vineri, 18 iulie 2008

Jos palaria pentru Basescu

Basescu a trimis spre reexaminare propunerea de modificare a Legii 10, propunere initiata de catre Voiculescu. Iata continutul complet al cererii de reexaminare:

"CERERE DE REEXAMINARE
a
LEGII pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989Motivele cererii sunt următoarele:

1. Restituirea proprietăţilor către persoanele care au fost deposedate în mod nelegal de ele de către regimul comunist şi rezolvarea situaţiei chiriaşilor care locuiesc în casele alocate de către stat reprezintă o problemă care domină societatea românească de peste 18 ani. Guvernele şi Parlamentele care s-au succedat din 1990 până astăzi nu au reuşit o rezolvare a acestei situaţii. De aceea, un act normativ care să pună ordine în această privinţă este binevenit, numai că actul normativ transmis spre promulgare este echivoc şi imprecis conţinând formulări neclare, multe dintre prevederi fiind adoptate cu nerespectarea principiilor consituţionale şi a normelor de tehnică legislativă.

2. Legea trimisă spre promulgare nu corespunde nici exigenţelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului privind accesibilitatea şi previzibilitatea normei juridice, nerespectând principiul preeminenţei dreptului şi al separaţiei puterilor în stat, care reclamă ca legiuitorul să nu intervină pe parcursul derulării unor proceduri administrative sau judiciare prin măsuri care să avantajeze una dintre părţi în detrimentul celeilalte ori care să ducă la modificarea soluţiilor juridice de la data declanşării acelor proceduri cu alte soluţii expres prevăzute de legea nouă şi pe care, în lipsa ei, instanţele judecătoreşti nu le-ar fi putut lua. Astfel, unele prevederi sunt explicitate fie în cuprinsul mai multor articole din Legea nr. 10/2001, cum ar fi cele referitoare la modalitatea de reparaţie prin echivalent în cazul imobilelor înstrăinate cu respectarea Legii nr. 112/1995, fie în alte acte normative, ca în cazul protecţiei persoanelor evacuate, ceea ce creează un paralelism legislativ.

3. De altfel, este modificată concepţia iniţială a actului de bază, iar forma legii trimise la promulgare nu cuprinde soluţii legislative pentru situaţii tranzitorii. Astfel, nu se clarifică situaţia hotărârilor definitive şi irevocabile, pronunţate în baza legii nemodificate, dar nepuse încă în executare. În lipsa unor atare clarificări, concursul dintre noul act normativ şi soluţiile judecătoreşti, deja intrate în puterea lucrului judecat, este de natură să determine o practică judiciară neunitară.

4. Prin abrogarea alin. (2) al art. 2 din forma anterioară a Legii nr. 10/2001, se consfinţesc în fapt şi în drept, actele de naţionalizare şi preluare abuzivă a acestor imobile de către terţi. Practic, din acest moment, persoanelor cărora le-au fost preluate imobile fără titlu valabil li se neagă, implicit, calitatea de proprietar ce, anterior, le fusese în mod explicit recunoscută, cu toate efectele ce decurgeau din acest articol, ştiut fiind că acestea au fost lipsite doar de prerogativa posesiei. Totodată, se ignoră faptul că Legea nr. 10/2001 nu creează un titlu de proprietate în favoarea statului, ci doar „reglementează ipoteza unor imobile preluate de stat printr-un act administrativ ilegal ori pur şi simplu în fapt, aşadar fără titlu, în condiţiile inexistenţei unei reglementări legale care să constituie temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului. În asemenea cazuri, dreptul de proprietate al persoanei fizice nu a fost desfiinţat legal” (Decizia Curţii Constituţionale nr. 483/2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989).

5. În aceeaşi ordine de idei, art. I pct. 5 din legea trimisă la promulgare este neconstituţional, deoarece exclude de la restituirea în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995 şi preluate de stat fără titlu valabil.

