sâmbătă, 30 mai 2009

Thiess demis

Oprescu l-a demis pe Adrian Thiess, ca reactie la "dezvaluirile" acestuia. Halat Alb are acelasi apetit ca si Basescu de a-si indeparta consilierii. Dispozitia nu a fost publicata inca pe site-ul PMB.

via Antena 3.

Bordureanu, scoate banu'!

Pe Videanu au inceput sa-l bantuie hotararile judecatoresti. Nu, nu e vorba de hotararea asta, insa era imposibil pentru Videanu sa nu fie vorba de o bordura. Videanu Adriean, Iordache Adrian, Mihutu Luminita, Sosoaca Bogdan, Halipa Veronica, Ion Florea, Panaitescu Simona, Vaduva Dan, Udrişte Gheorghe, Sommer Vladimir, Constantinescu Florentina, Busuioc Camelia, Ilie Valeriu, Falan Viviana, Dragoi Alexandru Bogdan şi Mitu Monica au fost obligati la plata a aproape 5 000 000 lei pentru adapostul de la Mihailesti si pentru decontarea nelegala sau nejustificata a unor lucrari de drumuri, inclusiv borduri. Probleme au fost si la licitatia cu privire la Stadionul National.
Viviana Falan este membra in Comisia de (ne)Aplicare a Legii 10. Puteti citi aici sentinta judecatoreasca.

via Gandul.

vineri, 29 mai 2009

Legea 1

LEGE Nr. 1 din 30 ianuarie 2009
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 3 februarie 2009

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 1
(1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite se restituie în natură sau în echivalent, când restituirea în natură nu mai este posibilă, în condiţiile prezentei legi."
2. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.
3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor ale căror averi au fost dobândite ilicit, în conformitate cu hotărârile instanţelor judecătoreşti pronunţate până la 6 martie 1945. Atât anexa nr. 1 la prezenta lege, cât şi hotărârile judecătoreşti respective se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice cu atribuţii în domeniul retrocedărilor."
4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Nu se restituie în natură, ci doar în echivalent, imobilele care au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea condiţiilor cerute de lege."
5. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare."
6. La articolul 18, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare."
7. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 20
(1) Persoanele care au primit despăgubiri în condiţiile Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, pot solicita restituirea în natură numai în cazul în care imobilul nu a fost vândut până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi numai după returnarea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu indicele de inflaţie.
(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, persoana îndreptăţită are dreptul numai la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi construcţii, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare. Dacă persoanele îndreptăţite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, ele au dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare de piaţă a imobilului."
8. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) - (2^3), cu următorul cuprins:
"(2^1) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, chiriaşii care au cumpărat cu bună-credinţă imobilele în care locuiau şi ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, fie ca urmare a unei acţiuni în anulare, fie ca urmare a unei acţiuni în revendicare, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinţe din fondurile de locuinţe gestionate de consiliile locale şi/sau de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor*).
------------
*) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a fost reorganizat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

(2^2) Persoanele prevăzute la alin. (2^1) au dreptul de a locui cu chirie în aceste imobile şi de a le cumpăra, suma pe care au plătit-o pentru cumpărarea imobilului naţionalizat şi care ulterior a fost restituit proprietarului constituindu-se, prin actualizare la nivelul pieţei, avans la noul imobil.
(2^3) Până la realizarea acestor locuinţe, chiriaşii evacuaţi pot beneficia de atribuirea cu chirie a unor locuinţe din fondul de imobile disponibil aflat în proprietatea sau în administrarea Regiei Autonome <>. Chiria pentru aceste locuinţe va fi stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare."
9. Articolul 43 se abrogă.
10. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, considerate astfel anterior intrării în vigoare a Legii nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credinţă."
11. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sunt acte autentice şi constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora."
12. La articolul 45, alineatul (3) se abrogă.
13. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma calea prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia în vigoare. Prevederile prezentei legi se aplică cu prioritate."
14. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Indiferent dacă imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau fără titlu, obligaţia despăgubirii prevăzută la alin. (1) revine persoanei îndreptăţite."
15. La articolul 48, alineatul (3) se abrogă.
16. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Cererile sau acţiunile în justiţie având ca obiect restituirea preţului de piaţă al imobilelor, privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, care au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxele de timbru."
17. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Restituirea preţului prevăzut la alin. (2) şi (2^1) se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor*) din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare."
------------
*) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008, activitatea şi structurile specializate pe domeniul economic au fost preluate de la Ministerul Economiei şi Finanţelor de către Ministerul Economiei, iar activitatea şi structurile specializate pe domeniul finanţelor au fost preluate de la Ministerul Economiei şi Finanţelor de către Ministerul Finanţelor Publice.

18. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:
"ART. 50^1
(1) Proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile au dreptul la restituirea preţului de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare.
(2) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin expertiză."
ART. II
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 3 aprilie 2007.

joi, 28 mai 2009

35 000 de minciuni

Oprescu sustine sus si tare ca a eliberat 35 000 mp de constructii ilegale, redandu-i astfel spatiului verde. Probabil ca a eliberat spatiul verde demontand autostrada suspendata, pentru ca altfel nu ies la numaratoare in niciun chip 35 000 mp. In afara de cateva terase in Herastrau, terase care acum sunt inlocuite de altele noi, unde sunt spatiile verzi eliberate? Exista ele si in realitate sau sunt doar in imaginatia lui Sorin Oprescu?

miercuri, 27 mai 2009

Blaga il faulteaza pe Oprescu

Blaga a decis sa retraga suma de 1 000 000 lei pe care i-a alocat anul trecut, insa Oprescu nu a reusit sa-i foloseasca nici pana astazi. Banii fusesera alocati pentru consolidarea a doua cladiri. Bineinteles ca Oprescu se bate cu caramida in piept ca PMB consolideaza intr-un ritm nemaivazut. Sa fie oare cadoul pe care Blaga i-l ofera lui Halat Alb cu ocazia unui an de mandat?

via Antena 1.

Terasiada lui Oprescu, pres pentru Andrei Nastase

Mai tineti minte terasiada lui Oprescu? Ce mai freamat, ce mai zbucium! A trecut un an si terasele bine conectate sunt tot acolo, in Herastrau. Jurnalul National a publicat o ancheta pe aceasta tema, iar Cotidianul ne-a oferit detalii despre Celeste, terasa care se presupune ca apartine lui Andrei Nastase.

marți, 26 mai 2009

BMW-ul lui Sorin Oprescu

Sorin Oprescu si-a prezentat masina personala in cadrul ProMotor de sambata 23 mai. Catavencu a sarit repede la jugulara lui Harap Alb, sustinand ca BMW-ul ar fi nedeclarat. Ce uita insa Sorin Apostol, jurnalistul de la Catavencu, este faptul ca BMW-ul putea fi achizitionat in anul 2008, dupa depunerea declaratiei de avere, din venituri aferente anului 2008 sau dintr-un eventual credit. Ca e cam mult un seria 7 pentru un bugetar, fie el si unul de lux, proaspat trecut printr-o campanie electorala de independent, de acord. Sa asteptam pana la 15 iunie, data la care trebuie actualizata declaratia, si sa vedem atunci cum se dezleaga misterul BMW-ului. Asta daca se dezleaga...

luni, 25 mai 2009

Stadionul National, odata cu autostrada suspendata

Stadionul National nu va fi gata la timp, in 2010. Potrivit lui Mircea Raicu, Oprescu nu ar fi inaintat o cerere de fonduri catre MAI, iar suma solicitata in Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar fi prea mica.
Oprescu a vizitat vineri santierul si a avertizat ca nu se va lasa pacalit, contestand cifrele vehiculate de catre viceprimar si constructor. Replica lui Mircea Raicu nu s-a lasat asteptata:

"Oprescu e total pe langa!"

Ev Zilei are doua articole pe aceasta tema, aici si aici.

duminică, 24 mai 2009

Asteaptati? Asteaptam!

Boc o mai comite odata si pe site-ul guvernului:

Oprescu presedinte

Sorin Oprescu a fost protagonistul unui episod din Proiect de Presedinte al Cotidianului.

