui Sorin Oprescu

Sorin Oprescu si-a publicat declaratia de avere pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti.

via Gandul.

sâmbătă, 26 iulie 2008

Maria Manoliu, din nou la Radio Erevan

Maria Manoliu publica un nou articol in Gandul pe tema caselor nationalizate. Repeta greselile pe care le semnalasem intr-un post anterior:

"Cum marea majoritate fuseseră deja date foştilor chiriaşi,o mână de avocaţi isteţi au găsit soluţia prin care imobilele s-au reîntors la foştii proprietar i. Aceştia au cerut judecătorilor să compare vechimea titlurilor de proprietate şi să-l declare valabil pe cel obţinut înainte de naţionalizare. Găselniţa avocaţilor acceptată de judecători a dus la anularea a jumătate dintre contractele de vânzare încheiate de chiriaşi în baza Legii caselor naţionalizate."

Doamna Manoliu, daca tot scrieti cu precadere despre imobilele nationalizate, ar fi bine sa consultati un avocat.

"A fost rândul foştilor chiriaşi să ceară la CEDO să li se facă dreptate. Din nou statul român a fost obligat să plătească despăgubiri de alte milioane de euro, bani care au fost şi aceştia trecuţi la datoria publică."

Doamna Manoliu, va rog eu frumos sa-mi spuneti ce chirias in afara de Raicu a mai castigat la CEDO! Iar treaba cu milioanele de euro pe care statul roman a fost obligat sa le plateasca despagubiri catre chiriasi e gogonata rau. Da' rau!

Concluzia articolului, care face o radiografie a evolutiei regimului proprietatii, este insa perfect valabila:

"Practic, după mai bine de 13 ani de aplicare a legilor proprietăţii, războiul dintre foştii chiriaşi din casele naţionalizate şi proprietari continuă să fie alimentat de politicieni şi susţinut financiar de 22 de milioane de români. Cei care au câştigat din plin de pe urma proprietăţilor naţionalizate n-au fost chiriaşii, nici proprietarii, ci casele de avocatură, evaluatorii, funcţionarii din primării şi prefecturi şi nu în ultimul rând politicienii care şi-au recuperat în regim de urgenţă tot ce au moştenit."

miercuri, 23 iulie 2008

Stoica despre Basescu

E drept, parerea lui Stoica dateaza din 2000, insa e la fel de actuala:

"Dupa ce a reprezentat Guvernul timp de aproape patru ani de zile, ca ministru al transporturilor, Basescu se dezice de fostii sai colegi: "Recunosc cu durere in suflet ca am facut parte dintr-un guvern care dispretuieste oamenii si regret ca am fost coleg cu domnul Stoica, care, in calitate de avocat, de jurist, trebuia sa inteleaga toate consecintele aplicarii legislatiei pe care a promovat-o."

Ministrul justitiei Valeriu Stoica spune ca noul primar isi schimba opiniile de la o zi la alta, astfel ca "daca pana ieri" fostul ministrul era "unul dintre cei mai ferventi sustinatori ai proprietatilor, acum acesta gandeste altfel".

Basescu a refuzat sa spuna de ce i-a pastrat pe toti functionarii directiei juridice, cand tocmai aceasta directie trebuia sa apere drepturile cetatenilor in instanta: "Nu vreau sa va raspund la intrebare", a spus el.

Stoica a spus ca
"Basescu a facut inca o data dovada ca este intratabil" si ca se inseala daca crede ca va putea rezolva problemele sociale ale Bucurestilor facand trimitere la el. Stoica a subliniat ca liderul PD gandeste altfel pentru ca ocupa fotoliul de primar.

Conform lui Basescu, evacuarea, fara nici o solutie, a familiilor cu situatie dificila inseamna dispret fata de cetateni.
"Ceea ce face legislatia promovata de actuala putere nu este nimic altceva decat dispret fata de om, indiferent care vor fi punctele de vedere ale avocatului Stoica", a spus Basescu.

El vrea sa-i ceara Guvernului sa ia masuri de stopare a
"procesului de aruncare in strada" prin restabilirea proprietatii. El doreste ca acela care urmeaza sa fie evacuat sa nu ramana in locuinta. "Justitia, inainte de a fi oarba, trebuie sa fie si omeneasca, pentru ca se adreseaza oamenilor, nu obiectelor", a mai spus Basescu.

Pe de alta parte, ministrul justitiei a mai spus ca, inainte de a fi ales, Basescu aprecia Legea privind restituirea imobilelor nationalizate. Stoica a adaugat ca oamenii au nevoie de fapte nu de vorbe.
"

Boc, fa-te ca gandesti!

Intreabat fiind cum apreciaza votul PD-L pentru proiectul de modificare a legii 10, Basescu a replicat, potrivit Realitatea TV:

"Puneţi-i o întrebare lui Emil Boc. A fost o mare veselie la vot, partidele să-şi reanalizeze poziţia."

Lui Boc i s-a pus intrebarea, iar Boc, dupa o scurta pauza de gandire, raspunde:

"parlamentarii partidului au votat modificările Legii 10 deoarece au avut în vedere probleme legate de aplicarea practică a legilor proprietăţii şi spune că menţinerea la nesfârşit a procesului de retrocedare creează numeroase probleme chiriaşilor de bună credinţă."

Boc, stim ca gandirea nu doare. Stim si ca atat Basescu, cat si tu sau Videanu, fiecare in mandatele si in orasele lui, ati avut si aveti probleme in aplicarea practica a legii 10. Stim si ca in alta declaratie, sustineati ca doar "o parte dintre parlamentarii PD-L au votat aceasta lege". Dar, domnule Emil Boc, e la mintea cocosului ca intarzierea procesului de retrocedarea afecteaza proprietarii, nu chiriasii de buna sau de rea credinta!

luni, 21 iulie 2008

Un papagal pedelist prins in haosul retrocedarilorLa minutul 1:10 vorbeste Petre Ungureanu, deputat PD-L:

"Legea va ramane asa. Pentru ca, v-am spus, si repet, tot ce vine de la presedentie, avand in vedere majoritatea parlamentara creata, este deja, lucrul este transat."

Spre minima lui moralitate, deputatul Ungureanu face parte dintre cei trei deputati PD-L care s-au abtinut. Alti trei deputati au votat impotriva proiectului de lege de modificare a legii 10. Insa 50 (cincizeci) de deputati PD-L, dintr-un total de 56, au votat pentru proiectul de lege. Domnule papagal, in "majoritatea parlamentara creata" intra si deputatii PD-L?

Efectul pragului alternativ

La alegerile din toamnă, în parlament se va putea intra şi prin câştigarea primului loc în 3 colegii uninominale la Senat şi în 6 colegii uninominale la Camera Deputaţilor.
Partidele mari, PD-L, PSD si PNL, nu au probleme cu pragul electoral. În pofida opoziţiei PCM, nici UDMR nu estimez sa aibă probleme cu trecerea pragului. Pentru celelalte partide acest prag alternativ este de o importanţă capitală.
Ne place sau nu, cel mai probabil că Becali va avea la toamnă şi parlamentari, pe lângă un viceprimar al Bucureştiului. Foarte aproape de pragul electoral de 5%, PNG-CD va realiza aproape sigur pragul alternativ.
Ce înseamnă de fapt pragul alternativ? La o normă de reprezentare de 70 000 de locuitori la Senat si 160 000 la Camera, pragul alternativ reprezintă practic câştigarea primului loc în aproape toate colegiile uninominale dintr-un judeţ. Argeşul are 4 mandate de senator şi 9 de deputaţi, de exemplu. Tulcea are 2 mandate de senator şi 5 de deputaţi.
Acest lucru înseamnă ca un partid cu influenţă locală puternică şi care este puternic într-un judeţ, hai în două, are şanse să intre în parlament. Vă gândiţi la PNŢ-CD şi la Timişoara? Şi eu. Timişul e un judeţ mare, are 4 mandate de senator şi 11 de deputat (cel puţin în actuala legislatură). Dacă PNŢ-CD-ul îşi direcţionează toate eforturile în colegiile pe care le poate câştiga şi între care se numără şi cele din Timiş, are o şansă mare să intre în parlament. Dacă nu intră nici acum, ar fi bine să se apuce de altceva. Există şi contraargumente: chiar şi în alianţă cu PNL şi FDGR au ocupat doar poziţia a treia atât la votul pentru preşedenţia consiliului judeţean, cât şi la consiliul judeţean.
FDGR este un alt partid cu influenţă locală. Cu diferenţele că Sibiul e un judeţ ceva mai mic, însă FDGR-ul a obţinut preşedenţia consiliului judeţean şi al doilea număr de mandate din Sibiu. Aş îndrazni să spun că în alianţă cu PNŢ-CD-ul ar obţine aproape sigur numărul de mandate necesare depăşirii pragului alternativ.
PCM-ul împarte cu UDMR voturile minorităţii maghiare. Dacă luăm de bun ce susţine Marko Bella cum că UDMR a câştigat 85% din voturile etnicilor maghiari şi constatând ca UDMR are patru preşedinţi de consilii judeţene, cred că PCM are şanse infime să depăşească pragul alternativ. Problema e că nici alianţă cu UDMR-ul nu prea poate să facă. Pragul pentru alianţe cu doi parteneri este la 8%, ceea ce ar face ca ştacheta să fie ridicată prea sus. Până la urmă UDMR-ul a trecut întotdeauna pragul de 5%, când a fost singur pe bazinul electoral maghiar, însă nu e deloc sigur că acest bazin poate asigura voturi care să depăşească 8%. Nu îmi e foarte clar dacă PCM poate beneficia de statutul de organizaţie a unei minorităţi naţionale. Rămâne de văzut.
PRM? În ciuda diverselor păreri care îi cântă prohodul şi în pofida unei disperări evidente a lui Vadim Tudor, aş îndrăzni să spun că PRM va trece pragul electoral alternativ. Nu cred că va depăşi 5%, însă cu o strategie bună poate face pragul alternativ. Există bazine locale pe care PRM-ul încă le are şi care cred că îl vor propulsa în parlament.
Apreciez că PIN nu va intra în parlament. Nu are bazine electorale, nu are personalităţi. Răutăcioşii ar spune ca nu are nici zece membri de partid, de unde să aibă zece candidaţi câştigători?! V-aş ruga ca un mic test să îmi spuneţi fără Google alţi membri PIN în afară de Cozmin Guşă şi Lavinia Şandu.

