vineri, 18 iulie 2008

Proiectul de modificare a Legii 10

Iata textul proiectului de modificare a legii 10, cel pe care Basescu l-a trimis spre reexaminare:

"L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22
decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de
organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate
de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite,
se restituie, în natură sau în echivalent, când restituirea în natură nu
mai este posibilă, în condiţiile prezentei legi.”
2
2. Alineatul (2) al articolului 2 se abrogă.
3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor ale căror averi
au fost dobândite ilicit, în conformitate cu hotărârile instanţelor
judecătoreşti pronunţate până la 6 martie 1945. Atât anexa nr. 1 la
prezenta lege, cât şi hotărârile judecătoreşti respective vor fi afişate
pe pagina de internet a autorităţii publice cu atribuţii în domeniul
retrocedărilor.„
4. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Nu se restituie în natură, ci doar în echivalent, imobilele
care au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 pentru
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de
locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, cu
respectarea condiţiilor cerute de lege.”
5. După alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou
alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
„(5) Nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care
au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu
modificările ulterioare.”
6. La articolul 18, litera c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„c) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor
Legii 112/1995, cu modificările ulterioare.”
7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 20 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„Art. 20. – (1) Persoanele care au primit despăgubiri în
condiţiile Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, pot solicita
restituirea în natură numai în cazul în care imobilul nu a fost vândut
3
până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi numai după
returnarea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu
indicele de inflaţie.
(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, persoana
îndreptăţită are dreptul numai la măsuri reparatorii prin echivalent
pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi
construcţii, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.
Dacă persoanele îndreptăţite au primit despăgubiri potrivit
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, ele au
dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele
inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare de piaţă a imobilului.”
8. După alineatul (2) al articolului 20 se introduc trei noi
alineate, alin. (21) - (23), cu următorul cuprins:
„(21) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, chiriaşii
care au cumpărat cu bună-credinţă imobilele în care locuiau şi ale
căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, fie ca
urmare a unei acţiuni în anulare, fie ca urmare a unei acţiuni în
revendicare, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au
dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinţe din fondurile de
locuinţe gestionate de consiliile locale şi/sau de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
(22) Persoanele prevăzute la alin. (21) vor avea dreptul de a
locui cu chirie în aceste imobile şi de a le cumpăra, suma pe care au
plătit-o pentru cumpărarea imobilului naţionalizat şi care ulterior a
fost restituit proprietarului, constituindu-se, prin actualizare la nivelul
pieţei, avans la noul imobil.
(23) Până la realizarea acestor locuinţe, chiriaşii evacuaţi pot
beneficia de atribuirea cu chirie a unor locuinţe din fondul de imobile
disponibil aflat în proprietatea sau în administrarea Regiei Autonome
«Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat». Chiria pentru
aceste locuinţe va fi stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi
4
stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu
modificările ulterioare.”
9. Articolul 43 se abrogă.
10. Alineatul (2) al articolului 45 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul
procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu
valabil, considerate astfel anterior intrării în vigoare a Legii
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de
nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu
bună-credinţă.”
11. După alineatul (2) al articolului 45 se introduce un nou
alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) Contractele de vânzare - cumpărare încheiate în temeiul
Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sunt acte autentice şi
constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora.”
12. Alineatul (3) al articolului 45 se abrogă.
13. După alineatul (3) al articolului 46 se introduce un nou
alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma calea
prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia în vigoare.
Prevederile prezentei legi se aplică cu prioritate.”
14. Alineatul (2) al articolului 48 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Indiferent dacă imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau
fără titlu, obligaţia despăgubirii prevăzută la alin. (1) revine persoanei
îndreptăţite.”
15. Alineatul (3) al articolului 48 se abrogă.
5
16. După alineatul (2) al articolului 50 se introduce un nou
alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) Cererile sau acţiunile în justiţie având ca obiect restituirea
preţului de piaţă al imobilelor, privind contractele de
vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii
nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, care au fost desfiinţate prin
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxele
de timbru.”
17. Alineatul (3) al articolului 50 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Restituirea preţului prevăzut la alin. (2) şi (21) se face de
către Ministerul Economiei şi Finanţelor din fondul extrabugetar
constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu
modificările ulterioare.”
18. După articolul 50 se introduce un nou articol, art. 501,
cu următorul cuprins:
„Art. 501. – (1) Proprietarii ale căror contracte de
vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii
nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate prin
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au dreptul la restituirea
preţului de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor
internaţionale de evaluare.
(2) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte
prin expertiză.”
Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul urmează să modifice Normele metodologice
de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22
decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din
3 aprilie 2007.
"

Un comentariu:

Anonim spunea...

Numai un personaj care sfideaza legea putea sa vintura un asa proiect de lege . Cum poate gindi cineva asa aberatii? Sa fie despagubiti cei care au cumparat la pret de "second hand" un imobil in buricul capitalei, actualizind pretul la valoarea de piata. Dupa ce ca au cumparat la pret de nimic, au mituit pe cei de la DAFI sau ICRAL sa faca masuratori fictive, mai mici decit in realitate, ca sa plateasca si mai putin, acum vor bani cit mai multi, si daca se poate, cel in drept sa ia locuinta, sa stea pe dinafara, cum sta din 1940. Daca se poate sa vina militia COMUNISTA SA LE DEA SI UNA PESTE BOT acestor proprietari care isi cer inapoi casele. Ce bine ar fi pentru comunistii care nu se pot abtine sa se infrupte din bunurile altora. Continua sa se agate cu dinti de aceste case care nu le-au apartinut niciodata. Cum sa se mute ei la bloc, cind o viata s-au lafait in sute de metri de locuinte, spatiu berechet, cu curte, cu tot confortul, fara sa cheltuiasca nici un ban. Avem tupeu sa ii deranjam ?