Cateva fraze sunt geniale:

"Pare picat din lună şi asta îl scoate în evidenţă. Cu cât e mai rupt de realitate, cu atât atracţia asupra publicului pare să fie mai mare. Parcă deja plictisit de primărie, doctorul Sorin Oprescu rămâne cel mai bun primar dintre doctori şi cel mai bun doctor dintre primari."

vineri, 22 mai 2009

Ladislau Vankay, un proprietar

Acest om are o proprietate pe care statul roman a construit DN1A. Ca Ladislau Vankay era proprietarul terenului si ca nu ii fusese expropriata proprietatea nu au constituit probleme de natura a impiedica un furt. Pentru ca statul roman isi permite asa ceva.
Insa Ladislau Vankay nu are de gand sa se faca pres. Ieri a facut un gratar cu prietenii pe terenul care ii apartine. Chapeau!
Ce asteapta reprezentantii autoritatilor pentru a reglementa problema exproprierii?!

vineri, 8 mai 2009

"Suntem platite de Sorin Oprescu"

Declaratia candida le apartine Nadinei Nedelea si lui Marie-Jeanne Ion si este titlul unui interviu in Jurnalul National de azi. Din ce le-o plati, le da oare o parte din salariul de primar general? Or avea procent din alte incasari? Tare, dom'le, Halat Alb daca isi permite sa plateasca doua consiliere din banii lui.
Mostre de gandire blonda si bruneta:

Marie-Jeanne Ion:

"Primarul are un mesaj pe care noi îl transmitem mai departe: Singurul lucru pentru care are toleranţă zero e minciuna!"

Uite aici promisiune si uite minciuna. Intolerant Harap asta Alb cu minciuna ceva de speriat!

Nadina Nedelea:

"Ziua lucram în Primărie, iar noaptea ne întâlneam la sediul de campanie. A fost un efort mare, dar a meritat."

... si in pauze mergeau la munte si la mare, as adauga.

Si pentru un final apoteotic:

"Reporter: V-ar tenta să vă ocupaţi în perioada următoare şi de un candidat care vrea să ajungă la Cotroceni?
N.N.: Da.
M.J.: Da, şi sunt convinsă că într-o zi o vom face cu succes.

Reporter: Care ar fi acea persoană?
M.J.: Ghici?
N.N.: Sorin Oprescu.
"

miercuri, 6 mai 2009

Conferinta de presa a lui Adrian Thiess

Adrian Thiess, consilierul personal al lui Oprescu, a cerut demiterea Alinei Roman de la Administratia Strazilor, precum si a consilierelor de presa Nadina Nedelea si Marie-Jeanne Ion. Tot Thiess a spus ca Bucurestiul este la un pas de a fi predat sistemului clientelar, de parca ar fi fost vreodata scapat de acest sistem.
Oprescu a replicat ca nu conduce prin consilieri si a insinuat ca oamenii din jurul sau i-au cerut bani sau au negociat in numele lui Halat Alb pentru a obtine foloase personale. In stilul clasic, Oprescu nu a pronuntat niciun nume, mentionand insa ca cei care au procedat in acest mod au plecat.

din Cotidianul si din Gardianul.

luni, 4 mai 2009

"Oprescu traieste in alta lume"

Iata ce declara demisionarul Adrian Thiess. Tot acelasi fost consilier il acuza pe Oprescu de faptul ca nu a facut nimic din ceea ce a promis in campanie, potrivit Cotidianului. Maine a fost convocata o conferinta de presa de catre Thiess pentru a comenta neimplinirile mandatului lui Halat Alb.

"Noi am câştigat pe un mesaj foarte clar şi este inadmisibil ce se întâmplă. Nu s-a realizat nimic din tot ce s-a spus", susţine acelasi consilier.

Blonda si hotararea judecatoreasca

Blonda de la strazi, directoarea interimara de la Administratia Strazilor, refuza sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca, potrivit Gandul. Mai mira pe cineva faptul ca Primaria Bucuresti este imuna la hotararile judecatoresti? Nu. Revolta insa faptul ca oameni fara calitate profesionala ajung sa gestioneze fonduri de sute de milioane de euro. Iar de rezultatele unei astfel de gestiuni beneficiem in traficul zilnic!

duminică, 3 mai 2009

Doi ipocriti nesimtiti: viceprimarul Ionescu si consilierul Giugula

Robert Ionescu, viceprimar PNGCD:

"Hotărârea definitivă a instanţei trebuie să se aplice imediat."