duminică, 20 iulie 2008

Efectul votului uninominal asupra alianţelor, exemplificat pe alianţa PSD+PC


La votul pe liste era extrem de simplu să ai grijă de partenerul mai mic din alianţă. Alianţa stabilea prin negociere numărul de mandate de parlamentar atribuite partenerului mai mic şi pe urmă partenerul cu pondere mai mică primea un număr de locuri eligibile pe liste.
Să luăm cazul Municipiului Bucuresti la alegerile parlamentare din 2004 pentru Uniunea Nationala PSD+PUR:

Camera Deputaţilor

1. Năstase Adrian PSD
2. Popescu Dan Ioan PSD
3. Popa Daniela PUR
4. Andronescu Ecaterina PSD
5. Dumitrescu Zamfir PSD
6. Vasile Aurelia PSD
7. Severin Adrian PSD
8. Nassar Rodica PSD
9. Florea Damian PUR
10. Neagu Ion PSD
11. Mădălin Voicu PSD
12. Ursache Mircea PSD

Senat

1. Iliescu Ion PSD
2. Voiculescu Dan PUR
3. Oprescu Sorin Mircea PSD
4. Cretu Corina PSD
5. Blanculescu Ionel PSD
6. Rebreanu Nora PSD
7. Gherasim Vasile PSD
8. Marasescu Niculae PSD

Linia s-a tras după Florea Damian la Camera şi după Creţu Corina la Senat, toţi cei dinaintea celor doi şi cei doi devenind parlamentari. Aşa cum se poate observa şi cu ochiul liber, PUR a primit două poziţii eligibile şi o poziţie semieligibilă care s-a transformat totuşi în mandat.
În cazul votului din toamnă, cei trei PUR deveniţi între timp conservatori trebuie să candideze singuri, fiecare în colegiul lui. Există vreo garanţie ca cei trei vor fi aleşi ? Niciuna.
Dacă Daniela Popa şi Voiculescu Dan beneficiază de o oarecare notorietate, care în cazul celui de-al doilea cu greu poate fi numită notorietate pozitivă, domnul Florea Damian e ilustru, dar imaginea lui publică lipseşte cu desăvârşire. Sunt gata să pun pariu cu oricine că Florea Damian nu are nicio şansă să devină parlamentar pe uninominal în Bucureşti. Şi, cu toată notorietatea lor, nu-i văd bine nici pe Daniela Popa, nici pe Dan Voiculescu.
Noţiunea de loc eligibil apriori a dispărut în practică. Un colegiu reprezintă o certitudine doar pentru cei care obţin majoritatea voturilor. Ori şansa de a obţine majoritatea voturilor este cvasi-inexistentă pentru partide fără candidaţi puternici.
Partenerii mici din alianţă nu mai beneficiază acum de locuri eligibile. E greu de presupus că vor primi cele mai promiţătoare colegii uninominale. Chiar în condiţiile unor colegii uninominale trasate favorabil, sansele unor candidaţi fără imagine de a obţine un mandat scad dramatic. Vor candida împotriva adversarilor din colegiul uninominal şi, în acelaşi timp, împotriva candidaţilor din aceeaşi alianţă care candidează în alte colegii. Cu atât mai mult cu cât aceşti candidati, din partidul mic, vor avea mari probleme în a-şi asigura voturile din partea electoratului care aparţine partenerului majoritar din coaliţie. Vedeţi electoratul pesedist mobilizându-se pentru a-i asigura un mandat de parlamentar Danielei Popa ? Sau, şi mai straniu, lui Florea Damian ?
Concluzionând, PC a evitat pragul electoral prin alianţa cu PSD şi va intra în parlament, însă va obţine în mod cert mai puţine mandate parlamentare decât ar fi obţinut în cazul votului pe liste. Câte mandate va obţine? Asta numai dupa alegeri vom putea afla.

sâmbătă, 19 iulie 2008

Maria Manoliu si Radio Erevan

Maria Manoliu publica astazi un articol in Gandul, avand ca subiect trimiterea spre reexaminare a proiectului de modificare a Legii 10.
Articolul se incheie apoteotic:

"Decizia [ICCJ cu privire la recursul in interesul legii, nota mea] a fost dată datorită proceselor câştigate la CEDO pe bandă rulantă de către cei care cumpăraseră casele pe Legea 112 şi apoi le-au pierdut în instanţă."

Aceasta afirmatie e adevarata ca la Radio Erevan.

"Intrebare la radio Erevan:Este adevarat ca lui Andrei Saharov i s-a facut cadou o Volga? Raspuns:Sigur ca da,dar nu este vorba de o Volga, ci de o bicicleta Sputnik si nu i-a fost daruita ci i-a fost furata!" (via pacalici.ro)

Procesele câştigate la CEDO pe bandă rulantă de către cei care cumpăraseră casele pe Legea 112 şi apoi le-au pierdut în instanţă sunt in numar de unul. E vorba de cauza Raicu impotriva Romaniei. Iar in aceasta cauza CEDO nu a sanctionat desfiintarea contractelor incheiate in baza Legii 112, ci nerespectarea "principiului securitatii raporturilor juridice, care prevede, printre altele, ca solutia datã de o manierã definitivã în orice litigiu de cãtre instante sã nu mai fie repusã în discutie". Altfel spus, faptul ca desi reclamanta beneficiase de o hotarare definitiva si irevocabila, prin admiterea recursului in anulare, aceasta hotarare a fost desfiintata.

Mai pe scurt, procesele pe banda rulanta la CEDO sunt doar unul si acest proces are o cu totul alta semnificatie decat cea atribuita de jurnalista de la Gandul.

Doamna Maria Manoliu face inca o eroare in articol confundand procesele avand ca obiect compararea de titluri cu procesele de constatare a nulitatii absolute a contractelor de vanzare-cumparare in baza Legii 112. O sfatuiesc sa citeasca cu atentie comentariile la articol, in care unul dintre cititori ii explica putin cam abstract, e drept, cum e cu eroarea.

vineri, 18 iulie 2008

Dilema

Azi, Basescu a facut o fapta buna. Merita laudat pentru fapta sa de astazi sau ar trebui criticat pentru faptul ca si el este unul dintre cei care au dat pe o vila aproximativ 18,000 de dolari, profitand din plin de legile 112 si 10?

Update: La sesizarea lui Lilick, mentionez ca Basescu a cumparat un apartament din vila situata in Mihaileanu si nu toata vila.

Update2: Potrivit GIP, apartamentul are o suprafata de 369 mp, ceea ce inseamna o suprafata extrem de generoasa. La o astfel de suprafata, e un apartament cat o vila...