6. Prin art. I pct. 16-18 se reglementează dreptul persoanelor ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, la restituirea preţului imobilului calculat la preţul pieţei şi nu la restituirea preţului achitat în cuantum reactualizat, punându-se în discuţie chiar o îmbogăţire fără just temei, mai ales în ceea ce îi priveşte pe cumpărătorii de rea-credinţă. Această problemă se pune cu atât mai mult cu cât, nulitatea absolută prevăzută de art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 presupune reaua-credinţă a cumpărătorului, fără de care nu se poate dispune anularea actului de înstrăinare având ca obiect un imobil preluat fără titlu valabil. Astfel, se prevede că restituirea sumelor se va realiza de către Ministerul Finanaţelor Publice din fondul extrabugetar constituit la momentul încasării preţului plafonat. Pentru ca legea să poată fi pusă în aplicare trebuie garantată efectiv existenţa acestor fonduri, modalitatea şi termenele de plată. Altfel, se creează legi care nu au finalitate decât la nivel electoral şi nu în plan social. Este nevoie ca pentru situaţii identice să fie prevăzute aceleaşi soluţii. Or, prezenta lege transmisă spre promulgare prevede că persoanelor îndreptăţite la măsuri reparatorii le sunt acordate despăgubiri prin Fondul „Proprietatea”, iar persoanelor, ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, li se restituie sume de bani.

7. Prin modificarea de la art. I pct. 10 se aduce o atingere gravă securităţii juridice şi stabilităţii raporturilor juridice, deoarece aplicarea sa unitară în forma dată prin legea trimisă spre republicare este imposibilă, deoarece condiţionează nulitatea actului de înstrăinare a unor imobile preluate fără titlu valabil doar dacă acestea „sunt considerate astfel anterior intrării în vigoare Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare”. Astfel aplicat, textul ar fi vădit retroactiv, deoarece modifică, pentru trecut, condiţiile de existenţă a sancţiunii nulităţii, restrângând aplicarea ei din dorinţa iniţiatorului de a valida înstrăinările unor imobile preluate fără titlu făcute în baza Legii nr. 112/1995. Textul aşa cum este redactat este practic şi inaplicabil, din cauza faptului că nu precizează care este sensul noţiunii de „imobile preluate fără titlu valabil” înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 213/1998, din moment ce aşa cum a remarcat în repetate rânduri şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Cauza Păduraru c. României, par. 40-53) noţiunile de „titlu valabil” şi „titlu nevalabil” în cazul imobilelor preluate de către stat au fost şi sunt controversate în practica instanţelor judecătoreşti generând şi amplificând insecuritatea juridică. Prin modificarea propusă această insecuritate în loc să fie înlăturată este agravată, deoarece nici din legislaţia anterioară Legii nr. 213/1998, şi nici din jurisprudenţă nu rezultă univoc şi clar ce se înţelege prin imobile preluate fără titlu valabil, prima accepţiune legală fiind dată de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 şi apoi – dar fragmentar – de art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 10/2001, dar la care acum se renunţă, fără nicio fundamentare juridică.

8. În legea trimisă spre promulgare, completarea de la art. I pct. 11 conform căreia ,,Contractele de vânzare - cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sunt acte autentice şi constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora” conţine dispoziţii retroactive fiind în contradicţie cu art. 15 din Constituţie care prevede că legea se aplică numai pentru viitor. Pe de altă parte, norma este echivocă şi imprecisă, ceea ce contravine principiului preeminenţei dreptului şi principiului securităţii juridice, întrucât face imposibilă interpretarea şi aplicarea ei unitară, de vreme ce nu rezultă dacă un contract de vânzare-cumpărare încheiat, în temeiul art. 9 Legii nr. 112/1995, dar având ca obiect un imobil preluat fără titlu valabil constituie sau nu un titlu valabil şi „opozabil” adevăratului proprietar. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit în jurisprudenţa sa în mod explicit şi constant că Legea nr. 112/1995 nu reglementează decât imobilele preluate cu titlu valabil, iar nu şi cele preluate fără titlu, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în acelaşi sens (Cauza Păduraru c. României, par. 78) că „Legea nr. 112/1995 nu se aplică decât în cazul situaţiei bunurilor faţă de care statul deţinea un titlu de proprietate (paragrafele 26-30) şi că nicio altă dispoziţie internă nu acorda statului dreptul de a vinde un bun care se găsea de facto în patrimoniul său şi pentru care nu avea aşadar un titlu.”