Doru Giugula, consilier PSD in CGMB:

"dar dacă s-a dat o hotărâre definitivă în justiţie, ea trebuie aplicată întocmai şi la timp, fără alte negocieri"

din Gandul, despre o hotarare judecatoreasca prin care Administratia Strazilor era obligata sa anuleze un contract.

Un gest mai mare de ipocrizie nu am mai vazut decat la primarii generali, fie ca se chemau Basescu, Videanu sau Oprescu. Acesti domni-tovarasi se indigneaza cu privire la hotararile judecatoresti. Dar hotararea asta ce are? Dar miile de hotarari privitoare la imobile ce au? Raportul SAR cu privire la proprietate ii lasa reci pe ipochimeni! Mai rasfirati, baieti, mai rasfirati!

sâmbătă, 2 mai 2009

Oprescu la 3x3, Realitatea TV

Promisiuni, limbaj smecheresc, cateva nume de strazi si nimic altceva. Oprescu are sondaje, potrivit propriei declaratii. O sa creasca numarul de imobile consolidate, pana in septembrie anul acesta va fi gata Lipscani-ul... Si marmota invelea ciocolata...

EBA si maika i

Elena Basescu, EBA pentru cunoscatorii de bulgara, primeste un salariu de 6900 lei pe luna pentru un salariu part time la Luxten. Firma care are concesionat iluminatul public din Bucuresti pe o perioada de 15 ani, potrivit Ev Zilei.
Luxten e o firma privata, isi cheltuie banii dupa bunul plac al managerilor. Insa EBA primeste acesti bani intr-o forma extrem de stravezie de "captatio benevolentiae" a clanului PD-L, ca sa fiu bland in exprimare. Sa ne amintim ca si Blaga este consilier la Luxten. Probabil ca sfatuieste firma pe cine sa mai angajeze.
Sa revenim, ce fac oamenii de la Luxten cu banii e problema lor. De unde si cum isi castiga EBA banii e problema ei. Problema noastra este ca banii se platesc pe fata si in vazul lumii, iar EBA nu numai ca nu se sfieste, dar cere si votul pentru un mandat de europarlamentar. Si suntem chiar atat de prosti incat sa trimitem un astfel de specimen in parlamentul european?!

vineri, 1 mai 2009

Pleaca si Thiess

Adrian Thiess, consilierul personal al lui Oprescu isi va anunta in curand demisia, potrivit Cotidianului. El se adauga unei liste de consilieri care l-au parasit pe Oprescu: Victor Dumitru, Cornel Comsa si Rose Marie Olanescu. Surse din Primarie, preluate de Cotidianul, sustin ca Thiess ar fi pus pe dezvaluiri fata de campania de anul trecut. Ce ar putea sa "dezvaluie"!? Ca au fost falsificate semnaturile de sustinatori? Ca Halat Alb e panglicar, iar pentru dezvaluiri consilierul a avut nevoie de un an pana sa aiba un acces de constiinta?

Oprescu si legea: de ce

Scopul acestui blog este sa determine primarul general al Municipiului Bucuresti, Sorin Oprescu, sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Este vorba de sentinta civila nr. 5998/25.10.2004 pronuntata de catre Judecatoria Sect. 5, prin care Primaria Municipiului Bucuresti era obligata sa raspunda la notificarea nr. 5011/12.11.2001 comunicata de catre BEJ "Boambes, Raileanu si Badea" prin care Petroff Stefan Octavian, impreuna cu alte persoane interesate, solicitau restituirea in natura a imobilului situat in Bucuresti, Str. 11 Iunie nr. 18, Sect. 4.

Videanu n-a catadicsit sa puna in aplicare aceasta hotarare judecatoreasca. Nici Sorin Oprescu obligatia nu catadicseste sa o puna in executare. Ori de cate ori Primaria Bucuresti o va lua pe aratura cu privire la legea 10 si nu numai, va primi un vot de blam. Iar la luat pe aratura, Primaria Bucuresti este plina de campioni.