Boc, micul mincinos

Boc este micul mincinos pentru ca e mic de inaltime. Dupa ce spune, e evident un mare mincinos. In Ev Zilei, Boc declara:

""O parte dintre parlamentarii PDL care au votat această lege au avut în vedere problemele legate de aplicarea practică a legilor proprietăţii", a justificat el, dând însă de înţeles că la reexaminare PDL şi-ar nuanţa votul. "Va trebui găsit un echilibru la reexaminare între respectarea dreptului de proprietate şi necesitatea prevenirii abuzurilor"

Domnule Boc, uitati-va mai jos cum au votat pedelistii:Doar trei deputati PD-L - Corneliu Momanu, Cristian Boureanu si Valeriu Tabara - au votat impotriva. Sa spui ca 50 din 56 de deputati reprezinta o parte inseamna fix ca Boc e un mincinos. Un mic mincinos.

Proiectul de modificare a Legii 10

Iata textul proiectului de modificare a legii 10, cel pe care Basescu l-a trimis spre reexaminare:

"L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22
decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de
organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate
de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite,
se restituie, în natură sau în echivalent, când restituirea în natură nu
mai este posibilă, în condiţiile prezentei legi.”
2
2. Alineatul (2) al articolului 2 se abrogă.
3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor ale căror averi
au fost dobândite ilicit, în conformitate cu hotărârile instanţelor
judecătoreşti pronunţate până la 6 martie 1945. Atât anexa nr. 1 la
prezenta lege, cât şi hotărârile judecătoreşti respective vor fi afişate
pe pagina de internet a autorităţii publice cu atribuţii în domeniul
retrocedărilor.„
4. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Nu se restituie în natură, ci doar în echivalent, imobilele
care au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 pentru
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de
locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, cu
respectarea condiţiilor cerute de lege.”
5. După alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou
alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
„(5) Nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care
au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu
modificările ulterioare.”
6. La articolul 18, litera c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„c) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor
Legii 112/1995, cu modificările ulterioare.”
7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 20 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„Art. 20. – (1) Persoanele care au primit despăgubiri în
condiţiile Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, pot solicita
restituirea în natură numai în cazul în care imobilul nu a fost vândut
3
până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi numai după
returnarea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu
indicele de inflaţie.
(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, persoana
îndreptăţită are dreptul numai la măsuri reparatorii prin echivalent
pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi
construcţii, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.
Dacă persoanele îndreptăţite au primit despăgubiri potrivit
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, ele au
dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele
inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare de piaţă a imobilului.”
8. După alineatul (2) al articolului 20 se introduc trei noi
alineate, alin. (21) - (23), cu următorul cuprins:
„(21) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, chiriaşii
care au cumpărat cu bună-credinţă imobilele în care locuiau şi ale
căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, fie ca
urmare a unei acţiuni în anulare, fie ca urmare a unei acţiuni în
revendicare, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au
dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinţe din fondurile de
locuinţe gestionate de consiliile locale şi/sau de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
(22) Persoanele prevăzute la alin. (21) vor avea dreptul de a
locui cu chirie în aceste imobile şi de a le cumpăra, suma pe care au
plătit-o pentru cumpărarea imobilului naţionalizat şi care ulterior a
fost restituit proprietarului, constituindu-se, prin actualizare la nivelul
pieţei, avans la noul imobil.
(23) Până la realizarea acestor locuinţe, chiriaşii evacuaţi pot
beneficia de atribuirea cu chirie a unor locuinţe din fondul de imobile
disponibil aflat în proprietatea sau în administrarea Regiei Autonome
«Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat». Chiria pentru
aceste locuinţe va fi stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi
4
stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu
modificările ulterioare.”
9. Articolul 43 se abrogă.
10. Alineatul (2) al articolului 45 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul
procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu
valabil, considerate astfel anterior intrării în vigoare a Legii
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de
nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu
bună-credinţă.”
11. După alineatul (2) al articolului 45 se introduce un nou
alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) Contractele de vânzare - cumpărare încheiate în temeiul
Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sunt acte autentice şi
constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora.”
12. Alineatul (3) al articolului 45 se abrogă.
13. După alineatul (3) al articolului 46 se introduce un nou
alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma calea
prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia în vigoare.
Prevederile prezentei legi se aplică cu prioritate.”
14. Alineatul (2) al articolului 48 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Indiferent dacă imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau
fără titlu, obligaţia despăgubirii prevăzută la alin. (1) revine persoanei
îndreptăţite.”
15. Alineatul (3) al articolului 48 se abrogă.
5
16. După alineatul (2) al articolului 50 se introduce un nou
alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) Cererile sau acţiunile în justiţie având ca obiect restituirea
preţului de piaţă al imobilelor, privind contractele de
vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii
nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, care au fost desfiinţate prin
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxele
de timbru.”
17. Alineatul (3) al articolului 50 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Restituirea preţului prevăzut la alin. (2) şi (21) se face de
către Ministerul Economiei şi Finanţelor din fondul extrabugetar
constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu
modificările ulterioare.”
18. După articolul 50 se introduce un nou articol, art. 501,
cu următorul cuprins:
„Art. 501. – (1) Proprietarii ale căror contracte de
vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii
nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate prin
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au dreptul la restituirea
preţului de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor
internaţionale de evaluare.
(2) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte
prin expertiză.”
Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul urmează să modifice Normele metodologice
de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22
decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din
3 aprilie 2007.
"

Jos palaria pentru Basescu

Basescu a trimis spre reexaminare propunerea de modificare a Legii 10, propunere initiata de catre Voiculescu. Iata continutul complet al cererii de reexaminare:

"CERERE DE REEXAMINARE
a
LEGII pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989Motivele cererii sunt următoarele:

1. Restituirea proprietăţilor către persoanele care au fost deposedate în mod nelegal de ele de către regimul comunist şi rezolvarea situaţiei chiriaşilor care locuiesc în casele alocate de către stat reprezintă o problemă care domină societatea românească de peste 18 ani. Guvernele şi Parlamentele care s-au succedat din 1990 până astăzi nu au reuşit o rezolvare a acestei situaţii. De aceea, un act normativ care să pună ordine în această privinţă este binevenit, numai că actul normativ transmis spre promulgare este echivoc şi imprecis conţinând formulări neclare, multe dintre prevederi fiind adoptate cu nerespectarea principiilor consituţionale şi a normelor de tehnică legislativă.

2. Legea trimisă spre promulgare nu corespunde nici exigenţelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului privind accesibilitatea şi previzibilitatea normei juridice, nerespectând principiul preeminenţei dreptului şi al separaţiei puterilor în stat, care reclamă ca legiuitorul să nu intervină pe parcursul derulării unor proceduri administrative sau judiciare prin măsuri care să avantajeze una dintre părţi în detrimentul celeilalte ori care să ducă la modificarea soluţiilor juridice de la data declanşării acelor proceduri cu alte soluţii expres prevăzute de legea nouă şi pe care, în lipsa ei, instanţele judecătoreşti nu le-ar fi putut lua. Astfel, unele prevederi sunt explicitate fie în cuprinsul mai multor articole din Legea nr. 10/2001, cum ar fi cele referitoare la modalitatea de reparaţie prin echivalent în cazul imobilelor înstrăinate cu respectarea Legii nr. 112/1995, fie în alte acte normative, ca în cazul protecţiei persoanelor evacuate, ceea ce creează un paralelism legislativ.

3. De altfel, este modificată concepţia iniţială a actului de bază, iar forma legii trimise la promulgare nu cuprinde soluţii legislative pentru situaţii tranzitorii. Astfel, nu se clarifică situaţia hotărârilor definitive şi irevocabile, pronunţate în baza legii nemodificate, dar nepuse încă în executare. În lipsa unor atare clarificări, concursul dintre noul act normativ şi soluţiile judecătoreşti, deja intrate în puterea lucrului judecat, este de natură să determine o practică judiciară neunitară.

4. Prin abrogarea alin. (2) al art. 2 din forma anterioară a Legii nr. 10/2001, se consfinţesc în fapt şi în drept, actele de naţionalizare şi preluare abuzivă a acestor imobile de către terţi. Practic, din acest moment, persoanelor cărora le-au fost preluate imobile fără titlu valabil li se neagă, implicit, calitatea de proprietar ce, anterior, le fusese în mod explicit recunoscută, cu toate efectele ce decurgeau din acest articol, ştiut fiind că acestea au fost lipsite doar de prerogativa posesiei. Totodată, se ignoră faptul că Legea nr. 10/2001 nu creează un titlu de proprietate în favoarea statului, ci doar „reglementează ipoteza unor imobile preluate de stat printr-un act administrativ ilegal ori pur şi simplu în fapt, aşadar fără titlu, în condiţiile inexistenţei unei reglementări legale care să constituie temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului. În asemenea cazuri, dreptul de proprietate al persoanei fizice nu a fost desfiinţat legal” (Decizia Curţii Constituţionale nr. 483/2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989).