9. De asemenea, din dorinţa de a consacra in terminis caracterul special al Legii nr. 10/2001 şi aplicarea cu prioritate a procedurilor administrative şi judiciare reglementate prin această lege, la art. I pct. 13, s-a dispus completarea art. 46 cu alineatul (4), conform căruia „persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma calea prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia în vigoare” şi că „prevederile prezentei legi se aplică cu prioritate”, dar textul rămâne echivoc, prea evaziv şi susceptibil de interpretări diverse, întrucât nu se arată care sunt condiţiile şi limitele de aplicare „prioritară” a Legii nr. 10/2001.

10. De asemenea, prin legea supusă promulgării, se restrâng actele juridice de înstrăinare considerate nule şi, implicit, se exclude controlul judecătoresc pentru o serie de contracte de vânzare-cumpărare, dar fără a se stabili ce se întâmplă cu hotărârile judecătoreşti pronunţate anterior.

11. Prin articolul I punctul 9 din legea trimisă spre promulgare sunt abrogate dispoziţiile referitoare la interdicţia temporară de înstrăinare a imobilelor cumpărate de chiriaşi, până la finalizarea litigiului. Imobilele în cauză vor putea astfel să fie înstrăinate în baza acestei legi, împrejurare ce va conduce la imposibilitatea executării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru că noul cumpărător nu a fost parte în proces. Se creează astfel premisele declanşării altor procese cu noii cumpărători. Pe de altă parte, abrogarea art. 43 nu înlătură aplicarea interdicţiei generale de înstrăinare prevăzută de art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, ceea ce face inutilă abrogarea art. 43 alin. (2) din această lege.

12. Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicit reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ţinând cont de motivele invocate.
"

4 comentarii:

NICUSOR MOISE spunea...

Intr-adevar asa gandesc cei care vor sa deposedeze pe cei peste 1000000 ( a se citi un milion de romani0 ceea ce in contextul actual reprezinta in ju de 7% din populatia din Romania.
Oare acestea sunt drepturile romanilor- oare acestea sunt modalitatile de rasplata a ceor ce au fost alesi si de catre cei 1000000 de romani???
Dupa parerea unora nu conteaza- Oare nu conteaza un milion de romani ???
Cine sunt aceia care decid ca nu conteaza romanii din tara lor???
De ce sa indreptam o "nedreptata " cu o alta "nedreptate" ???
Exista diferite cai sa se faca o data pentru totdeauna dreptate in aceasta privinta - asa cum au facut si ceilalti europeni... sau poate ca noi suntem europeni numai cand avem de "luat" nu in mod egal in fata legii...
Si credeti ca in extremis ca nu se pot apica legile "EUROPENE " si in Romania??? Sau poate mizati pe faptul ca foarte multi dintre acestia sunt "nevoiasi"...si fara ajutor... Dar poate exista si pentru acestia un DUMNEZEU...
Domnule Presedite aveti posibilitatea sa fiti OMUL lui DUMNEZEU in acest caz.
Deci fiti puternic si hotarati si pentru cei peste 1000000 ( a se citi peste 7%) dintre romani.

Anonim spunea...

toti poponarii si-au facut GLOB

Anonim spunea...

din cei un milion peste 50% suntfalsi propietrari sau escroci,daesroci, iar din cei 50% suntear 25% despagubiti sau fosti chiaburi{camatari}evrei inputiti care vin dupa 40 sa fure avutia poporului si de a lasaoameni pe strada fara case ,care timp de 40 au ingriit de case , platind taxe si impozite ,facand modificari si uni chiar cumparandule de la stat,ear statul dupa ce a incasat bani pe ele le da inapoi escrocilor sau celor car au fst odata despagubiti.....rusine

MM spunea...

@anonim,

Ce grea e limba romana pentru sovini!