5. În aceeaşi ordine de idei, art. I pct. 5 din legea trimisă la promulgare este neconstituţional, deoarece exclude de la restituirea în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995 şi preluate de stat fără titlu valabil.

6. Prin art. I pct. 16-18 se reglementează dreptul persoanelor ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, la restituirea preţului imobilului calculat la preţul pieţei şi nu la restituirea preţului achitat în cuantum reactualizat, punându-se în discuţie chiar o îmbogăţire fără just temei, mai ales în ceea ce îi priveşte pe cumpărătorii de rea-credinţă. Această problemă se pune cu atât mai mult cu cât, nulitatea absolută prevăzută de art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 presupune reaua-credinţă a cumpărătorului, fără de care nu se poate dispune anularea actului de înstrăinare având ca obiect un imobil preluat fără titlu valabil. Astfel, se prevede că restituirea sumelor se va realiza de către Ministerul Finanaţelor Publice din fondul extrabugetar constituit la momentul încasării preţului plafonat. Pentru ca legea să poată fi pusă în aplicare trebuie garantată efectiv existenţa acestor fonduri, modalitatea şi termenele de plată. Altfel, se creează legi care nu au finalitate decât la nivel electoral şi nu în plan social. Este nevoie ca pentru situaţii identice să fie prevăzute aceleaşi soluţii. Or, prezenta lege transmisă spre promulgare prevede că persoanelor îndreptăţite la măsuri reparatorii le sunt acordate despăgubiri prin Fondul „Proprietatea”, iar persoanelor, ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, li se restituie sume de bani.

7. Prin modificarea de la art. I pct. 10 se aduce o atingere gravă securităţii juridice şi stabilităţii raporturilor juridice, deoarece aplicarea sa unitară în forma dată prin legea trimisă spre republicare este imposibilă, deoarece condiţionează nulitatea actului de înstrăinare a unor imobile preluate fără titlu valabil doar dacă acestea „sunt considerate astfel anterior intrării în vigoare Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare”. Astfel aplicat, textul ar fi vădit retroactiv, deoarece modifică, pentru trecut, condiţiile de existenţă a sancţiunii nulităţii, restrângând aplicarea ei din dorinţa iniţiatorului de a valida înstrăinările unor imobile preluate fără titlu făcute în baza Legii nr. 112/1995. Textul aşa cum este redactat este practic şi inaplicabil, din cauza faptului că nu precizează care este sensul noţiunii de „imobile preluate fără titlu valabil” înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 213/1998, din moment ce aşa cum a remarcat în repetate rânduri şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Cauza Păduraru c. României, par. 40-53) noţiunile de „titlu valabil” şi „titlu nevalabil” în cazul imobilelor preluate de către stat au fost şi sunt controversate în practica instanţelor judecătoreşti generând şi amplificând insecuritatea juridică. Prin modificarea propusă această insecuritate în loc să fie înlăturată este agravată, deoarece nici din legislaţia anterioară Legii nr. 213/1998, şi nici din jurisprudenţă nu rezultă univoc şi clar ce se înţelege prin imobile preluate fără titlu valabil, prima accepţiune legală fiind dată de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 şi apoi – dar fragmentar – de art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 10/2001, dar la care acum se renunţă, fără nicio fundamentare juridică.

8. În legea trimisă spre promulgare, completarea de la art. I pct. 11 conform căreia ,,Contractele de vânzare - cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sunt acte autentice şi constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora” conţine dispoziţii retroactive fiind în contradicţie cu art. 15 din Constituţie care prevede că legea se aplică numai pentru viitor. Pe de altă parte, norma este echivocă şi imprecisă, ceea ce contravine principiului preeminenţei dreptului şi principiului securităţii juridice, întrucât face imposibilă interpretarea şi aplicarea ei unitară, de vreme ce nu rezultă dacă un contract de vânzare-cumpărare încheiat, în temeiul art. 9 Legii nr. 112/1995, dar având ca obiect un imobil preluat fără titlu valabil constituie sau nu un titlu valabil şi „opozabil” adevăratului proprietar. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit în jurisprudenţa sa în mod explicit şi constant că Legea nr. 112/1995 nu reglementează decât imobilele preluate cu titlu valabil, iar nu şi cele preluate fără titlu, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în acelaşi sens (Cauza Păduraru c. României, par. 78) că „Legea nr. 112/1995 nu se aplică decât în cazul situaţiei bunurilor faţă de care statul deţinea un titlu de proprietate (paragrafele 26-30) şi că nicio altă dispoziţie internă nu acorda statului dreptul de a vinde un bun care se găsea de facto în patrimoniul său şi pentru care nu avea aşadar un titlu.”

9. De asemenea, din dorinţa de a consacra in terminis caracterul special al Legii nr. 10/2001 şi aplicarea cu prioritate a procedurilor administrative şi judiciare reglementate prin această lege, la art. I pct. 13, s-a dispus completarea art. 46 cu alineatul (4), conform căruia „persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma calea prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia în vigoare” şi că „prevederile prezentei legi se aplică cu prioritate”, dar textul rămâne echivoc, prea evaziv şi susceptibil de interpretări diverse, întrucât nu se arată care sunt condiţiile şi limitele de aplicare „prioritară” a Legii nr. 10/2001.

10. De asemenea, prin legea supusă promulgării, se restrâng actele juridice de înstrăinare considerate nule şi, implicit, se exclude controlul judecătoresc pentru o serie de contracte de vânzare-cumpărare, dar fără a se stabili ce se întâmplă cu hotărârile judecătoreşti pronunţate anterior.

11. Prin articolul I punctul 9 din legea trimisă spre promulgare sunt abrogate dispoziţiile referitoare la interdicţia temporară de înstrăinare a imobilelor cumpărate de chiriaşi, până la finalizarea litigiului. Imobilele în cauză vor putea astfel să fie înstrăinate în baza acestei legi, împrejurare ce va conduce la imposibilitatea executării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru că noul cumpărător nu a fost parte în proces. Se creează astfel premisele declanşării altor procese cu noii cumpărători. Pe de altă parte, abrogarea art. 43 nu înlătură aplicarea interdicţiei generale de înstrăinare prevăzută de art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, ceea ce face inutilă abrogarea art. 43 alin. (2) din această lege.

12. Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicit reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ţinând cont de motivele invocate.
"

joi, 17 iulie 2008

Bold demis de catre Oprescu

Oprescu l-a demis pe Adrian Bold, iar demiterea este efectiva cu incepere din 21 iulie, anunta Gandul. Presedintele Comisiei de Disciplina a fost Andrei Creci, care este si membru al Comisiei pentru Legea 10. Comisia de Disciplina a recomandat demiterea lui Adrian Bold. O singura nedumerire am: oare cat mai dureaza pana cand Andrei Creci va ajunge in Comisia de Disciplina in rolul de astazi al lui Adrian Bold?

miercuri, 16 iulie 2008

De unde atata avere, domnule Bold?

... se intreaba Cancan. Privind fotografiile, as putea spune ca se intreaba pe buna dreptate...

Costanda - o afacere de milioane

Marele viceprimar Ionut Popa

Si hotnews.ro descrie situatia evacuarii Uniunii Artistilor Plastici.

Apare si maestrul retrocedarilor, viceprimarul Popa:

- "singura care ratifica documentele justificatoare pentru calitatea de proprietar este Comisia pe Legea 10. Primarul si viceprimarul nu dau decat girul institutiei.".

Logic! Atunci de ce mai primesc salarii primarul si viceprimarul? Daca tot nu fac nimic, n-ar fi mai simplu sa nu le semneze?

-"Ar trebui ca UAP sa depuna o cerere oficiala la Primarie in care sa solicite o reanalizare a dosarului care sa ia in calcul noile dovezi. E posibil ca ele sa nu fi fost incluse in dosar la vremea respectiva"

Daca tacea, filozof ramanea domnul Popa. Daca tot nu a auzit de principiul irevocabilitatii actului administrativ, mai bine sa taca decat sa dea sfaturi pe langa problema.

Oricum mostra de jurnalism si de impartialitate sa nu se incerce macar obtinerea si a opiniei proprietarului.

Uniunea Artistilor Plastici a fost evacuata

Potrivit Mediafax, Uniunea Artistilor Plastici a fost evacuata dintr-un imobil detinut in strada Nicolae Iorga din Bucuresti.
Presedintele Uniunii, Dumitru Serban, este foarte revoltat ca retrocedarea s-a facut pe semnatura lui Videanu. Faptul ca Uniunea a pierdut o serie de procese, ca acesta sau acesta, e trecut sub tacere de catre Dumitru Serban pentru ca nu dadea bine la gazeta.

Marele afacerist Videanu

Cu surle si trambite si cu un consiliu favorabil, in data de 17 ianuarie 2008, Videanu obtine o hotarare de consiliu prin care se aproba schimbul de terenuri intre Costanda si Municipiul Bucuresti. Costanda renunta la 17,7 mil EUR - creanta constatata printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila, la care se adauga cheltuieli de executare de 0,2 mil EUR si daune potentiale de 12 mil EUR si primeste Satul Francez, teren de 28.500 mp, in locul terenului de 4.624 mp detinut in parcul Bordei. Costanda prin acelasi schimb se obliga sa plateasca la pretul de transfer din 2005 imobilele existente pe acel teren, plata catre Municipiul Bucuresti.
O super afacere, ne anunta pe atunci Videanu. O super afacere, bineinteles, numai ca pentru Costanda, nu pentru Bucuresti. Si, drept dovada, la mai putin de sase luni, Costanda vinde o suprafata de 16.000 mp catre grecii de la Raptis Kavouras pentru 68 mil EUR, potrivit Ev Zilei. Si vinde doar ceva mai mult de jumatate din suprafata, nicidecum pe toata. Asta da afacere!

Scandal cu privire la Legea 10

Sedinta de consiliu general din 10 iulie 2008 a fost intrerupta de catre un protestatar, nemultumit de modul in care se aplica legea 10 de catre Primaria Bucuresti sau, mai corect spus, de catre modul in care nu se aplica aceasta lege.
Protestatarul se numeste Gene Greb Bejan, are o oarecare faima (vezi acest articol din Ziua) si o serie de bunuri imobiliare de retrocedat. A candidat si la un loc in Camera Deputatilor in 2004, din partea Partidului Mileniului III. Este presedintele Comunitatii Mostenitorilor si Proprietarilor Legitimi, este inca membru APDAS, desi se numara printre contestatarii Mariei Theodoru. Potrivit Gandul, este fost angajat al Primariei.
In timpul sedintei de consiliu a solicitat rezolvarea problemei retrocedarilor si a adus un buchet de levantica pentru a lupta impotriva "moliilor" din Primaria capitalei, potrivit Adevarul. In final a fost evacuat din sedinta.
Ca in orice scandal, Becali a simtit nevoia sa intervina declarand ca Oprescu ar fi regizat aceasta intamplare.

Update: Iata si filmul interventiei la Antena 1.

marți, 15 iulie 2008

George Iorgovan, omul potrivit la locul potrivit

George Iorgovan, avocatul lui Sorin Oprescu, este, de la 9 iulie, noul Presedinte al Comisiei de Aplicare a Legii 10. Asa cum si Sorin Oprescu are o problema cu Legea 10, tot asa si George Iorgovan are o problema in familie cu legea 10, potrivit Gandul.
Terenul aferent constructiei situate in Bd. Aviatorilor nr. 98 a fost solicitat de catre Israelian Nelida Viviana, Israelian Ruben Evrin, Israelian Ana, Tcherbatachiantz Jeanne, Tcherbatachiantz Amelie, Tcherbatachiantz Sylvie, Saraidarian Varuyan Vanig, Menzildjian Hasmic Jasmine, Tchegherganian Cristina, Tchakirian Sandra, Tchakirian Astrid, Israelian Nora Hilda, Israelian Nora Rosa, Israelian Aram, Israelian Roxana Dorin inca din februarie 2002. Pana acum au trecut doar sase ani, asa ca nu exista niciun motiv pentru ca Basescu sau Videanu sa se grabeasca cu retrocedarea imobilului.Nu-i asa ca George Iorgovan e omul potrivit la locul potrivit?

Bold isi anunta demisia

Arhitectul sef Adrian Bold isi anunta intentia de a demisiona, potrivit Jurnalului National.

Update: Potrivit hotnews.ro, maine, Adrian Bold va fi chemat la raport de catre Sorin Oprescu, avand de ales intre demisie si demitere.

Update2: Intr-un interviu in Ev Zilei, Adrian Bold anunta ca nu demisioneaza, intrucat e "cel mai bun".

luni, 14 iulie 2008

Maria Cocoru - vedeta la 74 de ani

Foaia Transilvana publica un articol despre faptele de vitejie ale Mariei Cocoru, o vaduva pensionara in varsta de 74 de ani.

Mie nu-mi ies la numaratoare chiar 200 de hectare, insa nici suprafetele de teren listate in proprietatea Mariei Cocoru nu sunt de lepadat. 112,399 mp este cea mai mare suprafata dintr-o serie de peste 10 proprietati retrocedate.

via Lilick.

Rechinii Retrocedarilor

Reporter Special, Antena 3, are o editie dedicata rechinilor retrocedarilor si modului in care sunt "solutionate" retrocedarile in Bucuresti.

Costanda, Micsunescu, Tuta, Cocoru, Ralepi, Romalo, Goebbel, Basescu, Murgeanu, Videanu si altii nu lipsesc din acest reportaj.

via Vlad Petreanu.

Elena Udrea ii multumeste lui Oprescu

Elena Udrea ii multumeste lui Sorin Oprescu pentru rezilierea contractului cu Dalli. Stiti cum e: cand vulpea nu (mai) ajunge la struguri, spune ca sunt acri!

duminică, 13 iulie 2008

Primaria formelor fara fond

Sorin Oprescu a prezentat raportul privind calitatea administratiei publice bucurestene:

"In aceste 20 de zile care au trecut de la investirea mea, am oscilat in permanenta intre doua nume de mari romani care au definit societatea in care au trait ei si, din pacate inca traim si noi. Am oscilat intre IL Caragiale si Titu Maiorescu, intre zeflemea si analiza critica. Din pacate aceasta disputa interna a fost castigata de Maiorescu, pentru ca una dintre celebrele sale teorii isi gaseste din plin reflectia reala in institutia pe care sunt trimis de cetateni sa o conduc si sa o reprezint. Este vorba de teoria formelor fara fond, regasita integral in organigrama Primariei Municipiului Bucuresti.

Daca vii precum un naiv si ai intalniri doar cu sefii acestei institutii, dupa care pleci in treaba ta, alta decat administratia publica, primaria Bucurestiului ti s-ar putea parea sublima prin organizare si potential eficienta. Daca intri in maruntaiele ei, vezi ca de fapt nimic din ceea ce ti s-a explicat in cuvinte alese si in rapoarte frumos legate nu este ceea ce pare.

Cangrena institutionala si functionala care a cuprins aceasta institutie in ultimii ani o pot asemana cu scorbura imensa dintr-un copac la care te uiti din partea opusa. Daca te uiti la el de pe partea din care ti se indica, acest copac ti se pare o minune a naturii. Daca te invarti pe dupa el, poti vedea ca este gol si intunecos pe dinauntru, si daca nu-l tai la timp el va cadea peste case, masini, oameni, strazi, sperante.

Am adus cu mine in primarie si am imputernicit sa intre cat se poate de profund in miezul lucrurilor, pe unii dintre cei mai apropiati colaboratori ai mei. Am incercat si am reusit sa facem o estimare la toate nivelurile de decizie si executie din institutia pe care o conduc. Am avut dialog cu directorii de directii, cu sefii de servicii si cu angajatii. I-am ascultat pe toti si pe fiecare directie din organigrama am aplicat stiluri diferite. Feed-back-urile au fost de toate felurile – ca stim sa ne purtam cu oamenii, ca nu stim sa ne purtam cu oamenii, ca suntem profesionisti sau ca suntem diletanti. Ma bucur pentru toate aceste feed-back-uri. Ele ne-au ajutat sa descriem in linii generale, dand pe alocuri detalii necesare, situatia pe care o gasim la preluarea mandatului in Primaria Generala a capitalei.

Am incercat sa le sintetizez - pentru o prezentare cat mai simpla in fata dumneavoastra si a publicului larg - pe teme esentiale de preocupare si am folosit atat rapoartele pe care mi le-au dat consilierii mei cat si cuvintele necenzurate ale angajatilor, pentru care le multumesc. In aceste randuri se regasesc, in mod esential trei unghiuri de vedere :1. Cum vad eu primaria

2. Cum vad angajatii primaria

3. Cum vede legea / cum vad cifrele primaria.Primarul general nu este pus in fruntea primariei de catre cetatean sa isi piarda vremea de dimineata pana seara si sa isi consume energiile in a dezgropa neregulile administratiilor anterioare. Vreau sa ma ocup de administrarea Bucurestiului, vreau sa ma ocup de calitatea vietii, vreau sa aduc progres acestui oras si vreau sa privesc inainte.

Pe de alta parte, am promis in campania electorala ca nu voi lasa scheletii in dulapuri si voi arata bucurestenilor ce si cum s-a intamplat cu banii lor. In doar 20 de zile, cu echipa mea de consilieri si experti am descoperit lucruri care nu ar fi fost niciodata facute publice daca eu nu castigam alegerile. Vreau sa le spun cetatenilor care m-au trimis aici – dragii mei, ati avut dreptate! Nu a iesit fum fara foc.

Nu vreau sa blochez primaria ocupandu-ma doar de trecut dar nici nu vreau sa dezamagesc oamenii, uitand trecutul. Pentru ca pe acest trecut eu sunt obligat sa le construiesc un viitor cetatenilor bucurestiului. Si trebuie sa stiu cu o precizie milimetrica de unde plec. Ceea ce eu si oamenii mei am reusit in aceste 20 de zile este doar o ESTIMARE a starii in care eu preiau primaria, in care eu preiau capitala.

Prin urmare, din aceste motive, una din primele decizii pe care le voi lua saptamana viitoare este de a apela la o companie recunoscuta international, specializata in audit institutional si financiar, care sa ne puna la fata de masa tot ce trebuie sa stim despre Bucuresti, lucruri intamplate in ultimii 8 ani, acoperite cu buna stiinta. Companiile care vor intra in competititie pentru acest audit trebuie sa fie la nivelul KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte&Touche sau Ernest&Young. Va fi o competitie deschisa, transparenta, publica, pentru un proiect care va descrie cu o precizie chirurgicala starea Primariei Bucurestiului.

Deciziile administrative pe care eu urmeaza sa le iau se pot baza fara probleme pe estimarea facuta de echipa mea. De aici eu pot pasi inainte stiind ce trebuie schimbat, ce trebuie mentinut si ce trebuie imbunatatit. In paralel cu activitatea echipei mele si a oamenilor noi pe care ii voi aduce in primarie, prestatia externa a firmei de audit ne va oferi ‘’acordul fin’’, detaliile complete si informatia necompromisa, obiectiva, care va descrie exact modul in care aceasta institutie a functionat timp de opt ani de zile. De acolo incolo vom lasa legea sa isi spuna cuvantul final.

In ceea ce priveste lucrurile pe care vreau sa le subliniez astazi..nu stiu cu care sa incep, pentru ca problemele acestei institutii pleaca de la cele mai de baza lucruri, care lipsesc, pana la oamenii care sunt pusi sa conduca, si o fac in cele mai stranii moduri.

Iata ce am constatat eu dupa aceste trei sapamani, lucruri care concorda aproape in totalitate cu ceea ce spun oamenii care lucreaza aici despre Primarie :• Structurarea organigramei este greoaie si subiectiva- exista numeroase suprapuneri de competente in conditiile unei lipse de coordonare

- au supravietuit structurarilor anterioare directii anacronice, care nu mai exista in nici o institutie a statului roman

- sunt mentinute directii separate pe probleme complementare, doar pentru a nu sacrifica vreun director

- aceasta organigrama, in aceasta forma, este confirmata si intarita in mod frecvent de audituri externe si interne care indeplinesc an de an aceleasi formalitati.

• Birocratia omoara comunicarea interna si externa

- Pentru orice achizitie, ce tine pana la urma de normalitatea functionarii unei institutii, este nevoie de tone de hartii si semnaturi- in ceea ce priveste petitiile – poate principalul punct de contact cu bucuresteanul - se inregistreaza de doua ori – la camera 046 si apoi din nou, la camera 058, pe condica interna – 4 ore pe zi se pierd aiurea de catre 3 functionari, timp care ar putea fi folosit la altceva

- la registratura se primesc petitii care nu au legatura cu PMB; o mai buna selectie ar usura activitatea interna, pt ca o hartie odata intrata urmeaza un proces birocratic sinuos

- Intarzierea la peste 30 de zile este direct pusa de cetatean pe seama primarului general, pe care il considera vinovat de lipsa de raspuns

- programarea audientelor la Primarul General a ajuns la cote aberante, astfel, datorita administratiei anterioare, daca un cetatean ar dori sa ma intalneasca, i-ar veni randul prin luna decembrie, daca nu chiar la anul…eu voi schimba acest lucru.• Comunicarea dintre directii este slaba, comunicarea cu alte institutii, la fel

- Cu toate ca auditul periodic facut in PMB in ultimii ani nu reclama o proasta comunicare interna, ba mai mult spune ca ‘’implementarea proceselor a inregistrat un progress remarcabil’’, realitatile arata o comunicare deficitara intre Directiile din cadrul PMB

- Lipsa schimbului de informatii intre directii, lipsa de responsabilitate in exercitarea atributiilor de serviciu, pasarea unor sesizari care trebuie rezolvate de PMB de la o directie la alta ar fi doar cateva dintre formele de manifestare a acestei situatii de fapt ;- De exemplu Directia Juridica nu vrea sa preia petentii pe legea 10, sau este depasita de numarul de cereri - > blocaj la relatii publice, imagine afectata a Primariei- Comunicarea si colaborarea cu alte institutii publice – este DEFICITARA ( sunt institutii publice cu care ar trebui sa colaboram in rezolvarea unor sesizari , uneori de urgenta si nu avem cu cine vorbi - ori nu au serviciu de permanenta ori nu au personal de interventie ) ; primaria trebuie sa stabileasca punctele de contact permanent si modul de reactie in situatii delicate sau chiar de urgenta.• Salariile mici inhiba angajatii si incurajeaza coruptia- Salariile mici si lipsa sporurilor aferente, a tichetelor de masa si a sporului in bani pentru haine, dupa cum au alte institutii publice mentin starea de nemultumire a angajatilor;

- Neplata orelor suplimentare ( au fost situatii cand unii angajati au lucrat 96 ore peste orele de baza intr-o luna si s-au platit doar 32 ore, dupa 2 luni );

- lipsa acuta de personal in toate directiile se datoreaza in mare masura tot stimulentului financiar nesemnificativ• Dotarea tehnica si conditiile de munca sunt depasite moral in mai toate directiile- dotarea birourilor cu computere este ramasa cu ani buni in urma

- mobilierul si birourile in sine, depasite de timp

- Conditiile de munca proaste – fara aer conditionat, fara apa, fara cantina, spatiu putin• Directorii sunt o specie aparte– multi dintre ei sunt dependenti de expertiza angajatilor, fara initiativa, fara motivatie, fara viziune, fara imaginatie

- Arata adeseori ipsa de respect fata de angajati, discriminare

- Deciziile se iau in multe directii fara transparenta , primele se impart la “cina cea de taina”, nu conform meritelor

- “Esti in carti” doar atata timp cat cel care te-a adus e important pt director, dupa aceea devii planta de decor

- In numeroase cazuri Directorul nu recunoaste competenta, nici macar cuvantul competenta

- In anumite directii, mi-au transmis angajatele – ‘’Trebuie sa-i faci favoruri, inclusiv sexuale, daca nu, esti pe linie moarta pana te transfera’’sau ‘’Incompetenta este reparata cu favoruri sexuale’’

- multe din situatiile prezentate mai sus au ajuns frecvent in atentia mass-media, cu grave prejudicii de imagine aduse institutiei noastre.• Profesionalism si responsabilitate sunt cuvinte fara continut in PMB- Profesionalism – numeroase evenimente au esuat lamentabil dar au fost raportate ca fiind realizari ale directiei – dam ca exemplu – ‘’Oportunitati de investitii in Municipiul Bucuresti” – din 60 de delegatii invitate a venit numai una - din Nicosia

- Pentru noii angajati, dar si pentru cei mai vechi, nu sunt definite responsabilitati, nu e clar ce trebuie sa faca dupa momentul angajarii

- Responsabilitate – in numeroase directii nu se intampla nimic din ceea c ear trebui sa se intample, sefii de servicii pun monopol pe documente, si isi rezolva problemele personale inainte de orice altceva

- Preferintele sefului conteaza, nimic altceva, competentele sunt declarative

- La cursurile de specializare merg doar sefii, cu atat mai mult atunci cand acestea se desfasoara in strainatate.- In colaborarea primariei cu firme partenere la diverse proiecte si evenimente, lipsa de profesionalism se extinde si in spatiul privat, aceste firme ne-participand decat cu numele

- Deciziile in directii se iau pe ascuns si sunt aflate de ceilalti doar cand devin aplicabile.• Primaria se afla intr-o stare fizica deplorabila- Cartea de vizita a Primariei – locurile in care intra cetateanul – se afla intr-o stare dezastruoasa - toalete infecte, fara apa calda sau chiar fara apa, fara sapun, fara hartie, cu geamuri care nu se inchid ;

- Lifturi care nu functioneaza de ani de zile;

- Nu exista un cabinet medical in Primarie;

- Curatenia este neadecvata statutului de Institutie Publica, in punctele de interactiune directa cu cetateanul, iar in birouri, oamenii se confeseaza ca ‘’ au ajuns in situatia de “ a urmari ” si “ a ne ruga” de femeile de serviciu sa faca curatenie si de cele mai multe ori au avut “ alte prioritati ” sau au primit replica “ vor veni la dumneavoastra colegele de pe celalalt schimb ” si “ … nimeni nu mai vine… “- Nu exista un copiator pe hol, unde se lucreaza cu cetatenii – oamenii se asteapta sa poata face o copie .

Sunt convins stimate doamne si stimati domni ca nu va sunt straine aceste detalii pe care le-am enumerate mai sus, si vreau sa va asigur ca mi-am inceput mandatul cu dorinta de a indrepta lucrurile. Ceea ce va cer eu astazi este sa ma lasati sa imi vad de administratie, mai mult, sa ma ajutati atunci cand este nevoie, prin votul vostru sa pot sa ma ocup asa cum trebuie de refacerea institutiei acesteia si a Bucurestiului.

Dupa situatiile care poate pe unii v-au lasat reci pentru ca nu au legatura cu votul dumneavoastra, ci tin strict de partea administrativa, nu de cea politica, as vrea sa va enumar doar vreo 15-20 de situatii care au legatura cu decizii politice, si care nu vreau sa se mai repete in mandatul meu. Iata ce spun cifrele, iata ce spune legea:• Achizitia unui teren in suprafata totala de 10.001 mp cu constructii (pavilion administratie, grajd, anexa, depozit si cabina poarta) pe o suprafata construita la sol de 1.815,50 mp fara a se respecta prevederile HCGMB nr.295/2006 referitoare la incadrarea in limitele de prêt publicate in Buletinul Corpului Expertilor Tehnici din Romania.

Diferenta de pret este de 4.478.328,45 lei (echivalent a 1.220.120 euro), aferent careia s-au calculat daune – interese in suma de 62.090,14 lei la nivelul dobinzii la eurobonduri (intrucit achizitia a fost achitata din contul de imprumuturi din emisiuni de obligatiuni emise pe piata internationala de capital – “eurobonduri”).• Nereguli in derularea procedurii de achizitie a proiectarii si executiei lucrarilor la obiectivul de investitie “Reabilitarea si modernizarea Stadionului National Lia Manoliu”, cu consecinte in angajarea nelegala a cheltuielilor.

Astfel, a fost declarata cistigatoare o oferta inacceptabila si neconforma, intrucit pretul ofertat depaseste valoarea fondurilor alocate cu aceasta destinatie, iar durata totala pentru proiectare si executie depaseste pe cea aprobata prin HCGMB nr.229/2006.

Totodata, parametrii tehnici rezultati din proiectul ethnic intocmit de ofertantul castigator al licitatiei sint ,ai mici cu 28% - 59% decit cei aprobati in studiul de fezabilitate prin HCGMB nr.229/2006.• Decontarea nelegala in avans, a unor cheltuieli de organizare de santier neexecutate (manopera, utilaj si transport macarale) aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare Stadion National Lia Manoliu”, in valoare de 8.073.845 lei, pentru care s-au calculat foloase nerealizate de 227.709 lei.

In timpul controlului, lucrarile de organizare de santier au fost executate, iar foloasele nerealizate au fost incasate de la furnizor, reintregindu-se bugetul local.• Plati nelegale de 12.084.406 lei catre SC X SRL pentru obiectivul Bd.Iancu de Hunedoara, reprezentind sporuri (cote procentuale de pina la 80%) adaugate in mod nelegal la cheltuielile directe cu materialele, manopera si utilajele, aferent carora s-au calculate foloase nerealizate de 536.517 lei.• Plati nelegale de 9.820.803 lei catre executantul SC X SRL pentru obiectivul Bd. 1 Decembrie 1918, reprezentind in mod similar, sporuri adaugate nelegal, la cheltuielile directe, aferent carora s-au calculate foloase nerealizate de 536.727 lei.• Plati nejustificate de 2.802.205 lei efectuate catre SC X SRL, reprezentind diferenta dintre cantitatea de beton de calitatea C18/22,5 decontata prin situatiile de plata si cantitatea de beton justificata prin documentele aflate la cartea tehnica in condica de betoane autentic intocmite, pentru obiectivul Bd. 1 Decembrie 1918.

Aferent platii nejustificate s-au calculate foloase nerealizate de 92.078 lei.• Plati nejustificate de 2.724.474 lei efectuate catre SC X SRL, reprezentind diferenta dintre cantitatea de beton de calitate C500 decontata prin situatiile de plata si cantitatea regasita in cartea tehnica (condica de betoane), beton utilizat la realizarea suprastructurii la calea de rulare a tramvaielor pe Bd. 1 Decembrie 1918.

Aferent s-au calculate foloase nerealizate de 89.524 lei.• Plati nejustificate de 178.604 lei catre SC X SRL, reprezentind diferenta valorica dintre cantitatea de suduri aluminotermice decontate prin situatiile de lucrari si ea efectiv realizata, confirmata prin documentele depuse la cartea tehnica a constructiei.

Aferent, s-au calculate foloase nerealizate de 5.869 lei.• Plati nelegale de 312.776 lei catre executantul X, reprezentind diferenta dintre cantitatea de sina decontata conform devizelor intocmite la proiectul ethnic sic ea efectiv utilizata la obiectivul Sos.Colentina, cantitate confirmata prin documente atit de executant, cit si de consultant.

Aferent, s-au calculate foloase nerealizate in suma de 10.434 lei.• Plata nedatorata a sumei de 65.106 lei catre SC X SRL, reprezentind contravaloare “montare instalatie transponder” la obiectivul Bd. 1 Decembrie 1918, in conditiile in care, conform procesului verbal de predare, instalatiile respective au fost predate Regiei Autonome de Transport Bucuresti, fiind instalatii care se monteaza pe tramvai.

Aferent platii nedatorate, s-au calculate foloase nerealizate de 2.139 lei.• Plata nejustificata a sumei de 1.194.709 lei catre SC X SRL, aferenta procurarilor de echipamente pentru linia de tramvai de pe Bd. 1 Decembrie 1918, care reprezinta diferenta dintre pretul decontat de Primaria Municipiului Bucuresti si cel efectiv de furnizare a echipamentelor. Situatia a fost generate de faptul ca la ofertare, desi a fost nominalizat furnizorul de echipamente, nu au fost prezentate in sustinerea valorilor trecute in oferte documentele emise de acest furnizor, cu atit mai mult cu cit acesta este unul dintre membrii asocierii care a cistigat licitatia.

Aferent, s-au calculate foloase nerealizate de 39.257 lei.• Plati nejustificate de 3.419.479 lei efectuate catre SC X SRL, reprezentind diferenta dintre valoarea devizului oferta care a fost decontata pentru linia de contact a tramvaiului de pe Bd. 1 Decembrie 1918 si valoarea decontata de SC X SRL subcontractantului Y, care a executat lucrarea, in conditiile in care la contractare, SC X SRL declarase ca nu lucreaza cu subcontractanti.

Aferent, s-au calculate foloase nerealizate in suma de 220.434 lei.• Neinregistrarea in contabilitate a valorii unor active fixe trecute in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti ca urmare a OG nr.17/2005 (“Satul francez”), respective HG nr.499/2006 (Stadionul National Lia Manoliu).• Sesizarea Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal, pentru stabilirea raspunderii civile delictuale si a obligarii la plata catre Primaria Municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:- Suma de 4.478.328,45 lei reprezentind diferenta pret teren platita peste nivelul aprobat prin HCGMB nr.295/2006, cu foloasele nerealizate aferente de 62.090,14 lei, ce urmeaza a fi actualizate la data pronuntarii sentintei, in solidar, in sarcina urmatoarelor persoane: A, B, C, D, E , F, G, H si I – membrii comisiei de negociere si J, K, L, M – ca semnatari ai contractului de vinzare – cumparare.

Pe cale de consecinta, obligarea Primariei Municipiului Bucuresti de a vira sumele recuperate in contul bugetului local ca restituiri din finantarea anilor precedenti.- Suma de 32.602.562 lei reprezentind plati nelegale pentru lucrarile de reabilitare a strazilor, cu foloasele nerealizate de 1.532.979 lei ce urmeaza a fi actualizate la data pronuntarii sentintei, in solidar, in sarcina urmatoarelor persoane: A, B, C, D, E, F, G, H si I.

Pe cale de consecinta, obligarea Primariei Municipiului Bucuresti de a vira sumele recuperate in contul bugetului local ca restituiri din finantarea anilor precedenti.- Suma de 33.286 lei reprezentind contributie individuala de asigurari sociale cu majorari de intirziere aferente 10.861 lei ce urmeaza a fi actualizate la data pronuntarii sentineti si 22.295 lei majorari de intirziere aferente contributiei “angajatorului” ce urmeaza a fi actualizata la data pronuntarii sentintei, in solidar, in sarcina urmatoarelor persoane: A, B, C,D.

Pe cale de consecinta, obligarea Primariei Municipiului Bucuresti la virarea catre bugetul asigurarilor sociale de stat a acestor sume, la care se adauga contributia “angajatorului” in suma de 68.323 lei.

----

Toate cele insiruite mai sus nu reprezentau ieri decat un fulg de zapada din ‘’ninsorile’’ ultimilor ani in Bucuresti. Desi e vara, astazi, eu am facut un bulgare. Cunosc deja multe persoane care se tem de modul in care acest bulgare se va rostogoli.Invit toti directorii pe care am avut amabilitatea sa nu-i nominalizez mai sus si isi recunosc responsabilitatea sau actiunile in acest raport pe care il fac public astazi 10 iulie 2008 … SA ISI DEA DEMISIA. Sunt vinovati de starea in care se afla institutia aceasta, sunt vinovati de starea in care se afla Bucurestiul. Incepand din acest moment, astept demisiile lor pe biroul meu. Incepand de luni ii voi convoca pe fiecare dintre cei pe care ii vizez - si nu inteleg sau se fac ca nu inteleg situatia delicata in care se afla si situatia delicata in care ma pun – la un dialog scurt in biroul meu, dialog care va clarifica definitiv lucrurile. Daca nu isi dau singuri demisiile, ii demit eu.

Consilierilor mei li s-a spus in aceste saptamani ca pe X, Y sau Z n-am cum sa ii schimb din functie…ca au spate…eu le transmit in mod public ca AU AVUT ’’SPATE’’… Au stat in functii pe spatele bucurestenilor, au incalecat functia publica, nu si-au facut datoria fata de cetateni si fata de institutia pe care au reprezentat-o iar spatele lor a fost protejat politic intr-un mod mercantil si medieval. Ii anunt pe toti acestia care AU FOST si pe toti aceia care ii vor inlocui si VOR FI in functii de decizie in primarie, ca suntem in secolul XXI, Bucurestiul are un primar independent si capitala asta are nevoie de un viitor, care nu coincide intotdeana cu al lor.

Sunt deficiente majore in modul in care directiile primariei functioneaza, slaba salarizare a oamenilor ii alunga pe noii angajati dupa doar doua-trei luni de munca, conditiile de munca sunt adeseori dezumanizante, nu exista un contract colectiv de munca si nu exista de facto un sindicat pentru ca nimeni dintre cei veniti politic in fruntea acestei institutii nu s-a gandit mai departe de cercul lui ingust de interese. Ani si ani de zile in Primaria Capitalei a fost pus un gard intre NOI (cei care decidem si profitam) si EI ( cei care muncesc si nu pot protesta).

Sorin Oprescu este aici, astazi, in aceasta functie, prn vointa cetatenilor acestui oras pentru a regla aceste lucruri si a face institutia cu adevarat sa functioneze. Daca primaria functioneaza si administratia devine normala, dupa care performanta, si cetateanul este multumit, si eu sunt multumit.

Am sa citez pe final un mesaj pe care mi l-au transmis angajatii uneia dintre directiile primariei:

‘’ Va multumim daca ne ajutati sa ne dorim si sa ne faca placere sa venim la serviciu. Va uram succes in munca pe care va trebui sa o depuneti. Si daca ne abandonati pe drum, va multumim oricum , macar pentru ca ne-ati ascultat ’’.

Cei care l-au scris se regasesc cu totul in cuvintele mele pe care vi le-am rostit la trei saptamani de mandat. Cetatenii Bucurestiului isi vor regasi vointa implinita in deciziile pe care urmeaza sa le iau in urmatoarele zile si saptamani. Pana cand va intoarceti dumneavoastra din concediu, voi veni in fata bucurestenilor cu cel putin un proiect de anvergura, care sa combine eficienta, modernitatea si ecologia, care sa tina cont de dorintele bucurestenilor si cerintele unei capital europene. In aceasta sala am cea mai mare legitimitate, aceea pe care mi-au conferit-o bucurestenii pentru a putea administra. Va cer sa tineti cont de dorinta lor, va cer sa imi respectati dorinta de a face administratie de calitate, iar eu va voi respecta deciziile dumneavoastra politice. Nu suntem aici pentru noi si familiile noastrem nu suntem aici pentru partidele noastre, suntem aici pentru cetatenii Bucurestiului. Va rog, re-ordonati-va prioritatile!
"

vineri, 11 iulie 2008

Raportul lui Oprescu

Azi la ora 15, in cadrul sedintei de Consiliu, Oprescu va prezenta un raport asupra starii Bucurestiului. In baza acestui raport, se asteapta si luarea altor decizii cu privire la directorii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

joi, 10 iulie 2008

Componenta Comisiei de Disciplina

Oprescu a emis dispozitia nr. 1080/7.07.2008 si a constituit Comisia de Disciplina:

MEMBRII TITULARI:
- Adrian Iordache - Director Executiv al Directiei Juridice, Contencios, Legislativ
- Viorel Uleia - Director Executiv al Directiei Inspectie si Control General
- Sorin Luchian - Sef Serviciu Directia Drumuri, Sistematizare Circulatie

SECRETAR TITULAR:
- Costache Gabriela - Expert Directia Managementul Resurselor Umane

MEMBRII SUPLEANTI:
- Andrei Creci - Director Executiv Adjunct al Directiei Juridice, Contencios, Legislativ
- Mihai Iordache - Director Executiv Adjunct al Directiei Inspectie si Control General
- Mircea Leca - Inspector Directia Utilitati Publice

SECRETAR SUPLEANT:
- Liviu Lica - Expert Directia Managementul Resurselor Umane

Componenta Comisiei Interne de Evaluare

Oprescu a emis dispozitia nr. 1090/9.07.2008 si a schimbat componenta Comisiei Interne de Evaluare a imobilelor notificate in temeiul Legii 10:

- George Iorgovan - Consilier Cabinet Primar General
- Elena Nastase - Director Adjunct Administratia Fondului Imobiliar
- Veronica Halipa - Director Adjunct al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala

Componenta Comisiei de Aplicare a Legii 10

Oprescu a emis dispozitia nr. 1089/9.07.2008 si a schimbat componenta Comisiei de Aplicare a Legii 10:

PRESEDINTE:
- George Iorgovan - Consilier Cabinet Primar General

MEMBRII:
- Ana Sandu - Director Executiv Adjunct al Directiei Juridice, Contencios, Legislativ
- Andrei Creci - Director Executiv Adjunct al Directiei Juridice, Contencios, Legislativ
- Mihaela Linca - Expert Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala
- Cecilia Manolescu - Sef Serviciu Directia Juridica, Contencios si Legislativ

SECRETAR:
- Nicoleta Iliuta - Referent Directia Juridica, Contencios si Legislativ

Comisia va avea aceasta componenta pe o perioada de trei luni. Dispozitia nr. 954/2007 isi inceteaza valabilitatea.

Schimbarile sunt:
- numirea unui nou presedinte in persoana lui George Iorgovan, avocatul lui Sorin Oprescu
- schimbarea din functia de presedinte a Anei Sandu care a devenit simplu membru in Comisie
- numirea in Comisie a lui Andrei Creci care a mai fost membru in Comisie in perioada 13.05.2005 - 6.07.2007
- inlocuirea din Comisie a Mariei Moti si a Dianei Mitroi

Concluzia se impune de la sine. Chiar admitand ca George Iorgovan e animat de bune intentii, cu o singura floare nu se face primavara. Doctore, peste trei luni, trebuie remaniata serios Comisia de Aplicare a Legii 10!

via Gandul.

Democratia este cel mai bun oxigen pentru libertate

Via Mihnea, am aflat de o inca o gafa a lui Adrian Severin. Motto-ul blogului lui Adrian Severin este:

"Democratia este cel mai bun oxigen pentru libertate".

Dar cel mai bun hidrogen care o fi?

miercuri, 9 iulie 2008

Oprescu l-a "demisionat" si pe Udriste

Gheorghe Udriste, Director al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice din Primaria Bucuresti si-a inaintat demisia din functie, potrivit Gandul. Membru PD-L fusese angajat in primarie din 2002, in perioada mandatului lui Traian Basescu.